Khải Huyền: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB66C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó, tôi nhìn và thấy một cánh cửa đang mở trên trời! Ban đầu tôi nghe giống như có một tiếng kèn, và rồi có một giọng nói với tôi rằng: Hãy lên đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những gì sẽ xảy ra sau những điều nầy.

2. Ngay lập tức, tôi được ở trong Thánh Linh và thấy có một ngai ở trên trời, trên ngai có một Đấng đang ngồi. 3. Đấng ngồi trên ngai xuất hiện như bích ngọc và hồng ngọc. Chung quanh ngai có cầu vồng giống như bửu thạch. 4. Quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, trên những ngai đó có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi. Họ mặc trang phục trắng và trên đầu của họ có mão miện bằng vàng.

5. Có những tia chớp, những tiếng nói, và những tiếng sấm phát ra từ ngai. Có bảy ngọn đèn cháy rực trước ngai, đó là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời. 6. Phía trước ngai giống như một biển thủy tinh, trong như pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt. 7. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò tơ, sinh vật thứ ba có mặt giống mặt người, và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 8. Bốn sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Suốt ngày đêm chúng không nghỉ ngơi nhưng nói: Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, ĐẤNG ĐÃ CÓ, HIỆN CÓ, VÀ ĐANG ĐẾN!”

9. Mỗi khi các sinh vật dâng vinh quang, tôn kính, và cảm tạ cho Đấng ngồi trên ngai, là Đấng sống đời đời, 10. thì hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Đấng ngồi trên ngai và thờ phượng Đấng sống đời đời. Họ ném mão miện của họ trước ngai, và nói: 11. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con! Chúa đáng được vinh quang, tôn kính và uy quyền, bởi vì Chúa đã tạo dựng mọi vật, và do ý muốn của Chúa mà chúng đã được tạo dựng và hiện hữu.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó, tôi nhìn và thấy một cánh cửa đang mở trên trời! Ban đầu tôi nghe giống như có một tiếng kèn, và rồi có một giọng nói với tôi rằng: Hãy lên đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những gì sẽ xảy ra sau những điều nầy.

Ngay lập tức, tôi được Thánh Linh cảm thúc và thấy có một ngai ở trên trời, trên ngai có một Đấng đang ngồi. Đấng ngồi trên ngai xuất hiện như bích ngọc và hồng ngọc. Chung quanh ngai có cầu vồng giống như bửu thạch. Quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi. Họ mặc trang phục trắng và trên đầu của họ có mão miện bằng vàng.

Có những tia chớp, những tiếng nói, và những tiếng sấm phát ra từ ngai. Có bảy ngọn đèn cháy rực trước ngai, đó là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời. Phía trước ngai giống như có một biển thủy tinh trong suốt như pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò tơ, sinh vật thứ ba có mặt giống mặt người, và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. Bốn sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Suốt ngày đêm chúng không nghỉ ngơi nhưng nói: Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, ĐẤNG ĐÃ CÓ, HIỆN CÓ, VÀ ĐANG ĐẾN!”

Mỗi khi các sinh vật dâng vinh quang, tôn kính, và cảm tạ cho Đấng ngồi trên ngai, là Đấng sống đời đời, thì hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Đấng ngồi trên ngai và thờ phượng Đấng sống đời đời. Họ ném mão miện của họ trước ngai, và nói: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con! Chúa đáng được vinh quang, tôn kính và uy quyền, bởi vì Chúa đã tạo dựng mọi vật, và do ý muốn của Chúa mà chúng đã được tạo dựng và hiện hữu.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó, tôi nhìn và thấy một cánh cửa đang mở trên trời! Ban đầu tôi nghe giống như có một tiếng kèn, và rồi có một giọng nói với tôi rằng: Hãy lên đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những gì xảy ra sau những điều nầy.

2. Ngay lập tức, tôi được ở trong Thánh Linh và thấy có một ngai ở trên trời; trên ngai có một Đấng đang ngồi; 3. Đấng ngồi trên ngai xuất hiện như bích ngọc và hồng ngọc. Chung quanh ngai có cầu vồng giống như bửu thạch. 4. Quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, trên những ngai đó có hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi, họ mặc trang phục trắng, và trên đầu của họ có mão miện bằng vàng.

