Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Head That Once Was Crowned with Thorns
  • Tựa đề: Đầu Jêsus Xưa Cam Đính Mão Gai
  • Lời: Thomas Kelly (1769-1854), 1820
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #219

Lời Anh

The Head That Once Was Crowned with Thorns
1. The Head that once was crowned with thorns
Is crowned with glory now;
A royal diadem adorns
The mighty Victor's brow.
2. The highest place that heaven affords
Is His, is His by right,
The King of kings and Lord of lords,
And heaven's eternal Light;
3. The Joy of all who dwell above,
The Joy of all below
To whom He manifests His love
And grants His name to know.
4. To them the cross, with all its shame,
With all its grace, is given;
Their name an everlasting name,
Their joy the joy of heaven.
5. They suffer with their Lord below,
They reign with Him above,
Their profit and their joy to know
The mystery of His love.
6. The cross He bore is life and health,
Though shame and death to Him:
His people's hope, His people's wealth,
Their everlasting theme.

Lời Việt

Đầu Jêsus Xưa Cam Đính Mão Gao
1. Đầu Jêsus xưa cam đính mão gai
Rày gia vinh mão hiển oai
Bách Thắng Vương vinh nay ai kịp Ngài
Vương miện kia trông hiển oai.
2. Này ngai trên thiên cung chỗ tối cao
Thuộc Jêsus sướng biết bao
Chúa của muôn vua, Vua trên mọi trào
Toàn quyền do Chúa phó giao.
3. Nguồn vui cho ai ở ai thiên đàng
Cùng ta trên khắp thế gian
Ấy kẻ Christ ban yêu thương vẹn toàn
Được tường danh Vua hiển vang.
4. Họ được Ngài ban thập giá với bao
Nhục ô, ân điển lớn lao
Phức phức danh thơm muôn thu ngạt ngào
Vui trời, ôi vui khiết cao!

Tài Liệu Tham Khảo