Khải Huyền: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB66C008)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi Ngài mở ấn thứ bảy, có sự yên lặng trên trời vào khoảng nửa giờ. 2. Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và họ được trao cho bảy chiếc kèn. 3. Một thiên sứ khác đến, đứng tại bàn thờ, cầm bình hương bằng vàng. Người được ban cho thật nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai. 4. Khói hương từ tay của thiên sứ cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. 5. Rồi thiên sứ lấy bình hương, đổ đầy nó với lửa nơi bàn thờ, và ném nó xuống đất; rồi có những tiếng sấm, những tiếng động, những tia chớp, và động đất.

6. Sau đó, bảy thiên sứ, có bảy chiếc kèn, chuẩn bị để thổi.

7. Kèn thứ nhất vang lên, có mưa đá và lửa trộn lẫn với máu đổ xuống đất. Một phần ba đất bị thiêu cháy, một phần ba cây cối bị thiêu cháy, và tất cả cỏ xanh đều bị thiêu cháy.

8. Thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một ngọn núi lớn đang cháy rực bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến thành máu, 9. một phần ba sinh vật đang sống trong biển bị chết, và một phần ba tàu thuyền bị hủy hoại.

10. Thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn từ trời rơi xuống, cháy như đuốc. Nó rơi trên một phần ba các dòng sông và trên các nguồn nước. 11. Tên ngôi sao đó được gọi là Ngải Cứu. Một phần ba nước trở thành ngải cứu; nhiều người bị chết bởi nước nầy vì chúng bị đắng.

12. Thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh mạnh, khiến một phần ba của chúng trở nên tối tăm, một phần ba ban ngày không có ánh sáng, và ban đêm cũng vậy.

13. Rồi tôi nhìn và tôi nghe một chim đại bàng đang bay giữa trời, kêu lớn: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những người đang sống trên đất bởi vì những tiếng kèn còn lại của ba thiên sứ sắp sửa được thổi.

Bản Dịch Đại Chúng

Khi Ngài mở ấn thứ bảy, có sự yên lặng trên trời vào khoảng nửa giờ. Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và họ được trao cho bảy chiếc kèn. Một thiên sứ khác đến, đứng tại bàn thờ, cầm bình hương bằng vàng. Người được ban cho thật nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai. Khói hương từ tay của thiên sứ cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi thiên sứ lấy bình hương, đổ đầy nó với lửa nơi bàn thờ, và ném nó xuống đất; rồi có những tiếng sấm, những tiếng động, những tia chớp, và động đất.

Sau đó, bảy thiên sứ, có bảy chiếc kèn, chuẩn bị để thổi.

Kèn thứ nhất vang lên, có mưa đá và lửa trộn lẫn với máu đổ xuống đất. Một phần ba đất bị thiêu cháy, một phần ba cây cối bị thiêu cháy, và tất cả cỏ xanh đều bị thiêu cháy.

Thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một ngọn núi lớn đang cháy rực bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến thành máu, 9. một phần ba sinh vật đang sống trong biển bị chết, và một phần ba tàu thuyền bị hủy hoại.

Thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn từ trời rơi xuống, cháy như đuốc. Nó rơi trên một phần ba các dòng sông và trên các nguồn nước. 11. Tên ngôi sao đó được gọi là Ngải Cứu. Một phần ba nước trở thành ngải cứu; nhiều người bị chết bởi nước nầy vì chúng bị đắng.

Thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh mạnh, khiến một phần ba của chúng trở nên tối tăm, một phần ba ban ngày không có ánh sáng, và ban đêm cũng vậy.

