Hê-bơ-rơ: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB58C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cần quan tâm đến sự cứu rỗi

1. Chính vì điều này, chúng ta càng phải chú ý nhiều hơn về những điều chúng ta đã nghe, đừng để bị lôi cuốn xa lìa. 2. Bởi vì nếu sứ điệp được phán bởi các thiên sứ đã là không thể thay đổi, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đã nhận sự báo trả thích đáng, 3. thì làm thế nào chúng ta sẽ tránh khỏi nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn như vậy - tức là điều đã được nhận lãnh từ ban đầu, đã được Chúa công bố, và được xác chứng cho chúng ta bởi những người đã nghe, 4. đang được Đức Chúa Trời chứng nhận bằng những dấu hiệu, những điều kỳ diệu, và những phép lạ khác nhau, cùng với những sự ban phát của Đức Thánh Linh, theo ý muốn của Ngài.

Đức Chúa Jesus hạ mình để cứu nhân loại

5. Thật ra Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai - mà chúng ta đang nói – suy phục các thiên sứ. 6. Bởi vì có lời chứng nhận rằng: “Loài người là gì mà Ngài nhớ đến, hay con người là ai mà Ngài lại quan tâm? 7. Ngài đã làm cho người thấp hơn các thiên sứ một chút; Ngài đăng quang người bằng sự vinh quang và cao trọng, 8. Ngài đặt mọi vật suy phục dưới chân của người.” Khi đặt mọi vật suy phục người như vậy, Ngài không để một vật nào không suy phục người. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật suy phục người.

9. Nhưng ai là Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ một chút? Chúng ta thấy: Đó là Đức Chúa Jesus, do sự chết thống khổ, đã được đăng quang với sự vinh quang và tôn trọng, chính vì ân điển của Đức Chúa Trời cho mọi người mà Ngài đã nếm trải sự chết.

10. Thật là thích hợp để Đấng - mà mọi vật vì Ngài và mọi vật bởi Ngài - đem nhiều người con đến vinh quang, qua một mẫu mực về sự cứu rỗi của họ, bằng cách trải qua đau khổ để được toàn vẹn. 11. Bởi vì, cả Đấng đang thánh hóa, và những người được thánh hóa, tất cả đều thuộc về một Đấng. Vì lý do này, Ngài đã không hổ thẹn để gọi họ là anh em, 12. khi nói rằng: “Ta sẽ công bố danh Ngài cho các anh em của Ta; và ca ngợi Ngài ở giữa hội chúng.” 13. Rồi một lần nữa: “Ta sẽ tin cậy nơi Ngài.” Và một lần nữa: “Hãy xem, Ta cùng với những con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ta.”

14. Vì con cái có cùng chung huyết nhục, cho nên Ngài cũng dự phần vào những điều đó, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền của sự chết, là ma quỷ, 15. và giải phóng nhiều người, là những người vì sợ sự chết nên suốt đời đã sống trong nô lệ. 16. Bởi vì thật chắc chắn, trong vị trí như vậy, Ngài không giúp các thiên sứ, nhưng Ngài giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. 17. Vì vậy, Ngài đã được tạo nên để giống như những anh em của mình trong mọi sự, để Ngài có thể trở thành vị thượng tế đầy lòng thương xót và trung tín trong những điều liên hệ với Đức Chúa Trời, để đền tội cho dân chúng. 18. Bởi vì chính Ngài đã chịu khổ, đã bị cám dỗ, cho nên Ngài có thể giúp cho những ai đang bị cám dỗ.

Bản Dịch Đại Chúng

Cần quan tâm đến sự cứu rỗi

Chính vì điều này, chúng ta càng phải chú ý nhiều hơn về những điều chúng ta đã nghe, đừng để bị lôi cuốn xa lìa. Bởi vì nếu sứ điệp được phán bởi các thiên sứ đã là không thể thay đổi, và mọi vi phạm hay bất tuân đã nhận lấy sự báo trả thích đáng, thì làm thế nào chúng ta sẽ tránh khỏi sự báo trả nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn như vậy - là điều đã được nhận từ ban đầu, được Chúa công bố, và bởi những người nghe, điều đó đã được xác chứng cho chúng ta; là điều đang được Đức Chúa Trời chứng nhận bằng những dấu hiệu, cùng với những điều kỳ diệu, những phép lạ khác nhau, và những sự ban phát của Đức Thánh Linh, theo ý của Ngài.

Đức Chúa Jesus hạ mình để cứu nhân loại

Thật ra Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai - mà chúng ta đang nói – suy phục các thiên sứ. Bởi vì có lời chứng nhận rằng: “Loài người là gì mà Ngài nhớ đến, hay con người là ai mà Ngài lại quan tâm? Ngài đã làm cho người thấp hơn các thiên sứ một chút; Ngài đăng quang người bằng sự vinh quang và cao trọng, Ngài đặt mọi vật suy phục dưới chân của người.” Khi đặt mọi vật suy phục người như vậy, Ngài không để một vật nào không suy phục người. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật suy phục người.

Nhưng ai là Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ một chút? Chúng ta thấy: Đó là Đức Chúa Jesus, do sự chết thống khổ, đã được đăng quang với sự vinh quang và tôn trọng, chính vì ân điển của Đức Chúa Trời cho mọi người mà Ngài đã nếm trải sự chết.

