Hê-bơ-rơ: Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB58C010)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của ơn cứu rỗi

1. Bởi vì luật pháp chỉ là cái bóng của những điều tốt đẹp sẽ đến, không phải là hình thể thật của những điều đó; cho nên, cùng một sinh tế được dâng mỗi năm - và người ta liên tục dâng như vậy – không bao giờ có thể đem những người đó đến sự toàn hảo. 2. Nếu được, thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, bởi vì không phải những người thờ phượng một khi đã được thanh tẩy rồi thì họ không còn bận tâm về tội lỗi nữa hay sao? 3. Tuy nhiên những điều này chỉ là sự nhắc nhở hằng năm về tội lỗi. 4. Bởi vì máu của bò đực và dê không thể cất bỏ tội lỗi được.

5. Do đó, khi vào trong thế gian, Ngài phán: “Ngài không muốn sinh tế và lễ vật, nhưng Ngài đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. 6. Ngài không vui lòng về tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội. 7. Rồi, tôi nói: ‘Nầy, tôi đến! Trong sách có chép về tôi.’ Đức Chúa Trời ôi! Tôi đến để thực hành ý định của Ngài.’ ”

8. Bởi vì phía trên nói rằng: “Ngài không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội” - là những lễ vật theo luật pháp 9. và rồi Ngài nói: “Nầy, tôi đến để thực hành ý định của Ngài.” Ngài đã bỏ điều trước để thiết lập điều sau. 10. Bởi ý định đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

11. Thật vậy, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ, và dâng bằng cách lập đi lập lại cùng một loại sinh tế, là vật không bao giờ có thể cất bỏ tội lỗi. 12. Nhưng Đấng đã vì tội lỗi dâng sinh tế chuộc tội duy nhất một lần và hiệu lực vĩnh viễn, sau đó ngồi bên phải Đức Chúa Trời; 13. và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi các kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân của Ngài. 14. Bởi vì chỉ bởi một sinh tế duy nhất, Ngài đã làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.

15. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì sau khi nói: 16. “Đây là giao ước mà Ta sẽ lập với họ; sau những ngày đó - Chúa phán - Ta sẽ đặt luật pháp của Ta trong lòng của họ và Ta sẽ ghi khắc vào tâm trí của họ.” 17. và “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi của họ và những hành động gian ác của họ nữa.” 18. Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.

Con đường mới và sống để vào nơi chí thánh

19. Vì vậy, thưa anh em, nhờ huyết của Đức Chúa Jesus, hãy dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh, 20. bởi con đường mới và sống mà Ngài đã thiết lập cho chúng ta ngang qua cái màn - nghĩa là ngang qua xác của Ngài - 21. và vì có một thầy tế lễ vĩ đại đang quản trị nhà của Đức Chúa Trời, 22. cho nên chúng ta hãy đến gần với tấm lòng chân thành, với niềm tin vững chắc, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu xa, thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết. 23. Chúng ta hãy giữ chặt lời tuyên xưng về niềm hy vọng vững chắc của chúng ta, bởi vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. 24. Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau, khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. 25. Đừng bỏ sự nhóm lại như vài người quen làm, nhưng hãy khích lệ nhau; nếu anh em thấy ngày đó càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

26. Bởi vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa, 27. nhưng chỉ đợi chờ sự phán xét kinh khiếp và lửa hừng sẽ thiêu đốt những kẻ phản nghịch. 28. Ai đã vi phạm luật pháp của Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì người đó chết không thương xót. 29. Huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm đến Thánh Linh của ân điển, anh em nghĩ rằng người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn hay sao? 30. Bởi vì chúng ta biết Đấng đã phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả.” Và lại phán: “Chúa sẽ phán xét dân của Ngài.” 31. Thật là kinh khiếp khi sa vào tay của Đức Chúa Trời hằng sống.

32. Nhưng hãy nhớ lại những ngày xưa, vào lúc anh em được soi sáng, anh em đã chịu nhiều gian khổ trong cuộc tranh chiến rất lớn: 33. Khi thì bị bách hại và công khai bị sỉ nhục; lúc phải san sẻ với những người trải qua cùng cảnh ngộ. 34. Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù, và vui lòng chấp nhận để những vật sở hữu của mình bị cướp đoạt, bởi vì anh em biết mình có vật sở hữu quý hơn và còn lại mãi. 35. Vì vậy, đừng từ bỏ lòng tin quyết của mình, là điều sẽ đem lại phần thưởng lớn. 36. Anh em cần phải kiên nhẫn để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện, để anh em có thể nhận được lời hứa. 37. Bởi vì “chỉ còn ít lâu nữa thôi thì Đấng đang đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ. 38. Nhưng người công chính của Ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi thì linh hồn của Ta chẳng vui chút nào.” 39. Tuy nhiên chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất, nhưng là người có đức tin gìn giữ linh hồn.

Bản Dịch 1925

1. Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. 2. Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? 3. Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. 4. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. 5. Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. 6. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. 7. Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến Trong sách có chép về tôi Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.

8. Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. 9. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. 10. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

11. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, 12. còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. 13. từ rày về sau đang đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. 14. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.

15. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: 16. Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó Và ghi tạc nơi trí khôn, 17. Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. 18. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.

19. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20. bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21. lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22. nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 23. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 24. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25. chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

26. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27. nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. 28. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, 29. huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? 30. Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. 31. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!

32. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn: 33. phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. 34. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn luôn. 35. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. 36. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. 37. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. 38. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. 39. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.

Bản Dịch 2011

Dâng Thú Vật Hiến Tế theo Luật Pháp Không Còn Hiệu Lực

1 Thật vậy Luật Pháp chỉ là hình bóng của những điều tốt đẹp sắp đến, chứ không phải hình thể đích thực của những điều ấy, nên không bao giờ có thể làm cho những người đến gần được toàn hảo bằng các thú vật hiến tế dâng hiến liên tục từ năm này qua năm khác. 2 Vì nếu được, chẳng phải họ đã ngưng dâng thú vật hiến tế rồi sao, vì một khi những người thờ phượng được tẩy sạch một lần đủ cả, thì họ đâu còn mặc cảm tội lỗi gì nữa? 3 Tuy nhiên việc dâng các thú vật hiến tế đó vẫn tiếp tục duy trì, để nhắc nhở con người về tội lỗi mình từ năm này qua năm khác, 4 vì huyết của bò đực và dê đực không thể nào cất bỏ tội lỗi được.

5 Vì thế khi Ðấng Christ vào thế gian, Ngài nói,

“Chúa không muốn con vật hiến tế và lễ vật,

Nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho con,

6 Của lễ toàn thiêu và của lễ chuộc tội,

Chúa đã chẳng vui lòng.

7 Bấy giờ con nói, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, này, con đến –trong sách có viết về con– để thực hiện ý muốn của Ngài.’”

8 Như Ngài nói ở trên, “Chúa không muốn và không vui lòng về các thú vật hiến tế, lễ vật, của lễ toàn thiêu, và của lễ chuộc tội” được dâng hiến theo Luật Pháp quy định, 9 rồi Ngài lại nói, “Này, con đến để thực hiện ý muốn của Ngài.” Ngài bỏ điều trước để lập điều sau. 10 Thế thì theo ý muốn ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ Ðức Chúa Jesus Christ dâng chính thân thể Ngài một lần đủ cả.

Chỉ Ðấng Christ Là Lễ Vật Hiến Tế Có Hiệu Lực

11 Mỗi tư tế đứng phục vụ từ ngày này qua ngày khác, dâng các thú vật hiến tế giống nhau, là những lễ vật không thể cất bỏ tội lỗi đi được. 12 Nhưng Ðấng Christ thì chỉ dâng một lễ vật hiến tế để chuộc tội một lần đủ cả, rồi ngồi xuống bên phải Ðức Chúa Trời. 13 Từ đó trở đi Ngài đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân Ngài. 14 Vì chỉ dâng một lễ vật, Ngài đã làm toàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa.

15 Ðức Thánh Linh cũng đã làm chứng cho chúng ta như vậy; sau khi Ngài phán,

16 “Ðây là giao ước Ta sẽ lập với chúng,

Sau những ngày ấy, Chúa phán,

Ta sẽ đặt luật pháp của Ta vào lòng chúng,

Ta sẽ ghi khắc luật pháp ấy vào tâm trí chúng.”

17 “Những tội lỗi của chúng cùng những gian ác của chúng,

Ta sẽ không nhớ đến nữa.”

18 Vậy nơi nào tội lỗi đã được tha thứ, nơi đó không cần dâng của lễ chuộc tội nữa.

Khuyên Ðến Gần Ðức Chúa Trời

19 Vậy thưa anh chị em, vì nhờ huyết của Ðức Chúa Jesus, chúng ta được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh 20 bằng một con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta xuyên qua bức màn, tức xuyên qua xác Ngài, 21 và vì chúng ta có một Vị Tư Tế vĩ đại đang cai quản nhà Ðức Chúa Trời, 22 chúng ta hãy đến gần Ðức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm hoàn toàn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu, và thân thể được rửa sạch bằng nước trong. 23 Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Ðấng đã hứa là thành tín. 24 Chúng ta hãy tìm cách giục giã nhau sống yêu thương và làm những điều tốt. 25 Ðừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Nguy Hiểm Khi Bỏ Chúa

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận biết chân lý thì không còn lễ vật hiến tế nào để chuộc tội nữa, 27 nhưng chỉ còn đợi chờ sự phán xét kinh khủng và lửa hừng thiêu đốt những kẻ bội nghịch mà thôi. 28 Ai loại bỏ Luật Pháp của Môi-se mà có hai hoặc ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, 29 huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, khinh thường huyết của giao ước mà nhờ đó mình được thánh hóa, và nhục mạ Ðức Thánh Linh của ân sủng, anh chị em nghĩ kẻ như thế không đáng bị hình phạt nặng hơn sao? 30 Vì chúng ta biết Ðấng đã phán,

“Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả,”

và rằng,

“Chúa sẽ đoán xét dân Ngài.”

31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống thật là kinh khiếp thay!

Lý Do Kiên Trì Theo Chúa

32 Xin anh chị em nhớ lại những ngày đầu, khi mới được khai minh, anh chị em đã chịu đựng một cuộc đấu tranh lớn lao với biết bao gian khổ, 33 khi thì bị sỉ nhục và bị bách hại trước công chúng, khi thì chia sẻ nỗi khổ với những anh chị em bị ngược đãi tương tự. 34 Vì anh chị em đã cảm thương những người bị tù và vui lòng chấp nhận để tài sản mình bị tước đoạt, vì biết rằng anh chị em có một tài sản tốt hơn và còn lại mãi.

35 Vậy xin anh chị em đừng bỏ mất niềm tin quả quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. 36 Anh chị em cần phải kiên nhẫn, để sau khi làm xong ý muốn của Ðức Chúa Trời, anh chị em sẽ nhận được điều đã hứa.

37 “Vì chỉ còn ít lâu nữa, Ðấng phải đến sẽ đến,

Ngài sẽ không chậm trễ đâu.

38 Người công chính của Ta sẽ sống bởi đức tin,

Và nếu người nào lui đi,

Thì linh hồn Ta chẳng vui về người ấy chút nào.”

39 Nhưng chúng ta không phải là những kẻ lui đi để bị hư mất, nhưng là những người giữ vững đức tin để linh hồn được cứu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)