I Phi-e-rơ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Bố Cục

I. Lời chào thăm (1:1-2)
II. Tôn ngợi Đức Chúa Trời về ân điển và sự cứu rỗi của Ngài (1:3-12)
III. Lời khuyên sống thánh khiết (1:13-5:11)
A. Những đòi hỏi của sự thánh khiết (1:13-2:3)
B. Địa vị của các tín hữu (2:4-12)
1. Ngôi nhà thuộc linh (2:4-8)
2. Tuyển dân của Chúa (2:9-10)
3. Khách lạ và ngoại kiều (2:11-12)
C. Bổn phận của tín hữu (2:13-3:7)
1. Vâng phục bậc cầm quyền (2:13-17)
2. Vâng phục chủ (2:18-20)
3. Tấm gương vâng phục của Đấng Christ (2:21-25)
4. Bổn phận giữa vợ và chồng (3:1-7)
D. Chịu khổ vì lẽ phải (3:8-17)
E. Gương của Đấng Christ (3:18-4:6)
F. Thái độ sống trước viễn ảnh tận thế (4:7-11)
G. Thái độ của người chịu khổ vì Đấng Christ (4:12-19)
H. Phẩm cách của trưởng lão (5:1-4)
I. Tư cách của thanh niên (5:5-11)
IV. Chủ đích của bức thư (5:12)
V. Lời chào kết thúc (5:13-14)

Nội Dung

Sách I Phi-e-rơ gồm 5 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu