Thi Thiên: Chương 31

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho Trưởng Ban Nhạc

1. Đức Giê-hô-va ôi! Con nương náu nơi Ngài, xin đừng để con bị hổ thẹn. Vì đức công chính của Ngài, xin giải cứu con. 2. Xin nghiêng tai về phía con, xin vội vàng giải cứu con, xin làm vầng đá kiên cố che chở con, xin làm đồn lũy bảo vệ con. 3. Bởi vì Ngài chính là vầng đá và là đồn lũy của con, vì cớ danh Ngài, xin dẫn dắt và hướng dẫn con. 4. Xin cứu con ra khỏi cạm bẫy mà họ đã gài cho con, vì Ngài là sức mạnh của con. 5. Con phó thác linh hồn của con trong tay Ngài.

Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc con. 6. Con ghét người thờ phượng các hình tượng hư không, nhưng con tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. 7. Con sẽ vui mừng và hân hoan trong tình thương của Ngài, bởi vì Ngài đã đoái xem nỗi sầu khổ của con, Ngài đã thấu hiểu những đau khổ trong linh hồn của con, 8. Ngài đã không trao con vào tay kẻ thù của con, nhưng Ngài đã đặt chân con vào nơi rộng rãi.

9. Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con vì con đang gặp gian truân. Mắt của con, linh hồn của con, và thân thể của con hao mòn vì sầu khổ, 10. bởi vì cuộc đời của con bị tiêu phí cho sầu khổ, tuổi tác của con thất bại trong tiếng thở dài, bởi vì tội lỗi của con, sức lực và xương cốt của con bị hao mòn. 11. Con là điều ô nhục ở giữa tất cả các kẻ thù của con, đặc biệt bị ghê tởm bởi những người lân cận của con, những người quen biết con thấy con bên ngoài, liền bỏ chạy khỏi con. 12. Con bị quên lãng giống như kẻ đã chết rồi, con giống như cái bình đã vỡ - không được nhớ đến. 13. Vì con đã nghe lời vu khống của nhiều người, nên nỗi kinh hoàng vây khắp phía; chúng đã bàn luận với nhau chống lại con, chúng đã lập mưu cất lấy mạng sống con.

14. Nhưng Đức Giê-hô-va, con tin cậy nơi Ngài, con nói: “Ngài là Đức Chúa Trời của con!” 15. Thời hạn của con ở trong tay của Ngài. Xin giải cứu con khỏi tay những kẻ thù của con và những kẻ bắt bớ con. 16. Xin tỏa sáng mặt Ngài trên tôi tớ của Ngài, xin giải cứu con vì sự nhân từ của Ngài.

17. Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng để cho con bị hổ thẹn, bởi vì con đã cầu khẩn với Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và phải nín lặng nơi âm phủ! 18. Hãy làm câm lặng những môi nói sự đối trá, những điều xấc xược kiêu căng và khinh miệt, chống lại người công chính. 19. Sự nhân từ của Ngài, mà Ngài đã dành cho những người kính sợ Ngài và chuẩn bị cho những ai nương náu mình nơi Ngài trước mặt con cái loài người, thật lớn là dường nào! 20. Ngài che giấu họ khỏi những âm mưu đen tối của loài người trong nơi kín mật trước thánh nhan của Ngài; Ngài giữ họ cách bí mật trong trại của Ngài để tránh khỏi những lưỡi gây xung đột.

21. Tôn ngợi Đức Giê-hô-va, bởi vì trong thành kiên cố Ngài đã tỏ sự nhân từ lạ lùng đối với con; 22. bởi vì trong lúc hoảng hốt con đã nói rằng: “Con bị tiêu diệt trước mắt Ngài.” Nhưng khi con kêu cầu cùng Ngài, Ngài đã nghe tiếng thỉnh cầu của con.

23. Hãy yêu mến Đức Giê-hô-va, hỡi các thánh đồ của Ngài! Bởi vì Đức Giê-hô-va bảo vệ những người trung tín, và Ngài báo trả thật đầy đủ cho những kẻ kiêu ngạo. 24. Tất cả những người trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy can đảm và mạnh mẽ trong lòng!

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài; Chớ hề để tôi bị hổ thẹn; Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi.
2. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm hòn đá vững chắc cho tôi, Một đồn lũy để cứu tôi.
3. Vì Chúa là hòn đá và đồn lũy tôi; Xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa.
4. Xin Chúa gỡ tôi khỏi lưới mà chúng nó gài kín tôi; Vì Chúa là nơi bảo hộ tôi.
5. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi.
6. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không; Nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
7. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi.
8. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, Song đặt chân tôi nơi rộng rãi.
9. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy thương xót tôi, vì tôi bị gian truân. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu, Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy.
10. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, Các năm tôi sút kém tại than thở; Vì cớ tội ác tôi, Sức mạnh tôi mỏn yếu, và xương cốt tôi tiêu tàn.
11. Bởi cớ các cừu địch tôi, tôi trở nên sự ô nhục, Thật một sự ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi, và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi; Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi.
12. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến; Tôi giống như một cái bình bể nát.
13. Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ, Tứ phía có sự kinh khủng: Đang khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, Bèn toan cất mạng sống tôi.
14. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! tôi tin cậy nơi Ngài; Tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời tôi.
15. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa; Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi.
16. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi.
17. Đức Giê-hô-va ôi! nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ!
18. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời xấc xược, Kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình, Bị câm đi!
19. Sự nhân từ Chúa, Mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, Và thi hành trước mặt con cái loài người Cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay!
20. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người; Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi.
21. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Vì tại trong thành vững bền Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài!
22. Trong cơn bối rối tôi nói rằng: Tôi bị truất khỏi trước mặt Chúa. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi.
23. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, Nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo.
24. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Cứu Giúp

