Giăng: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus là cây nho thật

1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt bỏ, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được kết quả nhiều hơn. 3. Các ngươi đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền cho các ngươi. 4. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể kết quả được. Nếu các ngươi không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. 5. Ta là cây nho, các ngươi là những cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người đó, thì người đó sinh ra nhiều quả, bởi vì ngoài Ta các ngươi không làm gì được. 6. Nếu ai không ở trong Ta, thì giống như cành nho bị ném ra ngoài, rồi bị khô héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa, thì nó cháy. 7. Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời của Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các ngươi sẽ nhận được điều đó. 8. Cha Ta được tôn vinh vì điều nầy: Đó là các ngươi kết quả thật nhiều và trở thành những môn đồ của Ta. 9. Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. 10. Nếu các ngươi vâng giữ những điều răn của Ta thì các ngươi sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. 11. Ta nói với các ngươi những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, và niềm vui của các ngươi được đầy trọn.

12. Đây là điều răn của Ta: Các ngươi hãy yêu thương nhau, giống như Ta đã yêu thương các ngươi. 13. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống của mình. 14. Nếu các ngươi làm theo điều Ta truyền dạy thì các ngươi là bạn hữu của Ta. 15. Ta không còn gọi các ngươi là những đầy tớ nữa, bởi vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các ngươi là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các ngươi biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha của Ta. 16. Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các ngươi, để các ngươi đi, được kết quả, và quả của các ngươi cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. 17. Ta truyền những điều nầy cho các ngươi để các ngươi yêu thương nhau.”

Sự ghen ghét của thế gian

18. “Nếu thế gian ghét các ngươi thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các ngươi. 19. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thế gian yêu thương những người thuộc về mình. Tuy nhiên bởi vì các ngươi không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các ngươi. 20. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi. 21. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các ngươi, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Ta. 22. Nếu Ta không đến và không nói với họ, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình. 23. Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha của Ta. 24. Nếu Ta không làm ở giữa họ những việc mà chưa có người nào làm, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả Ta lẫn Cha của Ta. 25. Như vậy, lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

26. Khi Đấng An Ủi đến, là Đấng từ nơi Cha, mà Ta sẽ sai đến với các ngươi, tức là Thần Chân Lý, là Đấng đến từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. 27. Các ngươi cũng làm chứng về Ta, bởi vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu.”

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus là cây nho thật

“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt bỏ, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được kết quả nhiều hơn."

"Các ngươi đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền cho các ngươi."

"Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể kết quả được. Nếu các ngươi không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các ngươi là những cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người đó, thì người đó sinh ra nhiều quả, bởi vì ngoài Ta các ngươi không làm gì được. Nếu ai không ở trong Ta, thì giống như cành nho bị ném ra ngoài, rồi bị khô héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa, thì nó cháy. Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời của Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các ngươi sẽ nhận được điều đó." "Cha Ta được tôn vinh vì điều nầy: Đó là các ngươi kết quả thật nhiều và trở thành những môn đồ của Ta. Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. Nếu các ngươi vâng giữ những điều răn của Ta thì các ngươi sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài."

"Ta nói với các ngươi những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, và niềm vui của các ngươi được đầy trọn."

"Đây là điều răn của Ta: Các ngươi hãy yêu thương nhau, giống như Ta đã yêu thương các ngươi. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống của mình. Nếu các ngươi làm theo điều Ta truyền dạy thì các ngươi là bạn hữu của Ta. Ta không còn gọi các ngươi là những đầy tớ nữa, bởi vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các ngươi là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các ngươi biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha của Ta."

"Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các ngươi, để các ngươi đi, được kết quả, và quả của các ngươi cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền những điều nầy cho các ngươi để các ngươi yêu thương nhau.”

Sự ghen ghét của thế gian

“Nếu thế gian ghét các ngươi thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thế gian yêu thương những người thuộc về mình. Tuy nhiên bởi vì các ngươi không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các ngươi, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Ta. Nếu Ta không đến và không nói với họ, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình. Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha của Ta. Nếu Ta không làm ở giữa họ những việc mà chưa có người nào làm, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả Ta lẫn Cha của Ta. Như vậy, lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’"

"Khi Đấng An Ủi đến, là Đấng từ nơi Cha, mà Ta sẽ sai đến với các ngươi, tức là Thần Chân Lý, là Đấng đến từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Các ngươi cũng làm chứng về Ta, bởi vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Đức Chúa Jesus là cây nho thật

1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt bỏ, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được kết quả nhiều hơn. 3. Các ngươi đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền cho các ngươi. 4. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể kết quả được. Nếu các ngươi không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. 5. Ta là cây nho, các ngươi là những cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người đó, thì người đó sinh ra nhiều quả, bởi vì ngoài Ta các ngươi không làm gì được. 6. Nếu ai không ở trong Ta, thì giống như cành nho bị ném ra ngoài, rồi bị khô héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa, thì nó cháy. 7. Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời của Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các ngươi sẽ nhận được điều đó. 8. Cha Ta được tôn vinh vì điều nầy: Đó là các ngươi kết quả thật nhiều và trở thành những môn đồ của Ta. 9. Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. 10. Nếu các ngươi vâng giữ những điều răn của Ta thì các ngươi sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. 11. Ta nói với các ngươi những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, và niềm vui của các ngươi được đầy trọn.

12. Đây là điều răn của Ta: Các ngươi hãy yêu thương nhau, giống như Ta đã yêu thương các ngươi. 13. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống của mình. 14. Nếu các ngươi làm theo điều Ta truyền dạy thì các ngươi là bạn hữu của Ta. 15. Ta không còn gọi các ngươi là những đầy tớ nữa, bởi vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các ngươi là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các ngươi biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha của Ta. 16. Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các ngươi, để các ngươi đi, được kết quả, và quả của các ngươi cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. 17. Ta truyền những điều nầy cho các ngươi để các ngươi yêu thương nhau.”

Sự ghen ghét của thế gian

18. “Nếu thế gian ghét các ngươi thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các ngươi. 19. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thế gian yêu thương những người thuộc về mình. Tuy nhiên bởi vì các ngươi không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các ngươi. 20. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi. 21. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các ngươi, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Ta. 22. Nếu Ta không đến và không nói với họ, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình. 23. Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha của Ta. 24. Nếu Ta không làm ở giữa họ những việc mà chưa có người nào làm, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả Ta lẫn Cha của Ta. 25. Như vậy, lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

26. Khi Đấng An Ủi đến, là Đấng từ nơi Cha, mà Ta sẽ sai đến với các ngươi, tức là Thần Chân Lý, là Đấng đến từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. 27. Các ngươi cũng làm chứng về Ta, bởi vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu.”

Bản Dịch 1925

1. Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 3. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 4. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.

5. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6. Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 8. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.

9. Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. 10. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 11. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. 12. Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. 13. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. 14. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. 15. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. 17. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy.

18. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. 19. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. 20. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. 21. Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến. 22. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. 23. Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa. 24. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta. 25. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.

26. Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. 27. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.

Bản Dịch 2011

Cây Nho Thật

1 “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để nó kết quả hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi. 4 Hãy cứ ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự nó kết quả nếu không dính vào cây nho, thì cũng vậy các ngươi không thể tự mình kết quả nếu không ở trong Ta.

5 Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả; vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai không ở trong Ta, người ấy tựa như nhánh nho bị ném ra ngoài và bị khô đi; người ta lượm những nhánh ấy, quăng chúng vào lửa, và chúng bị thiêu rụi. 7 Nếu các ngươi ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều gì mình muốn, các ngươi sẽ được điều đó. 8 Bởi điều này Cha Ta được tôn vinh, đó là các ngươi kết nhiều quả, và trở thành những môn đồ của Ta.

9 Như Cha đã yêu thương Ta, Ta cũng đã yêu thương các ngươi; hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. 10 Nếu các ngươi vâng giữ các mệnh lệnh Ta, các ngươi sẽ ở trong tình yêu của Ta, như Ta đã vâng giữ các mệnh lệnh của Cha Ta và ở trong tình yêu của Ngài.

11 Ta nói với các ngươi những điều này để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, hầu niềm vui của các ngươi được trọn vẹn.

12 Ðây là mệnh lệnh của Ta: các ngươi hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các ngươi. 13 Không có tình yêu nào lớn hơn điều này: hy sinh tính mạng mình vì các bạn mình. 14 Các ngươi là bạn Ta nếu các ngươi làm những điều Ta truyền cho các ngươi. 15 Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết các việc chủ mình làm; nhưng Ta gọi các ngươi là bạn, vì Ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta. 16 Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn các ngươi và bổ nhiệm các ngươi để các ngươi ra đi và kết quả, và thành quả của các ngươi sẽ còn lại, và để khi các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha điều chi, Ngài sẽ ban điều ấy cho các ngươi. 17 Ta truyền cho các ngươi những điều này để các ngươi yêu thương nhau.”

Thế Gian Ghét Người Theo Chúa

18 “Nếu thế gian ghét các ngươi, hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước khi ghét các ngươi. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu mến những kẻ thuộc về nó; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, ‘Ðầy tớ không lớn hơn chủ mình.’ Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi; nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi. 21 Nhưng vì danh Ta họ sẽ làm những điều ấy cho các ngươi, vì họ không biết Ðấng đã sai Ta. 22 Nếu Ta không đến và không nói cho họ biết, họ chẳng có tội gì, nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của họ. 23 Ai ghét Ta cũng ghét Cha Ta. 24 Nếu Ta không làm giữa họ những việc chưa ai làm, họ chẳng có tội gì, nhưng bây giờ họ đã thấy rõ những việc ấy rồi mà vẫn còn ghét Ta và ghét cả Cha Ta. 25 Như vậy là ứng nghiệm lời đã viết trong Luật Pháp của họ, ‘Họ đã ghét Ta vô cớ.’

26 Khi Ðấng An Ủi đến, Ngài sẽ làm chứng về Ta; Ngài là Ðấng Ta sẽ từ Cha phái đến các ngươi; Ngài là Thần của sự thật ra từ Cha. 27 Các ngươi cũng sẽ làm chứng, vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu.”

Tài Liệu