Ơn Sâu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Wide Wide As The Ocean
  • Lời: Charles Austin Miles (1914)
  • Nhạc: Charles Austin Miles (1914)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Wide Wide As The Ocean
Wide, wide as the ocean
High as the heav-ens above,
Deep, deep as the deep blue sea is my Savior's love.
I, though so unworthy,
Still am a child of His care;
For His Word teaches me
That His love reaches me ev'ry where.

Lời Việt

Ơn Sâu
Ôi, cao, cao hơn thiên đàng,
Rộng, rộng vượt đại dương lai láng,
Sâu như vực không đáy,
Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay.
Chúa vốn biết tôi lạc loài,
Mà còn nhận làm con thân ái,
Do lời Kinh Thánh chỉ minh,
Tôi nhận tình yêu Jesus chẳng nhạt phai.

Tài Liệu Tham Khảo