Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Turn Your Eyes Upon Jesus
  • Lời: Helen H. Lemmel
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Turn Your Eyes Upon Jesus


Lời Việt

Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An
1. Ô linh hồn sao đớn đau với bất an,
Tìm đâu trần gian tối tăm dường sáng.
Duy trong tình yêu Jêsus thấy ánh dương,
Lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn.
Ðiệp Khúc:
Mau mau đến nơi chân Jêsus,
Nhìn xem Vua vinh hiển cao tuyệt vời.
Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần.
Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn loài.
2. Jêsus nguồn an ủi những chốn bất an,
Tình yêu rộng sâu thế gian nào sánh.
Hy sinh mạng cho thế nhân thấy ánh dương,
Tìm nơi bóng Chúa nguồn vui tâm hồn.
3. Nương trong Jêsus dẫu trong bóng tối tăm,
Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối.
Bao ô tội xông hãm quanh ta không nao,
Thật trong bóng Chúa bình an hoàn toàn.

Tài Liệu Tham Khảo