Thi Thiên: Chương 31

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C031)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài; Chớ hề để tôi bị hổ thẹn; Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi.
2. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, Một đồn lũy để cứu tôi.
3. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi; Xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa.
4. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi; Vì Chúa là nơi bảo hộ tôi.
5. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi.
6. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không; Nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
7. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi.
8. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, Song đặt chân tôi nơi rộng rãi.
9. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu, Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy.
10. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, Các năm tôi sút kém tại than thở; Vì cớ tội ác tôi, Sức mạnh tôi mỏn yếu, và xương cốt tôi tiêu tàn.
11. Bởi cớ các cừu địch tôi, tôi trở nên sự ô nhục, Thật một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi, và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi; Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi.
12. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến; Tôi giống như một cái bình bể nát.
13. Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ, Tứ phía có sự kinh khủng: Đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, Bèn toan cất mạng sống tôi.
14. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! tôi tin cậy nơi Ngài; Tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời tôi.
15. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa; Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi.
16. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi.
17. Đức Giê-hô-va ôi! nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ!
18. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời xấc xược, Kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình, Bị câm đi!
19. Sự nhân từ Chúa, Mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, Và thi hành trước mặt con cái loài người Cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay!
20. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người; Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi.
21. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài!
22. Trong cơn bối rối tôi nói rằng: Tôi bị truất khỏi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi.
23. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, Nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo.
24. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Cứu Giúp
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. CHÚA ôi, con nương náu nơi Ngài, xin đừng để con bị hổ thẹn;
Vì đức công chính của Ngài, xin giải cứu con.
2. Xin nghiêng tai nghe con;
Xin mau mau giải cứu con;
Xin làm vầng đá kiên cố che chở con;
Xin làm đồn lũy bảo vệ con.
3. Vì Ngài chính là vầng đá và đồn lũy của con;
Vì cớ danh Ngài, xin dẫn đưa con và dìu dắt con.
4. Xin cứu con ra khỏi bẫy lưới chúng gài bắt con,
Vì Ngài là sức mạnh của con.
5. Con phó thác linh hồn con vào tay Ngài,
Vì Ngài đã mua chuộc con.
CHÚA ôi, Ngài quả là Ðức Chúa Trời chân thật.
6. Con ghét những kẻ thờ lạy thần tượng hư không,
Con chỉ tin cậy CHÚA thôi.
7. Con sẽ vui mừng và hân hoan trong tình thương của Ngài,
Vì Ngài đã thấy nỗi sầu khổ của con;
Ngài đã biết rõ nỗi khổ của linh hồn con.
8. Ngài đã chẳng phó con vào tay kẻ thù của con,
Nhưng Ngài đã đặt chân con vào nơi rộng rãi.
9. Xin thương xót con, CHÚA ôi, vì con đau buồn lắm;
Mắt con thẫn thờ vì đau khổ,
Linh hồn và thân xác con cũng vậy.
10. Ðời con tiêu hao vì buồn bã âu sầu;
Những năm của đời con biến đi vì than thở ai hoài;
Vì tội lỗi của con, sức lực của con đã trở nên yếu ớt,
Và các xương cốt con đã bạc nhược suy tàn.
11. Ðối với những kẻ thù ghét con, con đã trở thành cớ để chúng cười chê;
Còn đối với những người lân cận của con, con đã trở thành đối tượng ghê tởm cho những người quen biết;
Khi người ta thấy con ngoài đường, họ vội vàng bỏ chạy.
12. Con bị bỏ quên như kẻ đã chết rồi, không ai nhớ đến nữa,
Con giống như cái bình đã vỡ.
13. Vì con đã nghe những lời vu khống của nhiều người,
Nên nỗi kinh hoàng đã vây quanh con tứ phía;
Chúng đã bàn luận với nhau chống lại con;
Chúng đã lập mưu với nhau cất lấy mạng sống con.
14. Dầu vậy, về phần con, con vẫn tin cậy Ngài, CHÚA ôi;
Con vẫn nói rằng, Ngài là Ðức Chúa Trời của con.
15. Số mạng con ở trong tay Ngài;
Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù ghét con,
Và khỏi tay những kẻ bách hại con.
16. Xin tỏa sáng mặt Ngài trên tôi tớ Ngài;
Xin giải cứu con vì tình thương của Ngài.
17. CHÚA ôi, xin đừng để con bị hổ thẹn, vì con kêu cầu Ngài;
Nhưng xin để kẻ gian ác phải bị hổ thẹn;
Xin bắt chúng phải mãi lặng câm trong âm phủ.
18. Nguyện những môi nói dối phải câm nín;
Tức những môi kiêu ngạo nghịch lại người ngay lành.
19. Ôi, vĩ đại thay là lòng tốt của Ngài,
Mà Ngài đã dành sẵn cho những người kính sợ Ngài,
Và Ngài đã thực hiện cho những người tin cậy Ngài,
Trước mặt mọi người!
20. Ngài che giấu họ khỏi những âm mưu đen tối của loài người trong nơi kín mật trước thánh nhan Ngài;
Ngài bảo vệ họ cách bí mật khỏi những lưỡi hay gây xung đột trong nơi trú ẩn đặc biệt.
21. Chúc tụng CHÚA!
Vì Ngài đã bày tỏ tình thương lạ lùng của Ngài đối với con khi con gặp khốn quẫn như một thành bị vây.
22. Về phần con, con đã nói trong lúc con sợ hãi rằng,
“Chắc con đã bị dứt bỏ khỏi mắt của Ngài rồi,”
Không ngờ Ngài vẫn còn nghe tiếng cầu khẩn của con khi con kêu cầu Ngài.
23. Hãy yêu mến CHÚA! Hỡi các thánh đồ của Ngài,
Vì CHÚA bảo vệ những người trung tín,
Và Ngài báo trả thật đầy đủ cho những kẻ kiêu ngạo.
24. Hỡi những người đặt hy vọng của mình nơi CHÚA,
Hãy mạnh mẽ lên, và hãy can đảm lên.

Tài Liệu