I Phi-e-rơ: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB60C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Những người làm vợ cũng vậy! Hãy thuận phục chồng của mình để thậm chí nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ sẽ được cảm hóa mà không cần phải dùng đến lời nói, bởi vì họ đã thấy cách cư xử trong sạch đáng kính của các chị em - là cách cư xử của những người không chú trọng đến sự trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vàng, mặc những trang phục quyến rũ; nhưng bằng sự trang sức giấu kín trong lòng, với vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng và bình lặng - đó là điều thật quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì các thánh nữ thuở xưa - là những người trông cậy nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình - đã trang điểm cho họ như vậy. Sa-ra đã vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa - chị em đã trở thành con cháu của bà. Hãy làm điều thiện và đừng sợ bất cứ sự hăm dọa nào

Những người làm chồng cũng vậy! Hãy sống cùng với vợ, với ý thức rằng nàng là phái yếu. Hãy quý trọng nàng như là người chung hưởng ơn phước của đời sống, làm như vậy những lời cầu nguyện của các ngươi sẽ không bị ngăn trở.

Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương nhau như anh em. Hãy có lòng nhân từ, và khiêm nhu. Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, bởi vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành.

Bởi vì:

“Ai muốn yêu sự sống

Và thấy những ngày tốt đẹp,

Thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,

Và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt;

Người đó hãy lánh khỏi điều dữ, và làm điều lành.

Người ấy hãy tìm kiếm sự hòa bình và theo đuổi nó,

Bởi vì mắt Chúa đoái xem người công chính,

Và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Nhưng mặt Chúa đối nghịch với kẻ làm ác.”

Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai hãm hại anh em? Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em được phước. Anh em đừng sợ những đe dọa của họ, cũng đừng bối rối. Nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em, hãy sẵn sàng trả lời cho mọi người chất vấn về hy vọng của anh em, tuy nhiên phải ôn tồn và kính trọng; hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ nói xấu anh em, xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ, họ sẽ bị hổ thẹn. Bởi vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn là làm điều gian ác.

Bởi vì chính Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho tội lỗi một lần đủ cả - Đấng công chính đã chịu thay cho kẻ bất chính, để đem anh em đến cùng Đức Chúa Trời - thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài đã được làm cho sống. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, lúc Ngài nhẫn nại chờ đợi trong thời gian Nô-ê chuẩn bị chiếc tàu - trong chiếc tàu đó chỉ một ít, là tám linh hồn, được cứu khỏi nước, đó là biểu tượng của việc anh em được cứu bởi báp-têm hiện nay. Báp-têm không phải là việc cất bỏ ô uế khỏi thân thể nhưng khỏi một lương tâm tốt, bằng sự cam kết với Đức Chúa Trời, qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời được các thiên sứ, các bậc quyền uy, và các thế lực suy phục.

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Những người làm vợ, cũng vậy, hãy thuận phục chồng của mình để thậm chí nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ sẽ được cảm hóa mà không cần phải dùng đến lời nói, 2. bởi vì họ đã thấy cách cư xử trong sạch đáng kính của các chị em; 3. là của những người không chú trọng đến sự trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vàng, mặc những trang phục quyến rũ; 4. nhưng sự trang sức giấu kín trong lòng, bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng và bình lặng; đó là điều thật quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. 5. Bởi vì các thánh nữ thuở xưa - là những người trông cậy nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình - đã trang điểm cho họ như vậy; 6. như Sa-ra đã vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa; chị em đã trở thành con cháu của bà, hãy làm điều thiện và đừng sợ bất cứ sự hăm dọa nào

7. Những người làm chồng cũng vậy, hãy sống cùng với vợ, với ý thức rằng nàng là phái yếu; hãy quý trọng nàng như là người chung hưởng ơn phước của đời sống; làm như vậy những lời cầu nguyện của các ngươi sẽ không bị ngăn trở.

8. Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương nhau như anh em, hãy có lòng nhân từ, và khiêm nhu; 9. đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, bởi vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành.

10. Bởi vì,

“Ai muốn yêu sự sống

Và thấy những ngày tốt đẹp,

Thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,

Và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt;

11. Người đó hãy lánh khỏi điều dữ, và làm điều lành.

Người ấy hãy tìm kiếm sự hòa bình và theo đuổi nó,

12. Bởi vì mắt Chúa đoái xem người công chính,

Và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Nhưng mặt Chúa đối nghịch với kẻ làm ác.”

13. Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai hãm hại anh em? 14. Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em được phước. Anh em đừng sợ những đe dọa của họ, cũng đừng bối rối. 15. Nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em, hãy sẵn sàng trả lời cho mọi người chất vấn về hy vọng của anh em, tuy nhiên phải ôn tồn và kính trọng; 16. hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ nói xấu anh em, xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ, họ sẽ bị hổ thẹn. 17. Bởi vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn là làm điều gian ác.

18. Bởi vì chính Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho tội lỗi một lần đủ cả - Đấng công chính đã chịu thay cho kẻ bất chính, để đem anh em đến cùng Đức Chúa Trời - thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài đã được làm cho sống; 19. bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, 20. là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, lúc Ngài nhẫn nại chờ đợi trong thời gian Nô-ê chuẩn bị chiếc tàu, trong chiếc tàu đó chỉ một ít, là tám linh hồn, được cứu khỏi nước, 21. đó là biểu tượng của việc anh em được cứu bởi báp-têm hiện nay; báp-têm không phải là việc cất bỏ ô uế khỏi thân thể, nhưng khỏi một lương tâm tốt, bằng sự cam kết với Đức Chúa Trời, qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, 22. là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các bậc quyền uy và các thế lực suy phục.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng của riêng mình, để thậm chí nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ sẽ được cảm hóa mà không cần phải dùng đến lời nói, 2. bởi vì đã thấy cách cư xử trong sạch đáng kính của các chị em; 3. là của những người không chú trọng đến sự trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vàng, mặc những trang phục quyến rũ; 4. nhưng giấu kín trong lòng, bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng và bình lặng; đó là điều thật quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. 5. Bởi vì các thánh nữ thuở xưa, là những người trông cậy nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, đã trang điểm cho họ như vậy; 6. như Sa-ra đã vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa; chị em đã trở thành con cháu của bà, hãy làm điều thiện và đừng sợ bất cứ sự hăm dọa nào

7. Những người làm chồng cũng vậy, hãy sống cùng với vợ, với ý thức rằng nàng là phái yếu; hãy quý trọng nàng như là người chung hưởng ơn phước của đời sống; làm như vậy những lời cầu nguyện của các ngươi sẽ không bị ngăn trở.

8. Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương nhau như anh em, hãy có lòng nhân từ, và khiêm nhu; 9. đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, bởi vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành.

10. Bởi vì,

“Ai muốn yêu sự sống

Và thấy những ngày tốt đẹp,

Thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,

Và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt;

11. Người đó hãy lánh khỏi điều dữ, và làm điều lành.

Người ấy hãy tìm kiếm sự hòa bình và theo đuổi nó,

12. Bởi vì mắt Chúa đoái xem người công chính,

Và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Nhưng mặt Chúa đối nghịch với kẻ làm ác.”

13. Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai hãm hại anh em? 14. Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em được phước. Anh em đừng sợ những đe dọa của họ, cũng đừng bối rối. 15. Nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em, hãy sẵn sàng trả lời cho mọi người chất vấn về hy vọng của anh em, tuy nhiên phải ôn tồn và kính trọng; 16. hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ nói xấu anh em, xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ, họ sẽ bị hổ thẹn. 17. Bởi vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn là làm điều gian ác.

18. Bởi vì chính Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho tội lỗi một lần đủ cả - Đấng công chính chịu thay cho kẻ bất chính, để đem anh em đến cùng Đức Chúa Trời - thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài đã được làm cho sống; 19. bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, 20. là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, lúc Ngài nhẫn nại chờ đợi trong thời gian Nô-ê chuẩn bị chiếc tàu, trong chiếc tàu đó chỉ một ít, là tám linh hồn, được cứu khỏi nước, 21. đó là biểu tượng của việc anh em được cứu bởi báp-têm hiện nay; không phải là việc cất bỏ ô uế khỏi thân thể, nhưng khỏi một lương tâm tốt, bằng sự cam kết với Đức Chúa Trời, qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, 22. là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các bậc quyền uy và các thế lực suy phục.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, 2. vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. 3. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; 4. nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời. 5. Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy; 6. như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là Chúa mình; nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy.

7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.

8. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. 9. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. 10. Vả, Ai muốn yêu sự sống Và thấy ngày tốt lành, Thì phải giữ gìn miệng lưỡi, Đừng nói điều ác và lời gian giảo; 11. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa bình mà đuổi theo, 12. Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác. 13. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em? 14. Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; 15. nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, 16. phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; 17. vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.

18. Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. 19. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, 20. tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. 21. Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, 22. là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.

Bản Dịch 2011

Bổn Phận Vợ Chồng

1 Cũng vậy, chị em là những người vợ, hãy thuận phục chồng mình dù chồng mình chưa theo Ðạo, để qua cách ăn nết ở của vợ, người chồng sẽ được cảm hóa, không cần phải nói gì, 2 khi họ thấy được lòng trong trắng và cách ăn nết ở đáng tôn trọng của chị em. 3 Chị em đừng quá chú trọng đến sự trang sức bề ngoài, như bện kiểu tóc cầu kỳ, đeo nhiều vàng ngọc, và ăn diện xa hoa loè loẹt; 4 nhưng thà hãy trang sức con người bề trong, tức vẻ đẹp không phai tàn của tâm hồn dịu dàng và bình lặng, đó là điều rất quý báu trước mặt Ðức Chúa Trời. 5 Vì đó là cách các thánh nữ ngày xưa, những người để lòng trông cậy vào Ðức Chúa Trời, đã trang sức cho họ; họ thuận phục chồng của họ; 6 giống như Sa-ra đã vâng phục Áp-ra-ham; bà gọi ông là chúa. Chị em sẽ trở thành con cái của bà, nếu chị em cứ làm điều tốt và không sợ bất cứ mối đe dọa nào.

7 Anh em là những người chồng cũng vậy, hãy sống với vợ mình với ý thức rằng nàng là phái yếu; vậy hãy quý trọng nàng như người chung hưởng ơn phước của đời sống với anh em; làm như thế lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn trở.

Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải

8 Sau cùng xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy cảm thông nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. 9 Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì anh chị em đã được kêu gọi để làm thế, hầu anh chị em có thể hưởng phước, 10 vì,

“Ai thiết tha yêu mến sự sống,

Và muốn thấy những ngày tốt đẹp,

Người ấy phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác,

Và môi mình khỏi nói những lời dối trá.

11 Người ấy phải bỏ điều ác và làm điều thiện.

Người ấy phải tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

12 Vì mắt Chúa đoái xem những người ngay lành,

Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ,

Nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác.”

13 Ai nỡ làm hại anh chị em khi anh chị em nhiệt thành làm điều tốt chăng? 14 Nhưng nếu anh chị em phải chịu khổ vì lẽ phải, anh chị em có phước. Ðừng sợ sự đe dọa của họ và đừng bối rối. 15 Nhưng hãy tôn thánh Ðấng Christ như Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh chị em, nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và tôn trọng. 16 Hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ bôi bác anh chị em, những kẻ nói xấu cách đối xử tốt của anh chị em trong Ðấng Christ có thể bị hổ thẹn. 17 Vì nếu ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em là chịu khổ, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác.

Ðấng Christ Chịu Khổ Thay Cho Những Người Tội Lỗi

18 Chính Ðấng Christ cũng đã chịu khổ vì tội lỗi một lần đủ cả, Ðấng công chính chịu khổ thay cho những người bất chính, để Ngài có thể đem chúng ta đến với Ðức Chúa Trời. Thân xác Ngài bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài được làm cho sống. 19 Bởi tâm linh ấy Ngài đến giảng cho những tâm linh bị tù, 20 là những kẻ không vâng phục tự ngàn xưa, khi Ðức Chúa Trời nhẫn nại đợi chờ trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng; trong tàu đó chỉ có ít người được cứu khỏi nước, tám linh hồn cả thảy. 21 Ðó là hình bóng của phép báp-têm để cứu anh chị em ngày nay –không phải sự tẩy rửa những dơ bẩn trên thân thể, nhưng sự cam kết giữ một lương tâm tốt đối với Ðức Chúa Trời– qua sự sống lại của Ðức Chúa Jesus Christ, 22 Ðấng đã ngự lên trời, đang ở bên phải Ðức Chúa Trời, nơi các vị thiên sứ, các đấng quyền năng, và các bậc quyền lực, đầu phục Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành