Đi Từ Bước Với Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Step By Step
  • Tựa đề: Đi Từ Bước Với Chúa
  • Lời: Albert B. Simpson, 1897
  • Nhạc: Albert B. Simpson, 1897
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Step By Step
1. ’Tis so sweet to walk with Jesus,
Step by step and day by day;
Stepping in His very footprints,
Walking with Him all the way.
Refrain
Step by step, step by step,
I would walk with Jesus,
All the day, all the way,
Keeping step with Jesus.
2, ’Tis so safe to walk with Jesus,
Leaning hard upon His arm,
Following closely where He leads us,
None can hurt and naught can harm.
3. Step by step I’ll walk with Jesus,
Just a moment at a time;
Heights I have not wings to soar to
Step by step my feet can climb.
4. Jesus keep me closer—closer,
Step by step and day by day;
Stepping in Thy very footprints
Walking with Thee all the way.

Lời Việt

Đi Từ Bước Với Chúa
1. Thường nhật tôi với Jêsus gặp nhau
Đi mỗi bước không phân trước sau
Ngày được theo dấu chân vui vẻ bấy
Qua hết cả khi khu thế đồ.
Điệp Khúc:
Đi từ bước, bước thẳng đi
Có Chúa nữa, không can chi
Đi từ bước, Chúa cũng đi
Cho đến mãi vô tận kỳ.
2. Mình được đi với Jêsus, sợ chi
Chân bước vững, khỏi cơn hiểm nguy
Ngày một, tôi náu nương trong cánh Chúa
Nay Chúa dẫn không kinh hãi gì.
3. Từ một giây phút Jêsus cặp theo
Theo mỗi bước chỗ ngay, khúc co
Dầu là không cánh, tôi bay bổng tới
Chân Chúa dẫn đi, thong thả trèo.
4. Ngày một giây phút, Jêsus Ngài ôi
Xin mỗi bước dẫn tôi đến nơi
Hầu kịp chân Chúa đi theo mãi mãi
Cho hết nẻo mênh mông cõi đời.

Tài Liệu Tham Khảo