II Ti-mô-thê: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB55C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Cũng nên biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2. Bởi vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất khiết, 3. không có tình thương, không chung thủy, vu khống, không tự chủ, dã man, ghét điều tốt, 4. phản bội, liều lĩnh, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5. giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Hãy tránh xa những người như vậy.

6. Vì trong nhóm này, có những người đang đi vào trong các gia đình, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, đầy những tội lỗi, bị dẫn dắt bởi rất nhiều thứ dục vọng, 7. học hoài mà không bao giờ đạt đến sự hiểu biết chân lý. 8. Trước kia Gian-nét và Giam-be chống đối Môi-se thể nào thì những người nầy cũng chống đối chân lý như vậy, họ là những người có tâm trí băng hoại và không xứng hợp với chân lý. 9. Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn nữa, bởi vì - cũng như những người kia - sự điên dại của họ sẽ lộ rõ cho tất cả mọi người.

10. Nhưng con đã theo sát sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, tình yêu, sự kiên định, 11. những bách hại, những đau khổ - giống như những điều đã xảy đến cho ta tại An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ - những bách hại mà ta phải chịu như thế nào, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi tất cả. 12. Thật vậy, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. 13. Còn những kẻ hung ác và những kẻ giả mạo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối rồi bị lừa dối.

14. Nhưng con hãy giữ vững những gì con đã học và đã tin quyết, bởi vì con biết mình đã học những điều đó với ai, 15. và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, là điều có thể làm cho con khôn ngoan để hướng về sự cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ Jesus. 16. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và hướng dẫn vào sự công chính, 17. để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và được trang bị đầy đủ cho mọi công việc tốt lành.

Bản Dịch Đại Chúng

Cũng nên biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Bởi vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất khiết, không có tình thương, không chung thủy, vu khống, không tự chủ, dã man, ghét điều tốt, phản bội, liều lĩnh, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Hãy tránh xa những người như vậy.

Vì trong nhóm người này, có những người đang đi vào trong các gia đình, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, đầy những tội lỗi, bị dẫn dắt bởi rất nhiều thứ dục vọng, họ học hoài mà không bao giờ đạt đến sự hiểu biết chân lý. Trước kia Gian-nét và Giam-be chống đối Môi-se thể nào thì những người nầy cũng chống đối chân lý như vậy, họ là những người có tâm trí băng hoại và không xứng hợp với chân lý. Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn nữa, bởi vì - cũng như những người kia - sự điên dại của họ sẽ lộ rõ cho tất cả mọi người.

Nhưng con đã theo sát sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, tình yêu, sự kiên định, những bách hại, những đau khổ - giống như những điều đã xảy đến cho ta tại An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ - những bách hại mà ta phải chịu như thế nào, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi tất cả.

Thật vậy, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Còn những kẻ hung ác và những kẻ giả mạo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối rồi bị lừa dối.

Nhưng con hãy giữ vững những gì con đã học và đã tin quyết, bởi vì con biết mình đã học những điều đó với ai, và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, là điều có thể làm cho con khôn ngoan để hướng về sự cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ Jesus. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và hướng dẫn vào sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và được trang bị đầy đủ cho mọi công việc tốt lành.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Cũng nên biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2. Bởi vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất khiết, 3. không có tình thương, không chung thủy, vu khống, không tự chủ, dã man, ghét điều tốt, 4. phản bội, liều lĩnh, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5. giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Hãy tránh xa những người như vậy.

6. Vì trong nhóm này, có những người đang đi vào trong các gia đình, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, đầy những tội lỗi, bị dẫn dắt bởi rất nhiều thứ dục vọng, 7. học hoài mà không bao giờ đạt đến sự hiểu biết chân lý. 8. Trước kia Gian-nét và Giam-be chống đối Môi-se thể nào thì những người nầy cũng chống đối chân lý như vậy, họ là những người có tâm trí băng hoại và không xứng hợp với chân lý. 9. Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn nữa, bởi vì - cũng như những người kia - sự điên dại của họ sẽ lộ rõ cho tất cả mọi người.

10. Nhưng con đã theo sát sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, tình yêu, sự kiên định, 11. những bách hại, những đau khổ - giống như những điều đã xảy đến cho ta tại An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ - những bách hại mà ta phải chịu như thế nào, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi tất cả. 12. Thật vậy, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. 13. Còn những kẻ hung ác và những kẻ giả mạo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối rồi bị lừa dối.

14. Nhưng con hãy ở trong những gì con đã học và đã tin quyết, bởi vì con biết mình đã học những điều đó với ai, 15. và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, là điều có thể làm cho con khôn ngoan để hướng về sự cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ Jesus. 16. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và hướng dẫn vào sự công chính, 17. để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và được trang bị đầy đủ cho mọi công việc tốt lành.

Bản Dịch 1925

1. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, 3. vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 4. lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5. bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. 6. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, 7. vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. 8. Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. 9. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia.

10. Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta, 11. trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. 12. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. 13. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.

14. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, 15. và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17. hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

Bản Dịch 2011

Luân Lý Bại Hoại trong Thời Cuối Cùng

1 Con phải biết điều này: trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời khó khăn, 2 vì người ta sẽ vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, bất khiết, 3 không có tình người, cố chấp, vu khống, buông tuồng, hung dữ, ghét điều tốt, 4 phản bội, ngang bướng, tự phụ, ham thích vui thú thế gian hơn yêu mến Ðức Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy; con hãy tránh xa những kẻ như thế. 6 Vì trong vòng họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, lòng đầy ắp tội lỗi, bị đủ thứ dục vọng sai khiến; 7 những kẻ ấy cứ học mãi nhưng không bao giờ thông hiểu chân lý. 8 Giống như Gian-nét và Giam-rê đã chống đối Môi-se thể nào, những kẻ có tâm trí bại hoại và đức tin giả dối đó cũng chống đối chân lý thể ấy. 9 Nhưng chúng sẽ không phá hoại thêm được nữa, vì cũng giống như hai người kia, sự điên dại của chúng đã quá rõ rệt đối với mọi người.

Lời Khuyên Ti-mô-thê

10 Riêng phần con, con đã biết rõ sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự chịu đựng, tình yêu, và sự kiên trì của ta; 11 con đã biết những lần ta bị bách hại và những đau khổ đã xảy ra cho ta tại An-ti-ốt, I-cô-ni-um, và Lít-tra; ta đã chịu những trận bách hại như thế nào, nhưng Chúa đã cứu ta ra khỏi tất cả.

12 Thật vậy tất cả những ai muốn sống một đời tin kính đạo đức trong Ðức Chúa Jesus Christ sẽ bị bách hại. 13 Còn những kẻ gian ác và lừa đảo sẽ càng xấu xa hơn; chúng lừa gạt người ta và bị người ta lừa gạt lại.

14 Nhưng về phần con, hãy tiếp tục giữ vững những gì con đã học và đã tin, vì con biết con đã học những điều đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể làm con khôn ngoan để hưởng ơn cứu rỗi bởi đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ. 16 Cả Kinh Thánh đều được Ðức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính, 17 để người của Ðức Chúa Trời có đầy đủ bản lĩnh, được trang bị sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành