Thi Thiên: Chương 60

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C060)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Điệu Hoa Huệ Của Giao Ước - Giáo huấn ca của Ða-vít - Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba, lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm tại Thung Lũng Muối

1. Đức Chúa Trời ôi! Ngài đã từ bỏ chúng con, đã đập vỡ chúng con, đã nổi giận cùng chúng con, nhưng xin Ngài hãy phục hồi chúng con. 2. Ngài đã làm cho đất rúng động và nứt ra, nhưng cầu xin Ngài sửa lại những chỗ nứt bởi vì nó đang lung lay. 3. Ngài đã làm cho dân Ngài chịu cảnh gian nan, đã cho chúng con uống một thứ rượu làm cho xây xẩm. 4. Ngài đã ban cho những người kính sợ Ngài một ngọn cờ để vì cớ chân lý mà nó được giương lên. (Sê-la)

5. Xin lắng nghe con! Xin dùng tay phải của Ngài cứu những người yêu mến của Ngài để họ được giải thoát.

6. Đức Chúa Trời đã phán từ nơi thánh của Ngài: Ta sẽ chiến thắng. Ta sẽ phân chia Si-chem và đo đạc thung lũng Su-cốt. 7. Ga-la-át là của Ta; Ma-na-se là của Ta; Ép-ra-im là mão miện của đầu Ta; Giu-đa là vương trượng của Ta. 8. Mô-áp là cái chậu rửa ráy của Ta; Ta ném giày của Ta trên Ê-đôm; và Phi-li-tin reo mừng vì cớ Ta.”

9. Ai sẽ đem con vào một thành kiên cố? Ai sẽ đưa con đến Ê-đôm? 10. Ðức Chúa Trời ôi! Không lẽ Ngài từ bỏ chúng con hay sao? Ðức Chúa Trời ôi! Ngài sẽ không cùng đi với quân đội của chúng con nữa hay sao? 11. Xin giúp chúng con chống lại kẻ thù, bởi vì sự cứu giúp của người phàm là vô ích. 12. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ hành động dũng cảm, bởi vì chính Ngài sẽ giày đạp những kẻ thù của chúng con.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! Chúa đã bỏ chúng tôi, tản lạc chúng tôi; Chúa đã nổi giận: ôi! xin hãy đem chúng tôi lại.
2. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra; Xin hãy sửa lại các nơi nứt nó, vì nó lay động.
3. Chúa đã làm cho dân sự Ngài thấy sự gian nan, Cho chúng tôi uống một thứ rượu xây xẩm.
4. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, Đặng vì lẽ thật mà xổ nó ra.
5. Hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu, và đáp lại chúng tôi.
6. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng: Ta sẽ hớn hở, Ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt.
7. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy; Ép-ra-im là đồn lũy của đầu ta; Giu-đa là cây phủ việt ta.
8. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa; Ta sáng dép ta trên Ê-đôm. Hỡi đất Phi-li-tin, hãy reo mừng vì cớ ta.
9. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
10. Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa, là Đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa.
11. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân; Vì sự cứu giúp của loài người là hư không.
12. Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm việc cả thể; Vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi.

Bản Dịch 2011

Lời Kêu Cầu Khi Bị Thất Trận và Cầu Xin CHÚA Giúp Ðỡ

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba,

lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm ở Thung Lũng Muối

1 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng con;

Ngài đã phá tan sự phòng vệ của chúng con;

Ngài đã giận chúng con;

Ôi, cầu xin Ngài tái lập chúng con.

2 Ngài làm đất rúng động;

Ngài khiến đất nứt ra;

Cầu xin Ngài hàn gắn những đổ vỡ,

Vì nó đang chao đảo.

3 Ngài đã cho con dân Ngài kinh nghiệm những khó khăn;

Ngài đã bắt chúng con uống thứ rượu làm cho xây xẩm.

4 Ngài đã ban một ngọn cờ cho những ai kính sợ Ngài,

Ðể vì sự thật giương nó lên. (Sê-la)

5 Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con,

Ðể những kẻ Ngài thương được giải cứu.

6 Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh của Ngài,

“Ta lấy làm đắc chí;

Ta sẽ chia khu Si-chem,

Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.

7 Ghi-lê-át là của Ta;

Ma-na-se là của Ta;

Ép-ra-im là mũ an toàn của đầu Ta;

Giu-đa là vương trượng của Ta;

8 Mô-áp là chậu rửa của Ta;

Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;

Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”

9 Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?

Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?

10 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?

Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?

11 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,

Vì loài người giúp đỡ cũng như không.

12 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng,

Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.

Tài Liệu