Khải Huyền: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau những việc này, tôi thấy bốn thiên sứ đứng ở bốn góc đất, giữ bốn ngọn gió của đất, để gió không thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất cứ cây cối nào. 2. Và rồi tôi thấy một thiên sứ khác từ hướng mặt trời mọc đi lên, có ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất cùng biển 3. rằng: Đừng làm hại đất, biển, và những cây cối, cho đến khi chúng ta đã đóng ấn trên trán những đầy tớ của Đức Chúa Trời của chúng ta.

4. Tôi nghe số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn. Những người được đóng ấn đến từ mọi chi tộc của dân Y-sơ-ra-ên.

5. Từ chi tộc Giu-đa mười hai ngàn người được đóng ấn; từ chi tộc Ru-bên: Mười hai ngàn; từ chi tộc Gát: Mười hai ngàn; 6. từ chi tộc A-se: Mười hai ngàn; từ chi tộc Nép-ta-li: Mười hai ngàn; từ chi tộc Ma-na-se: Mười hai ngàn; 7. từ chi tộc Si-mê-ôn: Mười hai ngàn; từ chi tộc Lê-vi: Mười hai ngàn; từ chi tộc Y-sa-ca: Mười hai ngàn; 8. từ chi tộc Sa-bu-lôn: Mười hai ngàn; từ chi tộc Giô-sép: Mười hai ngàn; từ chi tộc Bên-gia-min: Mười hai ngàn người được đóng ấn.

9. Sau những việc này, tôi nhìn và thấy có một đoàn người rất đông, không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay của họ cầm lá kè. 10. Họ hô thật lớn rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con.

11. Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, các trưởng lão và bốn sinh vật, sấp mặt của họ xuống trước ngai, và thờ phượng Đức Chúa Trời, 12. họ nói rằng: A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời của chúng ta đời đời vô cùng. A-men!

13. Một trong các trưởng lão, là người đã trả lời, nói với tôi rằng: Những người mặc áo dài trắng ấy là ai, và họ từ đâu đến? 14. Tôi thưa rằng: Chúa của tôi! Ngài biết. Rồi người nói với tôi: Đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Chiên Con. 15. Vì vậy, họ được ở trước ngai của Đức Chúa Trời, phục vụ ngày và đêm trong đền thờ của Ngài; và Đấng ngồi trên ngai sẽ che chở họ. 16. Họ sẽ không còn đói nữa hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ. 17. Bởi vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt của họ.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau những việc này, tôi thấy bốn thiên sứ đứng ở bốn góc đất, giữ bốn ngọn gió của đất, để gió không thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất cứ cây cối nào. Và rồi tôi thấy một thiên sứ khác từ hướng mặt trời mọc đi lên, có ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất cùng biển rằng: Đừng làm hại đất, biển, và những cây cối, cho đến khi chúng ta đã đóng ấn trên trán những đầy tớ của Đức Chúa Trời của chúng ta.

Tôi nghe số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn. Những người được đóng ấn đến từ mọi chi tộc của dân Y-sơ-ra-ên.

Từ chi tộc Giu-đa mười hai ngàn người được đóng ấn; từ chi tộc Ru-bên: Mười hai ngàn; từ chi tộc Gát: Mười hai ngàn; từ chi tộc A-se: Mười hai ngàn; từ chi tộc Nép-ta-li: Mười hai ngàn; từ chi tộc Ma-na-se: Mười hai ngàn; từ chi tộc Si-mê-ôn: Mười hai ngàn; từ chi tộc Lê-vi: Mười hai ngàn; từ chi tộc Y-sa-ca: Mười hai ngàn; từ chi tộc Sa-bu-lôn: Mười hai ngàn; từ chi tộc Giô-sép: Mười hai ngàn; từ chi tộc Bên-gia-min: Mười hai ngàn người được đóng ấn.

Sau những việc này, tôi nhìn và thấy có một đoàn người rất đông, không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay của họ cầm lá kè. Họ hô thật lớn rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con.

Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, các trưởng lão và bốn sinh vật, sấp mặt của họ xuống trước ngai, và thờ phượng Đức Chúa Trời, họ nói rằng: A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời của chúng ta đời đời vô cùng. A-men!

Một trong các trưởng lão, là người đã trả lời, nói với tôi rằng: Những người mặc áo dài trắng ấy là ai, và họ từ đâu đến? Tôi thưa rằng: Chúa của tôi! Ngài biết. Rồi người nói với tôi: Đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Chiên Con. Vì vậy, họ được ở trước ngai của Đức Chúa Trời, phục vụ ngày và đêm trong đền thờ của Ngài; và Đấng ngồi trên ngai sẽ che chở họ. Họ sẽ không còn đói nữa hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ. Bởi vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt của họ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau những việc này, tôi thấy bốn thiên sứ đứng ở bốn góc đất, giữ bốn ngọn gió của đất, để gió không thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất cứ cây cối nào. 2. Và rồi tôi thấy một thiên sứ khác từ hướng mặt trời mọc đi lên, có ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất cùng biển 3. rằng: Đừng làm hại đất, biển, và những cây cối, cho đến khi chúng ta đã đóng ấn trên trán những đầy tớ của Đức Chúa Trời của chúng ta.

4. Tôi nghe số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn. Những người được đóng ấn đến từ mọi chi tộc của dân Y-sơ-ra-ên.

5. Từ chi tộc Giu-đa mười hai ngàn người được đóng ấn; từ chi tộc Ru-bên: Mười hai ngàn; từ chi tộc Gát: Mười hai ngàn; 6. từ chi tộc A-se: Mười hai ngàn; từ chi tộc Nép-ta-li: Mười hai ngàn; từ chi tộc Ma-na-se: Mười hai ngàn; 7. từ chi tộc Si-mê-ôn: Mười hai ngàn; từ chi tộc Lê-vi: Mười hai ngàn; từ chi tộc Y-sa-ca: Mười hai ngàn; 8. từ chi tộc Sa-bu-lôn: Mười hai ngàn; từ chi tộc Giô-sép: Mười hai ngàn; từ chi tộc Bên-gia-min: Mười hai ngàn người được đóng ấn.

9. Sau những việc này, tôi nhìn và thấy có một đoàn người rất đông, không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay của họ cầm lá kè. 10. Họ hô thật lớn rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con. 11. Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, các trưởng lão và bốn sinh vật, sấp mặt của họ xuống trước ngai, và thờ phượng Đức Chúa Trời, 12. họ nói rằng: A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời của chúng ta đời đời vô cùng. A-men!

13. Một trong các trưởng lão, là người đã trả lời, nói với tôi rằng: Những người mặc áo dài trắng ấy là ai, và họ từ đâu đến? 14. Tôi thưa rằng: Chúa của tôi! Ngài biết. Rồi người nói với tôi: Đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Chiên Con. 15. Vì vậy, họ được ở trước ngai của Đức Chúa Trời, phục vụ ngày và đêm trong đền thờ của Ngài; và Đấng ngồi trên ngai sẽ trải lều của Ngài trên họ. 16. Họ sẽ không còn đói nữa hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ. 17. Bởi vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt của họ.

Bản Dịch 1925

1. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. 2. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, 3. và bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. 4. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Y-sơ-ra-ên;

5. Trong chi phái Giu-đa, một vạn hai ngàn người được đóng ấn; Trong chi phái Ru-bên, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Gát, một vạn hai ngàn;

6. Trong chi phái A-se, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Nép-ta-li, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Ma-na-se, một vạn hai ngàn;

7. Trong chi phái Si-mê-ôn, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Lê-vi, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Y-sa-ca, một vạn hai ngàn;

8. Trong chi phái Sa-bu-lôn, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Giô-sép, một vạn hai ngàn; Trong chi phái Bên-gia-min, một vạn hai ngàn đều được đóng ấn.

9. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là,

10. cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.

11. Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sấp mặt xuống trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời, 12. mà rằng: A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.

13. Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặt áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà đến? 14. Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. 15. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. 16. Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. 17. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.

Bản Dịch 2011

Số Người Do-thái Ðược Chọn

1 Sau đó tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc trái đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, để không có ngọn gió nào thổi trên đất, hay trên biển, hay trên bất cứ cây cối nào. 2 Ðoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác đi lên từ hướng mặt trời mọc, có ấn của Ðức Chúa Trời hằng sống. Vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với bốn vị thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất và biển 3 rằng, “Xin chớ làm hại đất, biển, hoặc cây cối, cho đến khi chúng tôi đã đóng ấn trên trán các đầy tớ của Ðức Chúa Trời chúng ta.”

4 Bấy giờ tôi nghe con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn trong tất cả các chi tộc của con cái I-sơ-ra-ên:

5 Trong chi tộc Giu-đa, mười hai ngàn người được đóng ấn,

Trong chi tộc Ru-bên, mười hai ngàn,

Trong chi tộc Gát, mười hai ngàn,

6 Trong chi tộc A-se, mười hai ngàn,

Trong chi tộc Náp-ta-li, mười hai ngàn,

Trong chi tộc Ma-na-se, mười hai ngàn,

7 Trong chi tộc Si-mê-ôn, mười hai ngàn,

Trong chi tộc Lê-vi, mười hai ngàn,

Trong chi tộc I-sa-ca, mười hai ngàn,

8 Trong chi tộc Xê-bu-lun, mười hai ngàn,

Trong chi tộc Giô-sép, mười hai ngàn,

Trong chi tộc Bên-gia-min, mười hai ngàn người được đóng ấn.

Ðám Ðông Vô Số trên Thiên Ðàng

9 Sau những việc đó, kìa, tôi thấy một đám đông rất lớn, không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, bộ lạc, dân tộc, và ngôn ngữ đứng trước ngai và trước Chiên Con; ai nấy đều mặc áo choàng trắng và tay cầm cành thiên tuế. 10 Họ cùng nhau cất tiếng hô vang rằng,

“Ơn cứu rỗi thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta, Ðấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con.”

11 Bấy giờ tất cả các vị thiên sứ đang đứng quanh ngai, các vị trưởng lão, và bốn Sinh Vật sấp mình xuống trước ngai và thờ lạy Ðức Chúa Trời, 12 hô rằng,

“A-men!

Nguyện sự chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, tạ ơn, tôn kính, quyền năng, và sức mạnh thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng.

A-men!”

13 Bấy giờ một vị trong các vị trưởng lão hỏi tôi, “Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng này là ai, và họ từ đâu đến không?”

14 Tôi trả lời với vị đó, “Thưa ngài, ngài biết.”

Vị đó nói với tôi, “Ðây là những người đã ra từ cơn đại nạn; họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của Chiên Con. 15 Do đó,

Họ được ở trước ngai của Ðức Chúa Trời;

Họ phụng sự Ngài ngày và đêm trong đền thờ Ngài;

Ðấng ngự trên ngai sẽ che họ.

16 Họ sẽ không bao giờ đói và không bao giờ khát nữa;

Mặt trời sẽ không thiêu đốt họ, nắng cháy sẽ không nung họ;

17 Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ là Ðấng chăm sóc họ;

Ngài sẽ đưa họ đến những suối nước của sự sống;

Ðức Chúa Trời sẽ lau sạch những giọt nước mắt khỏi mắt họ.”

Tài Liệu