Khải Huyền: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư gửi cho Hội Thánh Sạt-đe

1. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao phán những điều này:

Ta biết các công việc của ngươi; ngươi có tiếng là sống nhưng ngươi đang chết. 2. Hãy tỉnh thức và làm cho vững mạnh những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì Ta không thấy các công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời của Ta. 3. Vì vậy, hãy nhớ lại những điều ngươi đã nhận và nghe, hãy gìn giữ và ăn năn. Nếu ngươi không cảnh giác, Ta sẽ đến như kẻ trộm; và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ đến với ngươi. 4. Nhưng tại Sạt-đe, ngươi còn có vài người chưa làm ô uế trang phục của họ, và họ sẽ đi với Ta trong trang phục trắng vì họ xứng đáng. 5. Người nào thắng sẽ được mặc trang phục trắng. Ta sẽ không xóa tên người đó khỏi sách sự sống và sẽ công bố tên người đó trước mặt Cha của Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. 6. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Thư gửi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phia

7. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia Đấng Thánh và Chân Thật là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, là Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, phán những điều này:

8. Ta biết những công việc của ngươi. Nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai có thể đóng được, dù ngươi có ít năng lực nhưng vẫn vâng giữ lời của Ta và không chối bỏ danh của Ta. 9. Nầy, Ta cho một số người từ nhà hội của Sa-tan - những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải, vì chúng nói dối - Nầy, Ta sẽ khiến chúng đến và phủ phục dưới chân của ngươi, và chúng sẽ biết rằng Ta yêu thương ngươi. 10. Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời của Ta kiên nhẫn chịu đựng, cho nên Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ xảy đến cho tất cả cư dân trong thế gian để thử nghiệm những người đang sống trên đất. 11. Ta đang đến rất nhanh; hãy giữ vững điều ngươi đang có để không ai đoạt mất mão miện của ngươi. 12. Người nào thắng, Ta sẽ làm cho người trở thành trụ cột trong đền thờ của Đức Chúa Trời của Ta; và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người danh của Đức Chúa Trời của Ta và danh của thành Đức Chúa Trời của Ta - tức là Giê-ru-sa-lem mới giáng hạ từ trời, từ Đức Chúa Trời - và danh mới của Ta. 13. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Thư gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê

14. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng Đấng A-men Đấng làm chứng thành tín và chân thật là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời phán những điều này:

15. Ta biết những công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi nóng hay lạnh thì hơn. 16. Vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, cho nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta. 17. Ngươi nói: Tôi giàu, tôi đã phát đạt giàu có rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. 18. Vì vậy, Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để ngươi có thể được giàu có; cùng những trang phục màu trắng để ngươi có thể mặc vào và sự lõa lồ của ngươi không bị thổ lộ; cùng thuốc để xức vào mắt của ngươi để ngươi có thể nhìn thấy. 19. Những người Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt; vì vậy, hãy sốt sắng và ăn năn. 20. Nầy, Ta đứng tại cửa và gõ; nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 21. Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi của Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi của Ngài. 22. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Bản Dịch Đại Chúng

Thư gửi cho Hội Thánh Sạt-đe

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao phán những điều này:

Ta biết các công việc của ngươi; ngươi có tiếng là sống nhưng ngươi đang chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững mạnh những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì Ta không thấy các công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời của Ta. Vì vậy, hãy nhớ lại những điều ngươi đã nhận và nghe, hãy gìn giữ và ăn năn. Nếu ngươi không cảnh giác, Ta sẽ đến như kẻ trộm; và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ đến với ngươi. Nhưng tại Sạt-đe, ngươi còn có vài người chưa làm ô uế trang phục của họ, và họ sẽ đi với Ta trong trang phục trắng vì họ xứng đáng. Người nào thắng sẽ được mặc trang phục trắng. Ta sẽ không xóa tên người đó khỏi sách sự sống và sẽ công bố tên người đó trước mặt Cha của Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Thư gửi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phia

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia Đấng Thánh và Chân Thật là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, là Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, phán những điều này:

