Thánh Kinh Báo

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thánh Kinh Báo là tờ báo đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Báo phát hành từ tháng 1/1931 đến tháng 4/1975.

Trụ sở của tòa soạn đặt tại Hà Nội (1/1931-3/1939), Tuyên Quang (3/1939-12/1940), Hà Nội (1941-1950), Đà Nẵng (12/1950-6/1962), Sài Gòn (7/1962-4/1975).

Thành Lập

Ngay từ Hội Đồng Thường Niên năm 1924, Hội Đồng đã thông qua quyết định thành lập Thánh Kinh Báo Việt Nam theo mô hình của tờ Thánh Kinh Báo do Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) xuất bản tại Hoa Nam. Tuy nhiên, dự định trên không thể tiến hành vì không được chính quyền Đông Dương cho phép. Mãi đến năm 1930, với sự vận động của Thomas Calas, Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Pháp tại Hà Nội, Thánh Kinh Báo được Toàn quyền Đông Dương Pierre Marie Antoine Pasquier ký giấy cho phép xuất bản.

Phát Hành

Thánh Kinh Báo phát hành số đầu tiên vào tháng 1 năm 1931 bằng tiếng Việt và bán với giá 15 xu tiền Đông Dương. Trụ sở đầu tiên của Thánh Kinh Báo đặt tại số 1, phố Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Giai Đoạn 1931-1943

Mục sư William Cadman là Chủ Bút đầu tiên của Thánh Kinh Báo. Ông giữ chức vụ này từ tháng 1 năm 1931 đến tháng 3 năm 1939.

Khi Mục sư William Cadman trở về Hoa Kỳ nghỉ phép, Mục sư H. Curwen Smith làm Quyền Chủ Bút từ tháng 4 năm 1939 đến tháng 9 năm 1939. Tháng 9 năm 1939, Mục sư W. A. Pruett làm thay thế chức vụ này. Vì Mục sư Pruett lo công việc truyền giáo tại Tuyên Quang nên trụ sở Thánh Kinh Báo dời về địa chỉ 23 Rue, Tuyên Quang, Nam Định.

Năm 1941, Mục sư William Cadman trở lại Việt Nam. Ông tiếp tục làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Trụ sở tòa báo lại dọn về số 1, Phố Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Năm 1943, Đệ Nhị Thế Chiến diễn ra. Người Nhật chiếm Đông Dương bắt tất cả các giáo sĩ Tin Lành giam tại Mỹ Tho. Mặc dầu không có Chủ Bút, tờ báo tiếp tục phát hành đến tháng 2 năm 1945. Mục sư Trần Văn Đê, Quản Nhiệm Hội Thánh Hà Nội làm Quản Lý và ông Đỗ Đức Trí làm quyền Chủ Bút trong thời gian này (3/1943-3/1945). Sau đó, Thánh Kinh Báo bị đình bản.

Giai Đoạn 1950-1961

Thánh Kinh Báo được tục bản vào tháng 12 năm 1950. Tân Chủ Bút là Mục sư Ông Văn Huyên. Tòa soạn Thánh Kinh Báo được dời về Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Mục sư Ông Văn Huyên là người Việt đầu tiên chính thức làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Báo tiếp tục phát hành hằng tháng như trước. Đến tháng 11/1960, báo ngưng phát hành vì thiếu tài chánh.

Giai Đoạn 1962-1975

Tháng 6 năm 1962, Thánh Kinh Báo tái bản. Tòa soạn Thánh Kinh Báo dời vào số 14 đường Hồng Bàng, Chợ Lớn. Mục sư Ông Văn Huyên tiếp tục làm Chủ Bút.

Vì Mục sư Ông Văn Huyên bận rộn với nhiều công việc của Hội Thánh, Mục sư Trần Thự Quang được cử làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 6 năm 1965.

Đến tháng 7 năm 1965 Mục sư Đoàn Văn Miêng được Tổng Liên Hội đề cử làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Tháng 1 năm 1967, Thánh Kinh Báo chính thức đổi tên thành Thánh Kinh Nguyệt San, dầu vài tháng trước đó tờ báo đã được gọi là Thánh Kinh Báo Nguyệt San.

Thánh Kinh Nguyệt San phát hành số cuối cùng vào tháng 4 năm 1975. Sau đó báo bị đình bản vì chính quyền mới không cho phép hoạt động.

Nhận Định

Thánh Kinh Báo phát hành từ tháng 1 năm 1931 đến tháng 4 năm 1975 gần 45 năm. Mặc dầu sau Đệ Nhị Thế Chiến, tờ báo bị đình bản hơn 5 năm và sau đó ngưng phát hành một thời gian vì thiếu tài chánh (11/1906-6/1962), Thánh Kinh Báo được xem là một trong những tờ báo Việt Ngữ có thời gian hoạt động lâu nhất trước năm 1975.

Sau khi phát hành, Thánh Kinh Báo được nhà văn Phan Khôi khen là một trong những tờ báo viết chính tả Việt Ngữ đúng nhất vào thời đó. Phan Khôi cũng nhận xét cách hành văn trong Thánh Kinh Báo góp phần đặt nền tảng cho cách viết văn trong chữ Quốc Ngữ trong giai đoạn phôi thai.

Hy vọng trong tương lai Thánh Kinh Báo sẽ được phép tục bản tại Việt Nam.

Tài Liệu