5. Có những tia chớp, những tiếng nói và những tiếng sấm phát ra từ ngai. Và có bảy ngọn đèn cháy rực trước ngai, đó là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời. 6. Phía trước ngai giống như một biển thủy tinh, trong như pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt. 7. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò tơ, sinh vật thứ ba có mặt giống mặt người, và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 8. Bốn sinh vật ấy, mỗi một con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt; suốt ngày đêm chúng không nghỉ nhưng nói: Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, ĐẤNG ĐÃ CÓ, HIỆN CÓ, VÀ ĐANG ĐẾN!”

9. Mỗi khi các sinh vật dâng vinh quang, tôn kính, và cảm tạ cho Đấng ngồi trên ngai, là Đấng sống đời đời, 10. thì hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Đấng ngồi trên ngai, và thờ phượng Đấng sống đời đời. Họ ném mão miện của họ trước ngai, và nói: 11. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con! Chúa đáng được vinh quang, tôn kính và uy quyền, vì Chúa đã tạo dựng mọi vật, và do ý muốn của Chúa mà chúng đã được tạo dựng và hiện hữu.

Bản Dịch 1925

1. Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau nầy phải xảy đến.

2. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đang ngồi đó. 3. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não; có cái mống dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. 4. Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng.

5. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: đó là bảy vì thần của Đức Chúa Trời. 6. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sanh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. 7. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 8. Bốn con sanh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt:

Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, Trước Đã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Đến!

9. Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời, 10. thì hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng:

11. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng về Sự Thờ Phượng trên Thiên Ðàng

1 Sau đó tôi nhìn, và kìa, một cánh cửa trên trời mở ra, và tiếng tôi đã nghe trước đây có âm vang như tiếng kèn nói với tôi, “Hãy lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi những điều sẽ xảy ra sau các việc ấy.”

2 Lập tức tôi được ở trong Ðức Thánh Linh, và kìa, trên trời có một cái ngai, trên ngai có một Ðấng đang ngồi. 3 Ðấng đang ngồi ấy trông giống như lục bửu ngọc và hồng bảo ngọc; bao quanh ngai có một cầu vồng trông giống như lam bích ngọc. 4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác; trên các ngai ấy tôi thấy hai mươi bốn vị trưởng lão đang ngồi, mình mặc y phục trắng, và đầu đội mão miện đắc thắng bằng vàng. 5 Từ ngai phát ra sét chớp, âm vang, và sấm nổ. Trước ngai có bảy ngọn đèn, tức bảy Thần Linh của Ðức Chúa Trời, đang rực cháy. 6 Phía trước ngai là một cảnh trông giống như một biển thủy tinh, trong suốt như pha lê. Chiếc ngai ở giữa, và bốn phía của ngai có bốn Sinh Vật với phía trước và phía sau đầy những mắt. 7 Sinh Vật thứ nhất giống như sư tử, Sinh Vật thứ nhì giống như bò tơ, Sinh Vật thứ ba có mặt giống như mặt người, và Sinh Vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 8 Bốn Sinh Vật ấy, mỗi Sinh Vật có sáu cánh, toàn thân và luôn cả bên dưới cánh đều đầy những mắt. Bốn Sinh Vật ấy ngày đêm tung hô không dứt rằng:

“Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!

Chúa và Ðức Chúa Trời Toàn Năng!

Ðấng Ðã Là, Ðấng Hiện Là, và Ðấng Sắp Ðến!”

9 Khi các Sinh Vật ấy dâng vinh hiển, tôn kính, và tạ ơn lên Ðấng ngự trên ngai, tức Ðấng Hằng Sống đời đời vô cùng, 10 hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước Ðấng đang ngự trên ngai, thờ lạy Ðấng Hằng Sống đời đời vô cùng, rồi họ tung các mão miện đắc thắng của họ trước ngai và nói,

11 “Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời của chúng con,

Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính, và quyền uy,

Vì Ngài đã dựng nên mọi vật,

Nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên.”

Tài Liệu