Thật là thích hợp để Đấng - mà mọi vật vì Ngài và mọi vật bởi Ngài - đem nhiều người con đến vinh quang qua một mẫu mực về sự cứu rỗi của họ bằng cách trải qua đau khổ để được toàn vẹn. Bởi vì, cả Đấng đang thánh hóa, và những người được thánh hóa, tất cả đều thuộc về một Cha. Chính vì lý do này, Ngài đã không hổ thẹn để gọi họ là anh em, khi nói rằng: “Ta sẽ công bố danh Ngài cho các anh em của Ta; và ca ngợi Ngài ở giữa hội chúng.” Rồi một lần nữa: “Ta sẽ tin cậy nơi Ngài.” Và một lần nữa: “Hãy xem, Ta cùng với những con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ta.”

Vì con cái có cùng chung huyết nhục, cho nên Ngài cũng dự phần vào những điều đó, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền của sự chết, là ma quỷ, và giải phóng nhiều người, là những người vì sợ sự chết cho nên suốt đời đã sống trong nô lệ. Bởi vì thật chắc chắn trong vị trí như vậy Ngài không giúp các thiên sứ, nhưng Ngài giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. Vì vậy, Ngài đã được tạo nên để giống như những anh em của mình trong mọi sự, để Ngài có thể trở thành vị thượng tế đầy lòng thương xót và trung tín trong những điều liên hệ với Đức Chúa Trời, để đền tội cho dân chúng. Bởi vì chính Ngài đã chịu khổ, đã bị cám dỗ, cho nên Ngài có thể giúp cho những ai đang bị cám dỗ.

Bản Dịch 1925

1. Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. 2. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, 3. mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta, 4. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó.

5. Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. 6. Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai, mà Chúa săn sóc đến? 7. Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; 8. Và đặt mọi vật dưới chân người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Jêsus như vậy; thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài; song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. 9. Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.

10. Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm. 11. Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, 12. khi Ngài có phán: Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi; Và ngợi khen Chúa ở giữa hội. 13. Ngài lại phán: Ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán: Ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. 14. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, 15. lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. 16. Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. 17. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. 18. Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.

Bản Dịch 2011

Ơn Cứu Rỗi Lớn Lao

1 Vì vậy chúng ta cần phải chú ý kỹ càng về những gì chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị trôi giạt mất chăng. 2 Vì nếu sứ điệp do các thiên sứ rao truyền chắc chắn phải xảy ra, và mọi vi phạm và sự bất tuân đã nhận lấy hình phạt đích đáng, 3 thì làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi hình phạt khi chúng ta thờ ơ với ơn cứu rỗi cực kỳ quan trọng dường ấy? Ơn cứu rỗi ấy đã được Chúa công bố trước tiên, và đã được xác nhận cho chúng ta bằng những người nghe. 4 Ðức Chúa Trời còn chứng thực cho ơn cứu rỗi ấy bằng những dấu kỳ, những phép lạ, những việc quyền năng, và những ân tứ Ðức Thánh Linh theo thánh ý Ngài.

Ðức Chúa Jesus Hạ Mình Ðể Cứu Chúng Ta

5 Vì Ngài không đặt thế giới sẽ đến, mà chúng ta đang nói đây, dưới quyền các thiên sứ. 6 Nhưng có người đã làm chứng ở đâu đó rằng,

“Con người là gì mà Ngài nhớ đến nó?

Con của loài người là chi mà Ngài quan tâm đến nó?

7 Ngài đã làm cho Người thấp hơn các thiên sứ một ít;

Ngài đội cho Người vinh hiển và tôn trọng.

8 Ngài khiến muôn vật phục dưới chân Người.”

Khi bắt muôn vật phục dưới Người, Ngài không chừa một vật nào không phục dưới Người, mặc dù hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật đều phục dưới Người. 9 Ngược lại chúng ta thấy Ðức Chúa Jesus đã bị làm thấp hơn các thiên sứ một ít, nay được đội mão miện chiến thắng với vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu đau đớn của sự chết, để bởi ân sủng của Ðức Chúa Trời, Ngài có thể nếm trải sự chết vì mọi người.

10 Thật là phù hợp khi Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên muôn vật và muôn vật hiện hữu vì Ngài, vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh hiển đã làm cho Ðấng Dẫn Ðầu họ vào hưởng ơn cứu rỗi trở nên hoàn toàn khi trải qua sự đau đớn. 11 Vì Ðấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con của một Cha; vì lẽ đó Ngài không thẹn gọi họ là các em, 12 như có chép rằng,

“Con sẽ rao truyền danh Chúa cho các em con;

Con sẽ ca tụng Ngài ở giữa hội chúng.”

13 Và rằng,

“Ta sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài.”

Lại nữa,

“Này, Ta với các con cái Ðức Chúa Trời đã ban cho Ta.”

14 Thế thì vì các con đều cùng chung một huyết nhục, nên Ngài cũng mang cùng một huyết nhục giống như họ, để qua sự chết của chính mình, Ngài có thể hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là Ác Quỷ, 15 và giải thoát những người vì sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. 16 Vì rõ ràng rằng không phải Ngài đến để giúp đỡ các thiên sứ, nhưng để giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham.

17 Vì vậy Ngài phải trở nên giống như các em mình trong mọi phương diện, để có thể trở thành một vị Thượng Tế thương xót và thành tín trong sự thờ phượng Ðức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho dân. 18 Vì chính Ngài đã bị cám dỗ trong khi chịu đau đớn, nên Ngài có thể giúp đỡ những người đang bị cám dỗ.

Tài Liệu