Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: A Charge to Keep I Have
  • Tựa đề: Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
  • Lời: Charles Wesley, 1762
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
1. Đây phận sự tôi đảm đương
Phải tỏ danh Cha thiên thượng
Đem tội nhân lên thiên cung an hưởng
Ơn phước vĩnh sinh vô cương.
2. Nay nguyện làm tôi chúng sinh
Đáp tiếng Jêsus kêu tôi
Đem tài lực dâng lên Cha yêu kính
Vâng ý thánh luôn không thôi.
3. Xin phù hộ tôi tín trung
Sống xứng đáng trong ơn Ngài
Xin Ngài ban ơn tôi kẻ khai đúng
Khi Chúa xét công ai ai.
4. Xin Ngài cho tôi tỉnh thức
Quyết giữ đức tin kêu cầu
E rằng phân tâm buông trôi thiên chức
Chuốc lấy tiếng nhơ mai sau.

Tài Liệu Tham Khảo