Thi Thiên: Chương 28

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C028)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài; Hỡi hòn Đá tôi, chớ bịt tai cùng tôi; Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi, Tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng.
2. Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Chúa, Xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi.
3. Xin chớ cất tôi đi mất chung với kẻ dữ, Hoặc với kẻ làm ác, Là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình, Song trong lòng lại có gian tà.
4. Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy công việc chúng nó, Theo cư xử gian ác của họ; Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, Báo lại điều chúng nó xứng đáng.
5. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Giê-hô-va, Cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm; Nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu.
6. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! Vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi.
7. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài.
8. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, Đồn lũy cứu rỗi cho người chịu xức dầu của Ngài.
9. Xin hãy cứu dân Chúa, và ban phước cho cơ nghiệp Ngài; Cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giúp Ðỡ, Cảm Tạ CHÚA Khi Ngài Nhậm Lời
Thơ của Ða-vít
1. CHÚA ôi, con cầu khẩn Ngài;
Vầng Ðá của con ôi, xin đừng làm ngơ với con;
Vì nếu Ngài cứ làm thinh với con,
Con sẽ giống như kẻ đi xuống phần mộ.
2. Xin lắng nghe lời con kêu cầu khi con van xin Ngài,
Khi con giơ hai tay lên hướng về nơi chí thánh của Ngài.
3. Xin đừng đem con đi với những kẻ gian ác,
Tức với những kẻ làm những điều tội lỗi;
Những kẻ ngoài miệng nói năng hòa nhã với người ta,
Nhưng trong lòng chứa đầy âm mưu hiểm độc.
4. Cầu xin Ngài báo trả chúng theo những việc chúng làm,
Và theo những điều gian ác chúng thực hiện.
Xin báo trả chúng theo những việc do tay chúng tạo ra;
Xin báo lại chúng tương xứng với điều chúng đã gây nên,
5. Vì chúng không nghĩ gì đến công việc CHÚA,
Cũng không màng gì đến các tác phẩm tay Ngài làm.
Nguyện Ngài phá đổ những công việc của tay chúng,
Và không cho những việc ấy thành hình.
6. Chúc tụng CHÚA,
Vì Ngài đã nghe lời kêu cầu của tôi.
7. CHÚA là sức mạnh của tôi và là thuẫn khiên của tôi.
Tôi để lòng tin cậy nơi Ngài, và tôi được giúp đỡ.
Vì thế lòng tôi rất đỗi vui mừng;
Tôi sẽ hát lên bài ca của mình để cảm tạ Ngài.
8. CHÚA là sức mạnh của con dân Ngài;
Ngài là thành trì bảo vệ những người được xức dầu của Ngài.
9. Xin Ngài cứu con dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài;
Xin Ngài làm Ðấng chăn giữ họ và cưu mang họ đến đời đời.

Tài Liệu