Thi Thiên: Chương 34

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Lúc ông giả điên trước A-bi-mê-léc, rồi bị xua đuổi, và đã bỏ đi.

1. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự tôn ngợi Ngài luôn ở nơi miệng tôi. 2. Linh hồn tôi hãnh diện trong Đức Giê-hô-va, những người khiêm hạ sẽ nghe và vui mừng. 3. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.

4. Tôi đã cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài đã lắng nghe và giải cứu tôi khỏi tất cả những nỗi kinh hoàng. 5. Những người ngưỡng trông Chúa đã được chiếu sáng, mặt họ chẳng bao giờ bị hổ thẹn. 6. Kẻ khốn cùng nầy đã kêu cầu, Đức Giê-hô-va đã lắng nghe, giải cứu người khỏi mọi gian truân. 7. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài, và giải cứu họ.

8. Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường nào! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! 9. Hỡi các thánh đồ của Ngài! Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va bởi vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì. 10. Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ không thiếu bất kỳ điều tốt lành nào. 11. Hỡi các con, hãy đến và nghe ta. Ta sẽ dạy cho các con biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va. 12. Ai là người yêu thích cuộc sống, thích trường thọ, để thấy phước lành. 13. Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác và môi mình khỏi sự gian dối. 14. Hãy lánh điều dữ, làm điều lành, hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.

15. Mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính; tai của Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. 16. Mặt của Đức Giê-hô-va chống lại kẻ làm ác, xóa sạch ký ức của họ khỏi mặt đất. 17. Nhiều người đã kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe, và Ngài giải cứu họ khỏi mọi gian truân. 18. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng tan vỡ, và Ngài cứu vớt người có tâm hồn ăn năn.

19. Người công chính gặp nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va giải cứu người thoát khỏi tất cả những điều đó. 20. Ngài canh giữ tất cả những xương cốt của người, không để một cái nào bị gãy. 21. Việc gian ác sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. 22. Đức Giê-hô-va chuộc lại linh hồn của những người phục vụ Ngài; không một người nào nương náu mình nơi Ngài sẽ bị định tội.

Bản Dịch 1925

1. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
2. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.
3. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.
4. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các đều sợ hãi.
5. Chúng ngửa trông Chúa thì được chói-sáng, Mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn.
6. Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, Giải cứu người khỏi các điều gian truân.
7. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.
8. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!
9. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.
10. Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.
11. Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
12. Ai là người ưa thích sự sống, và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành?
13. Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, Và môi mình khỏi nói sự dối gạt.
14. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy.
15. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.
16. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, Đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất.
17. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân.
18. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.
19. Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.
20. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy.
21. Sự dữ sẽ giết kẻ ác; Những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội.
22. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài; Phàm ai nương náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội.

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Giải Cứu

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông giả điên trước mặt A-bi-mê-léc.

Vua ấy đuổi ông đi, và ông đã thoát chết.

1 Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn;

Lời ca tụng Ngài hằng ở nơi miệng tôi.

2 Linh hồn tôi tôn ngợi CHÚA;

Nguyện người khốn khổ sẽ nghe và có cớ để vui mừng.

3 Ôi, hãy cùng tôi tán tụng CHÚA,

Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Ngài!

4 Tôi đã tìm cầu CHÚA, và Ngài đã đáp lời tôi;

Ngài đã giải thoát tôi khỏi mọi điều tôi sợ hãi.

5 Những ai trông đợi Ngài sẽ được rạng rỡ mặt mày;

Họ sẽ không bao giờ bị hổ thẹn.

6 Kẻ khốn cùng này đã kêu cầu, và CHÚA đã nhậm lời nó;

Ngài đã giải cứu nó, nên nó thoát mọi rắc rối ưu phiền.

7 Thiên sứ của CHÚA đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài,

Và giải cứu họ.

8 Ôi, hãy nếm và xem, CHÚA tốt là dường bao!

Phước thay cho người nương cậy Ngài!

9 Hãy kính sợ CHÚA, hỡi các thánh đồ của Ngài,

Vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì!

10 Những sư tử tơ có thể thiếu ăn và đói khát,

Nhưng ai tìm kiếm CHÚA sẽ không thiếu của tốt gì.

11 Hỡi các con, hãy đến đây và nghe ta;

Ta sẽ dạy cho các con biết kính sợ CHÚA.

12 Ai là người muốn sống,

Và thích sống lâu để hưởng phước?

13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,

Và giữ môi mình khỏi lời dối trá.

14 Hãy lìa bỏ điều ác và làm điều thiện;

Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

15 Mắt CHÚA đoái xem người ngay lành;

Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.

16 Mặt CHÚA nghịch lại kẻ làm ác,

Ðể dứt bỏ khỏi mặt đất những gì nhắc người ta nhớ đến nó.

17 Khi người ngay lành kêu cầu,

CHÚA lắng nghe và giải cứu họ khỏi mọi rắc rối ưu phiền.

18 CHÚA ở gần những người tấm lòng bị tan vỡ,

Và cứu giúp ai bị tan nát tâm hồn.

19 Tuy người ngay lành gặp lắm điều rắc rối,

Nhưng CHÚA giải cứu người ấy ra khỏi tất cả.

20 Ngài gìn giữ các xương người ấy,

Và không để cho cái nào bị gãy.

21 Ðiều ác sẽ giết kẻ ác,

Và những kẻ ghét người ngay lành sẽ bị kết tội.

22 CHÚA cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Ngài;

Không người nào nương cậy Ngài sẽ bị kết tội.

Tài Liệu