Ôi Tình Thương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ôi Tình Thương
  • Lời: Mục sư Lê Đình Tươi
  • Nhạc: Daniel Towner
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ôi Tình Thương
1. Thần nhân Jesus thương yêu chúng sinh vô ngần,
Lìa ngôi cao sang, vui giáng sanh nơi hồng trần,
Đền tội cho ta, thân Chúa phải cam hy sinh,
Hỡi ôi, huyết thánh tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.
Điệp Khúc:
Ôi tình thương! Ôi tình thương!
Tình thương khiến Chúa hy sinh,
Thế tôi thân Chúa đầy thương,
Cam chết trên thập hình.
2. Nguyền yêu Jesus nhơn trước Chúa đã thương tôi,
Nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong, ô tội rồi,
Cùng ban thêm ơn, vui vẻ, thỏa thích, an bình,
Chúa ôi, phước ấy từ hông lũng thân Chúa trên thập hình.
3. Lạy Jesus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu,
Mà Ngài hi sinh, thân báu phải đau thương nhiều,
Trời cao bao nhiêu, nhân ái của Chúa bấy nhiêu,
Cứu tôi nên Chúa chịu gai, giáo, đinh khổ đau trăm chiều.
4. Kìa nợ yêu thương, ta há dám lánh gian lao,
Truyền rao công lao của Chúa ra cho đồng bào,
Hầu ai tin theo danh Chúa cả sáng hiển vinh,
Chút lòng báo đáp tình thương
Chúa xưa phải mang thập hình.

Tài Liệu Tham Khảo