Rồi tôi nhìn và tôi nghe một chim đại bàng đang bay giữa trời, kêu lớn: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những người đang sống trên đất bởi vì những tiếng kèn còn lại của ba thiên sứ sắp sửa được thổi.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khi Ngài mở ấn thứ bảy, có sự yên lặng trên trời vào khoảng nửa giờ. 2. Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và họ được trao cho bảy chiếc kèn. 3. Một thiên sứ khác đến, đứng tại bàn thờ, cầm bình hương bằng vàng. Người được ban cho thật nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai. 4. Khói hương từ tay của thiên sứ cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. 5. Rồi thiên sứ lấy bình hương, đổ đầy nó với lửa nơi bàn thờ, và ném nó xuống đất; rồi có những tiếng sấm, những tiếng động, những tia chớp, và động đất.

6. Sau đó, bảy thiên sứ, có bảy chiếc kèn, chuẩn bị để thổi.

7. Kèn thứ nhất vang lên, có mưa đá và lửa trộn lẫn với máu đổ xuống đất. Một phần ba đất bị thiêu cháy, một phần ba cây cối bị thiêu cháy, và tất cả cỏ xanh đều bị thiêu cháy.

8. Thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một ngọn núi lớn đang cháy rực bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến thành máu, 9. một phần ba sinh vật đang sống trong biển bị chết, và một phần ba tàu thuyền bị hủy hoại.

10. Thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn từ trời rơi xuống, cháy như đuốc. Nó rơi trên một phần ba các dòng sông và trên các nguồn nước. 11. Tên ngôi sao đó được gọi là Ngải Cứu. Một phần ba nước trở thành ngải cứu; nhiều người bị chết bởi nước nầy vì chúng bị đắng.

12. Thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh mạnh, khiến một phần ba của chúng trở nên tối tăm, một phần ba ban ngày không có ánh sáng, và ban đêm cũng vậy.

13. Rồi tôi nhìn và tôi nghe một chim đại bàng đang bay giữa trời, kêu lớn: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những người đang sống trên đất bởi vì những tiếng kèn còn lại của ba thiên sứ sắp sửa được thổi.

Bản Dịch 1925

1. Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. 2. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa. 3. Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. 4. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 5. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất; liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động.

6. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi.

7. Vị thứ nhất thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy.

8. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa; bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, 9. một phần ba sanh vật trong biển chết hết, và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết.

10. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. 11. Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều người ta, vì đã biến thành ra đắng.

12. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ban các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy.

13. Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay! cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.

Bản Dịch 2011

Mở Ấn Thứ Bảy

1 Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng khoảng nửa giờ. 2 Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Ðức Chúa Trời, và họ được ban cho bảy cây kèn.

3 Một vị thiên sứ khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm một lư hương bằng vàng; vị ấy được ban cho nhiều hương thơm để dâng hương trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai với những lời cầu nguyện của tất cả các thánh đồ. 4 Khói của hương thơm từ tay vị thiên sứ quyện với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Ðức Chúa Trời. 5 Kế đó vị thiên sứ ấy lấy lửa trên bàn thờ bỏ vào đầy lư hương, rồi ném lư hương đó xuống đất, thì có sấm nổ, âm vang, sét chớp, và động đất.

Bảy Tiếng Kèn

Bốn Tiếng Kèn Ðầu Tiên

6 Bấy giờ bảy vị thiên sứ chuẩn bị thổi kèn.

7 Vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. Một phần ba trái đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu trụi, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy.

8 Vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một núi lớn đang bùng cháy bị ném vào biển. Một phần ba biển biến thành máu, 9 một phần ba các sinh vật sống trong biển chết, và một phần ba tàu bè ghe thuyền bị tiêu hủy.

10 Vị thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phừng phừng như một ngọn đuốc từ trời lao xuống một phần ba các sông ngòi và các suối nước. 11 Tên của ngôi sao ấy là Ngải Ðắng, và một phần ba các nguồn nước trở thành ngải đắng; nhiều người chết vì nước ấy, bởi nước đã hóa ra đắng.

12 Vị thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng, và một phần ba các ngôi sao bị đánh, đến nỗi chúng bị tối đi một phần ba. Một phần ba ban ngày không có ánh sáng và một phần ba ban đêm cũng vậy.

13 Bấy giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn, “Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những ai sống trên đất, vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi!”

Tài Liệu