Ân Điển Của Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: God's Grace
  • Tựa đề: Ân Điển Của Chúa
  • Lời: Richard J. Ohier, 1921
  • Nhạc: Dân ca Anh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

God's Grace
God's Grace is higher far than the heavens,
God's Grace deeper far than the sea,
God's Grace broader far than the ocean,
God's Grace is sufficient for me.
Refrain:
God's Grace, God's Grace,
God's Grace is sufficient for me, for me,
God's Grace, God's Grace,
God's Grace is sufficient for me.
God's Grace far above earthly pleasure;
God's Grace is for all, taste and see.
God's Grace is His gift without measure;
God's Grace is sufficient for me.

Lời Việt

Ân Điển Của Chúa
1. Lòng hớn hở thay, bởi nay sạch tội rồi
Mừng bốn biển chung nhau một ân điển
Hồn vĩnh viễn vui hát khen ngợi tận trời
Rày được thảnh thơi, sau lại vinh hiển.
Điệp Khúc:
Diệu thay, kỳ bấy
Bởi tin xưng công bình, tại ân điển ấy
Diệu thay, kỳ bấy
Cõi tân thiên khi sau đồng trị luôn.
2. Người cũ của tôi phải luôn chịu ngục hình
Mà Chúa đã hy sinh, chịu xong cả
Rày mới tha ra khỏi nơi buộc chặt mình
Vì được tái sinh, xa tội nguyên tổ.
3. Xiềng xích thuở xưa, giữ tôi chặt dị thường
Rày dứt cả phương khôn buộc tôi khổ
Nhờ Chúa tỏ ân điển sâu rộng lạ lùng
Mừng được náu nương bên cạnh hông Chúa.
4. Lòng ước những luôn thức canh đợi gặp Ngài
Chiều, sớm chẳng hay, nên chực cho sẵn
Thì chắc hẳn, nơi không trung gặp mặt Ngài
Hằng ngợi thánh thay, muôn miệng vui hát.

Tài Liệu Tham Khảo