Thi Thiên: Chương 33

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C033)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng.
2. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đàn sắc mười dây mà hát ngợi khen Ngài.
3. Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.
4. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.
5. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực; Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.
6. Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.
7. Ngài thâu các nước biển lại thành như đống, Và trữ những nước sâu trong chỗ chứa.
8. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài.
9. Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.
10. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, Khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không.
11. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.
12. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!
13. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người.
14. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, Xem xét hết thảy người ở thế gian.
15. Ngài nắn lòng của mọi người, Xem xét mọi việc của chúng nó.
16. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát.
17. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.
18. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài,
19. Đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.
20. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.
21. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.
22. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.

Bản Dịch 2011

Ca Ngợi Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Bảo Tồn

1 Hỡi những người ngay lành, hãy vui vẻ ca ngợi CHÚA;

Sự ca ngợi Ngài thật thích hợp với người ngay thật.

2 Hãy dùng hạc cầm dâng lời cảm tạ CHÚA;

Hãy dùng thập huyền cầm ca hát tôn vinh Ngài.

3 Hãy hát cho Ngài một bài ca mới;

Khá đàn thật hay, hòa nhịp với tiếng reo mừng,

4 Vì lời CHÚA rất chân thật;

Mọi việc Ngài làm đều thành tín.

5 Ngài yêu mến công chính và công lý;

Cả thế gian đầy dẫy tình thương của CHÚA.

6 Nhờ lời CHÚA, các tầng trời được dựng nên;

Bởi hơi thở của miệng Ngài, các thiên thể liền hiện hữu.

7 Ngài gom nước biển lại thành một khối;

Ngài chứa nước trong các vực sâu.

8 Hỡi cả thế gian, hãy kính sợ CHÚA;

Hỡi các dân tộc trên thế gian, hãy khiếp sợ Ngài,

9 Vì khi Ngài phán, muôn vật liền hiện hữu;

Ngài ra lịnh, tất cả được đứng vững vàng.

10 CHÚA làm bại mưu các nước;

Ngài khiến kế hoạch của các dân ra hư không.

11 Còn ý định của CHÚA cứ được vững lập đến đời đời;

Các ý chỉ của lòng Ngài còn từ đời nọ đến đời kia.

12 Phước cho nước nào có CHÚA là Thần của mình,

Phước cho dân nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp Ngài.

13 CHÚA từ trời nhìn xuống;

Ngài thấy rõ mọi con cái loài người.

14 Từ nơi Ngài ngự Ngài quan sát mọi người trên đất.

15 Ngài dựng nên lòng dạ mọi người,

Nên Ngài hiểu rõ mọi việc họ làm.

16 Chẳng có vua nào được cứu nhờ quân đội mạnh;

Chẳng có chiến sĩ nào được cứu nhờ sức mạnh mình.

17 Nhờ vào ngựa để chiến thắng là hy vọng hão huyền;

Dù ngựa có sức lực nó cũng chẳng cứu được ai.

18 Kìa, mắt CHÚA nhìn xem những người kính sợ Ngài,

Những người đặt hy vọng vào lòng thương xót của Ngài,

19 Ðể giải cứu linh hồn họ khỏi chết,

Và bảo tồn mạng sống họ khi nạn đói xảy ra.

20 Linh hồn chúng ta trông cậy CHÚA;

Ngài là nguồn cứu giúp và thuẫn khiên của chúng ta.

21 Lòng chúng ta vui mừng trong Ngài,

Bởi vì chúng ta tin cậy vào danh thánh Ngài.

22 CHÚA ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con,

Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu