Ôi Jêsus Hài Nhi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Little One
  • Lời: S. Scheidt
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ôi Jêsus Hài Nhi
1. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.
Ðấng Cha sai Ngài xuống tận nhân gian,
Mang kiếp thấp hèn, Ðồng hóa với người,
Gian khổ giữa đời, nào tiếc cõi trời.
Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.
2. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.
Ðấng ban vui mừng, nhân loài hằng mong,
Bao kẽ ngã lòng, Buồn chán thất vọng,
Giờ thấy thỏa phần, vì Chúa giáng trần.
Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.

Tài Liệu Tham Khảo