I Cô-rinh-tô: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, và Sốt-then, là một anh em, 2. gởi đến hội thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô - là những người đã được thánh hóa trong Ðức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ - cùng với mọi người ở khắp mọi nơi, đang kêu cầu danh Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của họ và là Chúa của chúng ta.

3. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến cùng anh em.

4. Tôi luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về anh em, bởi vì ân điển của Ðức Chúa Trời đã được ban cho anh em trong Ðức Chúa Jesus Christ, 5. để nhờ Ngài, anh em được phong phú trong mọi điều: trong tất cả lời nói và trong tất cả nhận thức, 6. cũng như lời làm chứng về Ðấng Christ đã được xác lập trong anh em, 7. như thế để anh em không thiếu một ân tứ thuộc linh nào, trong lúc nôn nả trông mong sự hiện đến của Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, 8. là Ðấng sẽ giữ vững anh em cho đến cuối cùng, được toàn hảo trong ngày của Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.

9. Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào trong sự tương giao với Con Ngài, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. 10. Anh em ơi! Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, giờ đây tôi khuyên tất cả anh em hãy có cùng một tiếng nói, đừng có sự chia rẽ ở giữa anh em; hơn thế nữa, anh em có thể hiệp với nhau trong cùng một tâm trí và cùng một ý tưởng.

11. Anh em của tôi! Những người thuộc về Cơ-lô-ê đã trình bày cho tôi một việc liên quan đến anh em, đó là có nhiều sự tranh cãi ở giữa anh em. 12. Ðiều tôi muốn nói bây giờ là thế nầy: Mỗi một người trong anh em đã nói: “Tôi thuộc về Phao-lô”, “Tôi thuộc về A-pô-lô”, “Tôi thuộc về Sê-pha”, hoặc “Tôi thuộc về Ðấng Christ.” 13. Ðấng Christ bị chia cắt rồi hay sao? Phao-lô có chịu đóng đinh trên thập tự vì anh em không? Hay là anh em đã nhận báp-têm nhân danh Phao-lô?

14. Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời bởi vì tôi đã không làm báp-têm cho ai trong anh em, ngoại trừ Cơ-rít-bu và Gai-út, 15. để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi nhận báp-têm. 16. Nhưng tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Sê-pha-na. Phần còn lại, tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác. 17. Bởi vì Ðấng Christ không sai tôi đi để làm báp-têm, nhưng để giảng Phúc Âm - và không dùng những lời khôn ngoan, để không làm thập tự của Ðấng Christ mất hết hiệu năng.

18. Thật vậy, sứ điệp về thập tự, đối với những người hư mất, là điên rồ, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, đó là quyền năng của Ðức Chúa Trời. 19. Tuy nhiên, có lời chép rằng: “Ta sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan; Ta sẽ làm rối loạn sự thông thái của người thông thái.” 20. Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức ở đâu? Nhà hùng biện của đời nầy ở đâu? Không phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở thành rồ dại hay sao? 21. Bởi vì thế gian không nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, cho nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng về sự rồ dại để cứu những người tin.

22. Trong khi người Do Thái đòi dấu hiệu, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, 23. thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự; đó là điều người Do Thái cho là chướng ngại, còn các dân ngoại cho là điên rồ, 24. nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do Thái hay người Hy Lạp, thì Ðấng Christ là quyền năng của Ðức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, 25. bởi vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh của loài người.

26. Anh em! Hãy suy gẫm lại sự kêu gọi của mình: mặc dù anh em không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, và không có nhiều người thuộc dòng dõi quý tộc. 27. Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. 28. Ðức Chúa Trời đã chọn những người được sinh ra thấp hèn trong thế giới này, những điều bị khinh miệt, và những điều không hiện hữu, để Ngài vô hiệu hóa những điều hiện hữu, 29. để không ai có thể tự hào trước mặt Ðức Chúa Trời. 30. Hơn thế nữa, nhờ Ngài, anh em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, là Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, là Ðấng đã thực hiện sự khôn ngoan, công chính, thánh hóa, và cứu chuộc trên chúng ta; 31. để giống như lời đã chép rằng: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Bản Dịch Đại Chúng

Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, và Sốt-then, một anh em của chúng ta, gởi đến hội thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, là những người đã được thánh hóa trong Ðức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ; cùng với mọi người ở khắp mọi nơi, đang kêu cầu danh Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, là Chúa của họ và là Chúa của chúng ta.

Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến cùng anh em.

Tôi luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về anh em, bởi vì ân điển của Ðức Chúa Trời đã được ban cho anh em trong Ðức Chúa Jesus Christ, để nhờ Ngài, anh em được phong phú trong mọi điều: trong tất cả lời nói và trong tất cả nhận thức, cũng như lời làm chứng về Ðấng Christ đã được xác lập trong anh em, như thế để anh em không thiếu một ân tứ thuộc linh nào, trong lúc nôn nả trông mong sự hiện đến của Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, là Ðấng sẽ giữ vững anh em cho đến cuối cùng, để được toàn hảo trong ngày của Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.

Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào trong sự tương giao với Con Ngài, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. Anh em ơi! Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, giờ đây tôi khuyên tất cả anh em hãy có cùng một tiếng nói, đừng có sự phân rẽ ở giữa anh em; hơn thế nữa, anh em có thể hiệp với nhau trong cùng một tâm trí và cùng một ý tưởng.

Anh em của tôi! Những người thuộc về Cơ-lô-ê đã trình bày cho tôi một việc liên quan đến anh em đó là có nhiều sự tranh cãi ở giữa anh em. Ðiều tôi muốn nói lúc này là thế nầy: Mỗi một người trong anh em đã nói: “Tôi thuộc về Phao-lô”, “Tôi thuộc về A-pô-lô”, “Tôi thuộc về Sê-pha”, hoặc “Tôi thuộc về Ðấng Christ.” Ðấng Christ đã bị chia cắt rồi hay sao? Phao-lô có chịu đóng đinh trên thập tự vì anh em không? Hay là anh em đã nhận báp-têm nhân danh Phao-lô?

Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời bởi vì tôi đã không làm báp-têm cho ai trong anh em, ngoại trừ Cơ-rít-bu và Gai-út, để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi nhận báp-têm. Nhưng tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Sê-pha-na. Phần còn lại, tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác.

Bởi vì Ðấng Christ không sai tôi đi để làm báp-têm, nhưng để giảng Phúc Âm - và không dùng những lời khôn ngoan, để không làm thập tự của Ðấng Christ mất hết hiệu năng. Thật vậy, sứ điệp về thập tự, đối với những người hư mất, là điên rồ, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, đó là quyền năng của Ðức Chúa Trời. Tuy nhiên, có lời chép rằng: “Ta sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan; Ta sẽ làm rối loạn sự thông thái của người thông thái.” Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức ở đâu? Nhà hùng biện của đời nầy ở đâu? Không phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở thành rồ dại hay sao? Bởi vì thế gian không nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, cho nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng về sự rồ dại để cứu những người tin.

Trong khi người Do Thái đòi dấu hiệu, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự; đó là điều người Do Thái cho là chướng ngại, còn các dân ngoại cho là điên rồ, nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do Thái hay người Hy Lạp, thì Ðấng Christ là quyền năng của Ðức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, bởi vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh của loài người.

Anh em! Hãy suy gẫm lại sự kêu gọi của mình: mặc dù anh em không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, và không có nhiều người thuộc dòng dõi quý tộc. Tuy nhiên, Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Ðức Chúa Trời đã chọn những người được sinh ra thấp hèn trong thế giới này, những điều bị khinh miệt, và những điều không hiện hữu, để Ngài vô hiệu hóa những điều hiện hữu, để không ai có thể tự hào trước mặt Ðức Chúa Trời. Hơn thế nữa, nhờ Ngài, anh em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, là Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, là Ðấng đã thực hiện sự khôn ngoan, công chính, thánh hóa, và cứu chuộc trên chúng ta; để giống như lời đã chép rằng: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, và Sốt-then, là một anh em, 2. gởi đến hội thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, đã được thánh hóa trong Ðức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ, cùng với mọi người tại khắp mọi nơi, đang kêu cầu danh Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ của họ và của chúng ta. 3. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến cùng anh em.

4. Tôi luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về anh em, bởi vì ân điển của Ðức Chúa Trời đã được ban cho anh em trong Ðức Chúa Jesus Christ, 5. để nhờ Ngài, anh em được phong phú trong mọi điều: trong tất cả lời nói và trong tất cả nhận thức, 6. cũng như lời làm chứng về Ðấng Christ đã được xác lập trong anh em, 7. như thế để anh em không thiếu một ân tứ thuộc linh nào, trong lúc nôn nả trông mong sự hiện đến của Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, 8. là Ðấng sẽ giữ vững anh em cho đến cuối cùng, được toàn hảo trong ngày của Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ.

9. Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào trong sự tương giao với Con Ngài, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. 10. Anh em ơi! Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, giờ đây tôi khuyên tất cả anh em hãy có cùng một tiếng nói, đừng có sự chia rẽ ở giữa anh em; hơn thế nữa, anh em có thể hiệp với nhau trong cùng một tâm trí và cùng một ý tưởng.

11. Anh em của tôi! Những người thuộc về Cơ-lô-ê đã trình bày cho tôi một việc liên quan đến anh em đó là có nhiều sự tranh cãi ở giữa anh em. 12. Ðiều tôi muốn nói bây giờ là thế nầy: Mỗi một người trong anh em đã nói: “Tôi thuộc về Phao-lô”, “Tôi thuộc về A-pô-lô”, “Tôi thuộc về Sê-pha”, hoặc “Tôi thuộc về Ðấng Christ.” 13. Ðấng Christ bị chia cắt rồi hay sao? Phao-lô có chịu đóng đinh trên thập tự vì anh em không? Hay là anh em đã nhận báp-têm nhân danh Phao-lô?

14. Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời bởi vì tôi đã không làm báp-têm cho ai trong anh em, ngoại trừ Cơ-rít-bu và Gai-út, 15. để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi nhận báp-têm. 16. Nhưng tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Sê-pha-na. Phần còn lại, tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác. 17. Bởi vì Ðấng Christ không sai tôi đi để làm báp-têm, nhưng để giảng Phúc Âm - và không dùng những lời khôn ngoan, để không làm thập tự của Ðấng Christ mất hết hiệu năng.

18. Thật vậy, sứ điệp về thập tự, đối với những người hư mất, là điên rồ, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, đó là quyền năng của Ðức Chúa Trời. 19. Tuy nhiên, có lời chép rằng: “Ta sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan; Ta sẽ làm rối loạn sự thông thái của người thông thái.” 20. Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức ở đâu? Nhà hùng biện của đời nầy ở đâu? Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở thành rồ dại hay sao? 21. Bởi vì thế gian không nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, cho nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng về sự rồ dại để cứu những người tin.

22. Trong khi người Do Thái đòi dấu hiệu, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, 23. thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự; đó là điều người Do Thái cho là chướng ngại, còn các dân ngoại cho là điên rồ, 24. nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do Thái hay người Hy Lạp, thì Ðấng Christ là quyền năng của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, 25. bởi vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn loài người.

26. Anh em! Hãy suy gẫm lại sự kêu gọi của mình: anh em không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, và không có nhiều người thuộc dòng dõi quý tộc. 27. Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. 28. Ðức Chúa Trời đã chọn những người được sinh ra thấp hèn trong thế giới này, những điều bị khinh miệt, và những điều không hiện hữu, để Ngài vô hiệu hóa những điều hiện hữu, 29. để không ai có thể tự hào trước mặt Ðức Chúa Trời. 30. Hơn thế nữa, nhờ Ngài, anh em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, Ðấng đã thực hiện sự khôn ngoan, công chính, thánh hóa, và cứu chuộc trên chúng ta; 31. để giống như lời đã chép rằng: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng tôi, 2. gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: 3. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

4. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5. vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6. như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền giữa anh em. 7. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

10. Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 11. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. 12. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. 13. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhơn danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao? 14. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp tem cho ai trong anh em, 15. hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhơn danh tôi mà chịu phép báp tem. 16. Tôi cũng đã làm phép báp tem cho người nhà Sê-pha-na; ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp tem cho ai nữa.

17. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. 18. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. 19. cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. 20. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? 21. Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. 22. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, 23. thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; 24. song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 25. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.

26. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. 27. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; 28. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29. để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời. 30. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31. hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.

Bản Dịch 2011

Lời Chào Thăm

1 Phao-lô, do ý muốn Ðức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, và Sốt-then, anh em chúng ta, 2 kính gởi hội thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, những người được thánh hóa trong Ðức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ, cùng gởi cho mọi người ở mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và Chúa của chúng ta. 3 Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với anh chị em.

Phước Hạnh Trong Chúa

4 Tôi luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về anh chị em, vì ân sủng của Ðức Chúa Trời đã được ban cho anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ. 5 Vì nhờ ở trong Ngài anh chị em đã trở nên giàu có đủ mọi mặt, cả lời nói lẫn tri thức, 6 ngay cả lời chứng về Ðấng Christ cũng đã được vững lập giữa anh chị em, 7 khiến anh chị em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong khi chờ đợi sự hiện đến của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 8 Ðấng sẽ làm cho anh chị em được vững mạnh đến cuối cùng, để anh chị em được toàn vẹn trong ngày của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. 9 Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín; Ngài đã gọi anh chị em vào sự hiệp thông với Con Ngài, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Khuyên Phải Hiệp Một

10 Thưa anh chị em, nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị em, nhưng hãy hiệp một, đồng lòng hiệp ý với nhau.

11 Vì thưa anh chị em của tôi, những người trong gia đình của Cơ-lô-ê đã báo cho tôi hay rằng giữa anh chị em đang có sự tranh cãi với nhau. 12 Ðiều tôi muốn nói là thế này: Người nào trong anh chị em cũng nói, “Tôi là người của Phao-lô,” hoặc “Tôi là người của A-pô-lô,” hoặc “Tôi là người của Sê-pha,” hoặc “Tôi là người của Ðấng Christ.” 13 Có phải Ðấng Christ đã bị chia cắt sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thay cho anh chị em sao? Hay là anh chị em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao?

14 Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời vì tôi không làm báp-têm cho ai trong anh chị em, ngoại trừ Cơ-rít-pu và Gai-út, 15 để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi mà chịu báp-têm. 16 À, tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Tê-pha-na. Ngoài ra tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác. 17 Vì Ðấng Christ không sai tôi đi làm báp-têm, nhưng để giảng Tin Mừng, và không dùng những lời lẽ khôn khéo để giảng, kẻo quyền năng thể hiện qua sự chết của Ðấng Christ trên thập tự giá trở nên vô hiệu chăng.

Ðấng Christ Là Quyền Phép và Sự Khôn Ngoan của Ðức Chúa Trời

18 Vì sứ điệp về thập tự giá bị xem là rồ dại đối với những người hư mất, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, thì đó là quyền phép của Ðức Chúa Trời, 19 như có chép rằng,

“Ta sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan;

Ta sẽ loại trừ sự thông thái của người thông thái.”

20 Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức ở đâu? Nhà hùng biện của đời này ở đâu? Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở nên rồ dại sao? 21 Vì thế gian không chịu nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng rồ dại của chúng ta để cứu những người tin.

22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, 23 thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá; đó là điều người Do-thái cho là ô nhục, còn các dân ngoại cho là điên rồ, 24 nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do-thái hay người Hy-lạp, thì Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, 25 vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn sự mạnh mẽ của loài người.

26 Xin anh chị em hãy nghĩ lại xem, lúc anh chị em được gọi, trong anh chị em chẳng có nhiều người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, chẳng có nhiều người quyền thế, và chẳng có nhiều người quý tộc. 27 Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh mẽ. 28 Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là thấp kém, đáng khinh, và không ra gì, để vô hiệu hóa những gì thế gian cho là có giá trị, 29 hầu không người nào có thể tự phụ trước mặt Ðức Chúa Trời.

30 Nhờ Ngài anh chị em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, Ðấng đã làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan, được kể là công chính, được thánh hóa, và được cứu chuộc, 31 thật phù hợp với lời đã chép rằng,

“Ai muốn tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành