Kiến Thức Căn Bản Của Người Tin Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kiến Thức Căn Bản Của Người Tin Chúa

Sau khi tin nhận Chúa, tín hữu cần hiểu biết một số kiến thức căn bản về những sinh hoạt và niềm nơi Chúa. Dưới đây là những kiến thức căn bản được hướng dẫn cho các tân tín hữu trong những năm đầu sau khi tin Chúa. Tại một số Hội Thánh, những kiến thức này cũng được hướng dẫn cho các tín hữu đã tin Chúa lâu năm để ôn lại niềm tin của mình.

Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt phổ biến những tài liệu về những chủ đề này.

Tài Liệu