Ta biết những công việc của ngươi. Nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai có thể đóng được, dù ngươi có ít năng lực nhưng vẫn vâng giữ lời của Ta và không chối bỏ danh của Ta. Nầy, Ta cho một số người từ nhà hội của Sa-tan - những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải, vì chúng nói dối - Nầy, Ta sẽ khiến chúng đến và phủ phục dưới chân của ngươi, và chúng sẽ biết rằng Ta yêu thương ngươi. Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời của Ta kiên nhẫn chịu đựng, cho nên Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ xảy đến cho tất cả cư dân trong thế gian để thử nghiệm những người đang sống trên đất. Ta đang đến rất nhanh; hãy giữ vững điều ngươi đang có để không ai đoạt mất mão miện của ngươi. Người nào thắng, Ta sẽ làm cho người trở thành trụ cột trong đền thờ của Đức Chúa Trời của Ta; và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người danh của Đức Chúa Trời của Ta và danh của thành Đức Chúa Trời của Ta - tức là Giê-ru-sa-lem mới giáng hạ từ trời, từ Đức Chúa Trời - và danh mới của Ta. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Thư gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng Đấng A-men Đấng làm chứng thành tín và chân thật là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời phán những điều này:

Ta biết những công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi nóng hay lạnh thì hơn. Vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, cho nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta. Ngươi nói: Tôi giàu, tôi đã phát đạt giàu có rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. Vì vậy, Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để ngươi có thể được giàu có; cùng những trang phục màu trắng để ngươi có thể mặc vào và sự lõa lồ của ngươi không bị thổ lộ; cùng thuốc để xức vào mắt của ngươi để ngươi có thể nhìn thấy. Những người Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt; vì vậy, hãy sốt sắng và ăn năn. Nầy, Ta đứng tại cửa và gõ; nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người, và người với Ta. Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi của Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi của Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Bản Dịch Ngữ Căn

Thư gửi cho Hội Thánh Sạt-đe

1. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao, phán những điều này:

Ta biết các công việc của ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng ngươi đang chết. 2. Hãy tỉnh thức và làm cho vững mạnh những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì Ta không thấy các công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời của Ta. 3. Vì vậy, hãy nhớ lại những điều ngươi đã nhận và nghe, hãy gìn giữ và ăn năn. Nếu ngươi không cảnh giác, Ta sẽ đến như kẻ trộm; và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ đến với ngươi. 4. Nhưng tại Sạt-đe, ngươi còn có vài người chưa làm ô uế trang phục của họ; và họ sẽ đi với Ta trong trang phục trắng, vì họ xứng đáng. 5. Người nào thắng sẽ được mặc trang phục trắng; Ta sẽ không xóa tên người đó khỏi sách sự sống, và sẽ công bố tên người đó trước mặt Cha của Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. 6. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Thư gửi cho Hội Thánh Phi-la-đen-phia

7. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia Đấng Thánh và Chân Thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, là Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, phán những điều này:

8. Ta biết những công việc của ngươi. Nầy, Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai có thể đóng được, dù ngươi có ít năng lực nhưng vẫn vâng giữ lời của Ta và không chối bỏ danh của Ta. 9. Nầy, Ta cho một số người từ nhà hội của Sa-tan - những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải, vì chúng nói dối - Nầy, Ta sẽ khiến chúng đến và phủ phục dưới chân của ngươi, và chúng sẽ biết rằng Ta yêu thương ngươi. 10. Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời của Ta, kiên nhẫn chịu đựng, cho nên Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ xảy đến cho tất cả cư dân trong thế gian, để thử nghiệm những người đang sống trên đất. 11. Ta đang đến rất nhanh; hãy giữ vững điều ngươi đang có để không ai đoạt mất mão miện của ngươi. 12. Người nào thắng, Ta sẽ làm cho người trở thành trụ cột trong đền thờ của Đức Chúa Trời của Ta; và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người danh của Đức Chúa Trời của Ta, và danh của thành Đức Chúa Trời của Ta - tức là Giê-ru-sa-lem mới giáng hạ từ trời, từ Đức Chúa Trời - và danh mới của Ta. 13. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Thư gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê

14. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín và chân thật, là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, phán những điều này:

15. Ta biết những công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi nóng hay lạnh thì hơn. 16. Vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, cho nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta. 17. Ngươi nói: Tôi giàu, tôi đã phát đạt giàu có rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. 18. Vì vậy, Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để ngươi có thể được giàu có; cùng những trang phục màu trắng để ngươi có thể mặc vào và sự lõa lồ của ngươi không bị thổ lộ; cùng thuốc để xức vào mắt của ngươi để ngươi có thể nhìn thấy. 19. Những người Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt; vì vậy, hãy sốt sắng và ăn năn. 20. Nầy, Ta đứng tại cửa và gõ; nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người, và người với Ta. 21. Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi của Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi của Ngài. 22. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Bản Dịch 1925

1. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. 2. Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. 3. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. 4. Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.

5. Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. 6. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

7. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: 8. Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. 9. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. 10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. 11. Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.

12. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người. 13. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

14. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: 15. Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16. Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. 17. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. 18. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. 19. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. 20. Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.

21. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. 22. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Sạt-đe

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe:

Ðấng có bảy vị Thần của Ðức Chúa Trời và có bảy ngôi sao phán thế này:

‘Ta biết các công việc của ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà là chết. 2 Hãy tỉnh thức và hãy củng cố những gì sắp chết còn sót lại, vì Ta chưa thấy các công việc của ngươi được hoàn hảo trước mặt Ðức Chúa Trời của Ta. 3 Vậy hãy nhớ lại những gì ngươi đã tiếp nhận và nghe, hãy giữ lấy và ăn năn. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta đến với ngươi. 4 Dầu vậy ở Sạt-đe ngươi có vài người không làm bẩn y phục mình. Họ sẽ mặc y phục trắng và đi với Ta, vì họ thật xứng đáng. 5 Người nào thắng sẽ được mặc y phục trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Ta sẽ xưng tên người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài.’

6 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Phi-la-đen-phia

7 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia:

Ðấng Thánh, Ðấng Chân Thật, Ðấng có chìa khóa của Ða-vít, Ðấng mở thì không ai đóng được, và Ðấng đóng thì không ai mở được, phán thế này:

8 ‘Ta biết các công việc của ngươi. Này, Ta đã để trước mặt ngươi một cửa đang mở, và không ai có thể đóng, vì ngươi có ít sức lực, nhưng vẫn giữ Ðạo Ta, và không chối bỏ danh Ta. 9 Này, Ta ban cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, tức những kẻ xưng mình là người Do-thái mà kỳ thật không phải, vì chúng nói dối. Này, Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng Ta yêu ngươi. 10 Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng, Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất. 11 Ta sẽ đến mau chóng; hãy giữ chặt những gì ngươi có, để không ai lấy đi mão miện đắc thắng của ngươi.

12 Người nào thắng, Ta sẽ làm cho người ấy thành trụ cột trong đền thờ Ðức Chúa Trời của Ta, và người ấy sẽ không ra khỏi nơi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Ðức Chúa Trời của Ta và tên thành Ðức Chúa Trời của Ta, tức Thành Giê-ru-sa-lem mới, từ trời xuống, tức từ Ðức Chúa Trời của Ta, và Ta cũng sẽ ghi trên người ấy danh mới của Ta.’

13 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Lao-đi-xê

14 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê:

Ðấng A-men, Nhân Chứng trung tín và chân thật, Uyên Nguyên của mọi loài thọ tạo của Ðức Chúa Trời, phán thế này:

15 ‘Ta biết những công việc của ngươi. Ngươi không lạnh mà cũng không nóng. Thà ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi. 16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhổ ngươi ra khỏi miệng Ta. 17 Bởi vì ngươi nói, “Ta giàu có rồi, ta có nhiều của cải, và ta chẳng cần gì nữa.” Nhưng ngươi không biết rằng ngươi đang cùng khốn, đáng thương, nghèo khó, đui mù, và lõa lồ. 18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã thử lửa của Ta, để ngươi được giàu có; hãy mua y phục trắng mặc vào, để ngươi không xấu hổ vì bị phơi bày sự lõa lồ; hãy mua thuốc xức mắt thoa vào mắt ngươi, để ngươi có thể thấy. 19 Hễ ai Ta thương mến, Ta răn bảo và sửa dạy. Vậy hãy sốt sắng và ăn năn. 20 Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào cùng người ấy và ăn tối với người ấy, và người ấy ăn tối với Ta.

21 Người nào thắng, Ta sẽ cho người ấy ngồi với Ta trên ngai của Ta, như Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai của Ngài.’

22 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

NHỮNG ÐIỀU CHÚA mặc KHẢI CHO GIĂNG

(4:1 - 22:5)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)