Đừng Sợ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đừng Sợ Chi
  • Lời: Khuyết danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Đừng Sợ Chi
Đừng sợ chi, Hãy tin Ngài
Đừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình
Quyết cứ nhìn xem Chúa, chăm nhìn hoài
Ngài sẽ đưa vào nơi trường sinh.

Tài Liệu Tham Khảo