Đến Theo Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Follow, I Will Follow Thee
  • Lời: Margarte W. Brown
  • Nhạc: Howard L. Brown

Lời Anh

Follow, I Will Follow Thee
1. Jesus calls me; I must follow,
Follow Him today.
When His tender voice is pleading,
How can I delay?
Refrain
Follow, I will follow Thee, my Lord,
Follow every passing day.
My tomorrows are all known to Thee;
Thou wilt lead me all the way.
2. Jesus calls me; I must follow,
Follow every hour
Know the blessing of His presence,
Fullness of His power.
3. Jesus calls me; I must follow,
Follow Him always.
When my Savior goes before me,
I can never stray.

Lời Việt

Đến Theo Ngài
Tiếng Chúa phán tuyên tôi tình nguyện đến theo Giê-xu bữa nay
Tiếng ấy đang êm dịu gọi tôi đến, cớ sao tôi trì diên?
Đến theo Giê-xu tôi đến đây theo Ngài
Đến theo Giê-xu luôn mỗi bước
Suốt thiên trình đi với Chúa luôn không rời
Đấng yêu thương đưa dắt tôi.

Tài Liệu Tham Khảo