Thi Thiên: Chương 61

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Dùng với nhạc khí bằng dây - Thơ của Ða-vít

1. Ðức Chúa Trời ôi! Xin nghe tiếng kêu cầu của con. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. 2. Khi lòng con bị bối rối, từ tận cùng trái đất, con kêu cầu cùng Ngài. Xin dẫn con đến một vầng đá cao hơn con. 3. Bởi vì Ngài là nơi ẩn náu của con, một pháo tháp vững chắc để chống lại quân thù. 4. Con sẽ ở trong trại của Ngài mãi mãi. Con sẽ nương náu dưới cánh của Ngài. (Sê-la)

5. Ðức Chúa Trời ôi! Vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của con, Ngài đã ban cho con cơ nghiệp dành cho những người kính sợ danh Ngài. 6. Ngài sẽ gia tăng tuổi thọ cho vua, những năm của người kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. 7. Nguyện người sẽ ở trước mặt Ðức Chúa Trời mãi mãi, xin gìn giữ người trong tình thương và chân lý. 8. Để con có thể thực hiện những lời hứa nguyện của con đã ngày này sang ngày khác, và con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời mãi mãi.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Lắng nghe lời cầu nguyện tôi.
2. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa; Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.
3. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, Một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch.
4. Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, Nương náu mình dưới cánh của Chúa.
5. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi, Đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa.
6. Chúa sẽ gia thêm ngày cho vua; Các năm người sẽ nên nhiều đời.
7. Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi; Ôi! Cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật, để các sự ấy gìn giữ người.
8. Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi.

Bản Dịch 2011

Lòng Tin Quyết vào Sự Bảo Vệ của CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng kêu cầu của con;

Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con.

2 Từ nơi xa xôi ở tận cùng trái đất con kêu cầu Ngài,

Lòng con bị choáng ngợp vì biết bao nỗi lo sợ,

Xin dẫn đưa con đến một vầng đá cao lớn hơn con;

3 Vì Ngài là nơi ẩn náu của con,

Một pháo tháp vững chắc để con đối phó với quân thù.

4 Xin cho con ở trong nhà Ngài mãi mãi;

Xin cho con nương náu dưới sự che chở của bóng cánh Ngài. (Sê-la)

5 Ðức Chúa Trời ôi, vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của con;

Ngài ban cho con cơ nghiệp dành cho những người kính sợ danh Ngài.

6 Cầu xin Ngài gia tăng tuổi thọ cho vua;

Xin cho những năm của đời người kéo dài qua nhiều thế hệ.

7 Nguyện người trị vì trước mặt Ðức Chúa Trời mãi mãi;

Cầu xin Ngài ban tình thương và đức thành tín bảo vệ người.

8 Như vậy con sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi;

Con sẽ giữ trọn những gì con đã hứa nguyện mỗi ngày.

Tài Liệu