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 CHÚA ôi, con nương náu nơi Ngài, xin đừng để con bị hổ thẹn;

Vì đức công chính của Ngài, xin giải cứu con.

2 Xin nghiêng tai nghe con;

Xin mau mau giải cứu con;

Xin làm vầng đá kiên cố che chở con;

Xin làm đồn lũy bảo vệ để cứu con,

3 Vì Ngài chính là vầng đá và đồn lũy của con;

Vì cớ danh Ngài, xin dẫn đưa con và dìu dắt con.

4 Xin cứu con ra khỏi bẫy lưới chúng gài bắt con,

Vì Ngài là sức mạnh của con.

5 Con xin phó thác linh hồn con vào trong tay Ngài,

Vì Ngài đã mua chuộc con,

Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời thành tín của con.

6 Con ghét những kẻ thờ lạy thần tượng hư không,

Nhưng con chỉ tin cậy CHÚA.

7 Con sẽ vui mừng và hân hoan trong tình thương của Ngài,

Vì Ngài thấy nỗi sầu khổ của con;

Ngài biết rõ cảnh khốn khổ của linh hồn con.

8 Ngài chẳng phó con vào tay kẻ thù của con,

Nhưng Ngài đặt chân con vào nơi rộng rãi.

9 Xin thương xót con, CHÚA ôi, vì con khốn khổ lắm;

Mắt con thẫn thờ vì sầu khổ,

Linh hồn và thân xác con cũng vậy.

10 Ðời con tiêu hao vì buồn khổ;

Những năm của đời con biến đi với tiếng thở dài;

Sức lực con trở nên yếu ớt vì tội lỗi con,

Và xương cốt con đều suy nhược.

11 Vì cớ mọi kẻ thù của con, con đã trở thành cớ cười chê cho

những người lân cận,

Một kẻ bị tởm cho những người quen biết;

Khi thấy con ngoài đường, họ vội vàng lẩn tránh.

12 Con bị bỏ quên như kẻ đã chết rồi, không ai nhớ đến nữa;

Con trở nên như cái bình đã vỡ.

13 Vì con đã nghe được những lời rỉ tai nói xấu của nhiều người,

Nên nỗi kinh hoàng đã vây quanh con tứ phía;

Chúng bàn luận với nhau chống lại con;

Chúng lập mưu với nhau cất lấy mạng sống con.

14 Dầu vậy con vẫn tin cậy Ngài, CHÚA ôi;

Con nói rằng, “Ngài là Ðức Chúa Trời của con.”

15 Sinh mạng con ở trong tay Ngài;

Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù ghét con,

Và khỏi tay những kẻ bách hại con.

16 Xin tỏa sáng mặt Ngài trên tôi tớ Ngài;

Xin giải cứu con vì tình thương của Ngài.

17 CHÚA ôi, xin đừng để con bị hổ thẹn, vì con kêu cầu Ngài;

Nhưng xin để kẻ gian ác phải bị hổ thẹn;

Xin bắt chúng phải lặng câm đi vào âm phủ.

18 Nguyện những môi nói dối phải câm nín,

Tức những kẻ ngạo mạn và khinh người trơ tráo nói nghịch người ngay lành.

19 Ôi, vĩ đại thay là lòng tốt của Ngài,

Mà Ngài đã dành sẵn cho những người kính sợ Ngài,

Và đã thực hiện cho những người tin cậy Ngài,

Trước mặt con cái loài người!

20 Ngài che giấu họ khỏi những âm mưu của loài người trong nơi hiện diện bí mật của Ngài;

Ngài bảo vệ họ khỏi những lưỡi vu cáo trong nơi Ngài ngự.

21 Chúc tụng CHÚA!

Vì Ngài đã bày tỏ tình thương lạ lùng của Ngài với con khi con gặp khốn quẫn trong một thành bị vây.

22 Con đã nói trong lúc sợ hãi rằng, “Chắc con đã bị dứt khỏi mắt của Ngài rồi!”

Nhưng Ngài vẫn nghe tiếng cầu xin ơn thương xót của con khi con kêu cầu Ngài giúp đỡ.

23 Hãy yêu mến CHÚA, hỡi tất cả thánh đồ của Ngài!

Vì CHÚA bảo vệ những người trung tín,

Nhưng Ngài báo trả thật đầy đủ cho kẻ kiêu ngạo.

24 Hãy mạnh mẽ và hãy vững lòng bền chí!

Hỡi tất cả những người trông cậy CHÚA.

Tài Liệu