Giăng: Chương 14

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB43C014)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Nhà Cha

1. “Lòng các ngươi đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta. 2. Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Không phải Ta đi để chuẩn bị một nơi cho các ngươi hay sao? 3. Khi Ta đi và chuẩn bị một nơi cho các ngươi rồi, Ta sẽ trở lại, và đem các ngươi đi với Ta, để Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4. Các ngươi biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Những thắc mắc của các môn đồ

5. Thô-ma nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúng con không biết Chúa đi đâu, làm thế nào chúng con có thể biết đường được?”

6. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu không bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. 7. Nếu các ngươi biết Ta, thì các ngươi cũng biết Cha của Ta; từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.”

8. Phi-líp nói với Ngài: “Thưa Chúa! Xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.”

9. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Phi-líp! Ta đã ở với các ngươi lâu rồi, mà các ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10. Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng đang ngự trong Ta đang thực hiện những công việc của Ngài. 11. Hãy tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta; nếu không, hãy tin qua chính các công việc của Ta. 12. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Người nào tin Ta, người đó cũng sẽ làm những việc Ta làm, và người đó sẽ làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Ta về cùng Cha. 13. Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được vinh hiển trong Con. 14. Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Đức Chúa Jesus hứa ban Đức Thánh Linh

15. “Nếu các ngươi yêu mến Ta, các ngươi sẽ vâng giữ những điều răn của Ta. 16. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác để ở với các ngươi đời đời, 17. tức là Thần Chân Lý, là Đấng mà thế gian không thể nhận lãnh được, bởi vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài bởi vì Ngài đang ở với các ngươi, và Ngài sẽ ở trong các ngươi. 18. Ta sẽ không để các ngươi bị mồ côi; Ta sẽ đến với các ngươi. 19. Không bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, bởi vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20. Trong ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha của Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 21. Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ chúng, người đó là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.”

22. Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?”

23. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Nếu ai yêu mến Ta, người đó sẽ vâng giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người, và làm một nhà với người. 24. Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ những lời của Ta. Những lời các ngươi nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta.

25. Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi trong khi Ta còn đang ở với các ngươi. 26. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi điều, và nhắc các ngươi nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các ngươi. 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an của Ta cho các ngươi, không giống như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. 28. Các ngươi đã nghe Ta nói cùng các ngươi: ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’ Nếu các ngươi yêu mến Ta thì các ngươi nên vui mừng, bởi vì Ta đi đến cùng Cha, vì Cha cao trọng hơn Ta. 29. Bây giờ Ta nói điều nầy cho các ngươi trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các ngươi có thể tin. 30. Ta sẽ không còn nói nhiều với các ngươi nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến, và nó chẳng có phần gì ở trong Ta, 31. nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi khỏi đây.”

Bản Dịch Đại Chúng

Nhà Cha

“Lòng các ngươi đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta. Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Không phải Ta đi để chuẩn bị một nơi cho các ngươi hay sao? Khi Ta đi và chuẩn bị một nơi cho các ngươi rồi, Ta sẽ trở lại, và đem các ngươi đi với Ta, để Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Những thắc mắc của các môn đồ

Thô-ma nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúng con không biết Chúa đi đâu, làm thế nào chúng con có thể biết đường được?”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu không bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Nếu các ngươi biết Ta, thì các ngươi cũng biết Cha của Ta; từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.”

Phi-líp nói với Ngài: “Thưa Chúa! Xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Phi-líp! Ta đã ở với các ngươi lâu rồi, mà các ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng đang ngự trong Ta đang thực hiện những công việc của Ngài. Hãy tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta; nếu không, hãy tin qua chính các công việc của Ta. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Người nào tin Ta, người đó cũng sẽ làm những việc Ta làm, và người đó sẽ làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Ta về cùng Cha. Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Đức Chúa Jesus hứa ban Đức Thánh Linh

“Nếu các ngươi yêu mến Ta, các ngươi sẽ vâng giữ những điều răn của Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Chân Lý, là Đấng mà thế gian không thể nhận lãnh được, bởi vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài bởi vì Ngài đang ở với các ngươi, và Ngài sẽ ở trong các ngươi. Ta sẽ không để các ngươi bị mồ côi; Ta sẽ đến với các ngươi. Không bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, bởi vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha của Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ chúng, người đó là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.”

Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Nếu ai yêu mến Ta, người đó sẽ vâng giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người, và làm một nhà với người. Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ những lời của Ta. Những lời các ngươi nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta.

Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi trong khi Ta còn đang ở với các ngươi. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi điều, và nhắc các ngươi nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an của Ta cho các ngươi, không giống như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi đã nghe Ta nói cùng các ngươi: ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’ Nếu các ngươi yêu mến Ta thì các ngươi nên vui mừng, bởi vì Ta đi đến cùng Cha, vì Cha cao trọng hơn Ta. Bây giờ Ta nói điều nầy cho các ngươi trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các ngươi có thể tin. Ta sẽ không còn nói nhiều với các ngươi nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến, và nó chẳng có phần gì ở trong Ta, nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi khỏi đây.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Nhà Cha

1. “Lòng các ngươi đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta. 2. Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Không phải Ta đi để chuẩn bị một nơi cho các ngươi hay sao? 3. Khi Ta đi và chuẩn bị một nơi cho các ngươi rồi, Ta sẽ trở lại, và đem các ngươi đi với Ta, để Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4. Các ngươi biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Những thắc mắc của các môn đồ

5. Thô-ma nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúng con không biết Chúa đi đâu, làm thế nào chúng con có thể biết đường được?” 6. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu không bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. 7. Nếu các ngươi biết Ta, thì các ngươi cũng biết Cha của Ta; từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.”

8. Phi-líp nói với Ngài: “Thưa Chúa! Xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.” 9. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Phi-líp! Ta đã ở với các ngươi lâu rồi, mà các ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10. Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng đang ngự trong Ta đang thực hiện những công việc của Ngài. 11. Hãy tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta; nếu không, hãy tin qua chính các công việc của Ta. 12. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Người nào tin Ta, người đó cũng sẽ làm những việc Ta làm, và người đó sẽ làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Ta về cùng Cha. 13. Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được vinh hiển trong Con. 14. Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Đức Chúa Jesus hứa ban Đức Thánh Linh

15. “Nếu các ngươi yêu mến Ta, các ngươi sẽ vâng giữ những điều răn của Ta. 16. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác để ở với các ngươi đời đời, 17. tức là Thần Chân Lý, là Đấng mà thế gian không thể nhận lãnh được, bởi vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài bởi vì Ngài đang ở với các ngươi, và Ngài sẽ ở trong các ngươi. 18. Ta sẽ không để các ngươi bị mồ côi; Ta sẽ đến với các ngươi. 19. Không bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, bởi vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20. Trong ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha của Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 21. Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ chúng, người đó là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.”

22. Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?” 23. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Nếu ai yêu mến Ta, người đó sẽ vâng giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người, và làm một nhà với người. 24. Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ những lời của Ta. Những lời các ngươi nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta.

25. Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi trong khi Ta còn đang ở với các ngươi. 26. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi điều, và nhắc các ngươi nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các ngươi. 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an của Ta cho các ngươi, không giống như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. 28. Các ngươi đã nghe Ta nói cùng các ngươi: ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’ Nếu các ngươi yêu mến Ta thì các ngươi nên vui mừng, bởi vì Ta đi đến cùng Cha, vì Cha cao trọng hơn Ta. 29. Bây giờ Ta nói điều nầy cho các ngươi trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các ngươi có thể tin. 30. Ta sẽ không còn nói nhiều với các ngươi nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến, và nó chẳng có phần gì ở trong Ta, 31. nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi khỏi đây.”

Bản Dịch 1925

1. Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.

5. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?

6. Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.

8. Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi.

9. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? 10. Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta từ nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. 11. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. 12. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. 13. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.

15. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17. tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. 18. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

22. Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian:

23. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.

25. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. 26. Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

28. Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. 29. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. 30. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. 31. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.

Bản Dịch 2011

Chúa An Ủi Các Môn Ðồ

1 “Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. 2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. 3 Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ thì Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết Ta đi đâu và biết đường đến đó.”

Ðức Chúa Jesus Là Con Ðường Dẫn Ðến Ðức Chúa Cha

5 Thô-ma thưa với Ngài, “Lạy Chúa, chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao biết đường đến đó được?”

6 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. 7 Nếu các ngươi biết Ta, các ngươi cũng biết Cha Ta. Từ nay trở đi, các ngươi biết Ngài và đã thấy Ngài.”

8 Phi-líp thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì chúng con mãn nguyện rồi.”

9 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hỡi Phi-líp, Ta đã ở với các ngươi khá lâu mà các ngươi vẫn chưa biết Ta sao? Ai thấy Ta tức là thấy Cha. Sao ngươi còn hỏi, ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10 Ngươi không tin rằng Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi chẳng phải tự Ta nói, nhưng là Cha, Ðấng ở trong Ta, đang làm việc của Ngài. 11 Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hãy tin Ta; bằng không, hãy dựa vào những việc Ta làm mà tin Ta. 12 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn, vì Ta trở về với Cha.

13 Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều chi, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho.”

Chúa Hứa Ban Ðức Thánh Linh

15 “Nếu các ngươi yêu kính Ta, hãy vâng giữ các điều răn Ta. 16 Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một Ðấng An Ủi khác để ở với các ngươi mãi mãi. 17 Ngài là Thần chân lý mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

18 Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu; Ta sẽ đến với các ngươi. 19 Không bao lâu nữa thế gian sẽ không thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Trong ngày đó các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 21 Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta; người nào yêu kính Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, và Ta sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người ấy.”

22 Giu-đa, không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa với Ngài, “Lạy Chúa, tại sao Ngài chỉ tỏ Ngài cho chúng con mà không tỏ cho cả thế gian?”

23 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta; Cha Ta sẽ yêu thương người ấy; Chúng Ta sẽ đến với người ấy, và Chúng Ta sẽ ở với người ấy. 24 Kẻ nào không yêu kính Ta sẽ không vâng giữ lời Ta. Những lời các ngươi nghe không phải lời Ta, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Ta.

25 Ta nói những điều này với các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi. 26 Nhưng Ðấng An Ủi, tức Ðức Thánh Linh, Ðấng Cha nhân danh Ta phái đến, sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ làm cho các ngươi nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các ngươi.

27 Ta để sự bình an lại với các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Sự bình an Ta cho các ngươi không như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi.

28 Các ngươi đã nghe Ta nói, ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’ Nếu các ngươi yêu kính Ta, các ngươi nên vui mừng, vì Ta đi về với Cha, bởi Cha vĩ đại hơn Ta.

29 Ta nói điều này với các ngươi bây giờ, trước khi nó xảy ra, để khi nó xảy ra, các ngươi tin. 30 Ta sẽ không nói với các ngươi lâu hơn nữa, vì kẻ cai trị thế gian này sắp đến, và nó chẳng có quyền gì trên Ta; 31 nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu kính Cha, Ta sẽ làm những gì Cha truyền cho Ta. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy rời khỏi đây.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành