Đời Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đời Con
  • Lời: Việt Nữ
  • Nhạc: Việt Nữ

Lời Thánh Ca: Đời Con

Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài.
Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường.
Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa.
Ngài bao phủ chăn dắt đêm ngày khắp cả mọi nơi.
Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt.
Thể hiện tình yêu Chúa cho đời con.
Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài.
Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường.
Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa.
Được vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng.

Lời Thánh Ca: Tâm Nguyện

1. Đời con đây, xin Chúa sai dùng Con trong việc Ngài
Đời con đây, xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường
Cầu xin Chúa soi dẫn Con luôn trong công việc Chúa
Ngài bao phủ ở với Con hoài tất cả mọi nơi
Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt
Thể hiện tình yêu Chúa cho đời con
2. Đời con đây, xin Chúa sai dùng Con trong việc Ngài
Đời con đây, xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường
Cầu xin Chúa soi dẫn Con luôn trong công việc Chúa
Được vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng
Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt
Thể hiện tình yêu Chúa cho đời con

Tài Liệu Tham Khảo