Thi Thiên: Chương 28

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C028)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va ôi! Con cầu khẩn Ngài. Vầng Ðá của con! Xin đừng yên lặng với con. Bởi vì nếu Ngài yên lặng với con, con trở nên giống như kẻ đang đi xuống phần mộ. 2. Xin lắng nghe tiếng khẩn cầu của con khi con van xin Ngài, lúc con giơ tay của con hướng về Đền Thánh của Ngài. 3. Xin đừng đem con đi cùng với những kẻ gian ác, và với những kẻ làm việc tội lỗi, là những kẻ nói năng hòa nhã với người lân cận, nhưng trong lòng chứa đầy âm mưu hiểm độc. 4. Xin báo trả chúng tùy theo công việc và hành vi gian ác của chúng. Xin báo trả chúng tùy theo công việc mà tay chúng đã làm. Hãy trả cho chúng cách xứng đáng. 5. Bởi vì chúng không nhận biết các công việc của Đức Giê-hô-va và công trình của tay Ngài, Ngài sẽ hủy diệt chúng, và không phát triển chúng.

6. Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. 7. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là thuẫn khiên của tôi! Lòng tôi đã tin cậy Ngài và tôi đã được cứu giúp. Vì vậy, lòng tôi hân hoan và tôi sẽ dùng bài hát mà tôn ngợi Ngài.

8. Đức Giê-hô-va là sức mạnh của dân Ngài, là thành trì cứu rỗi cho người được xức dầu của Ngài. 9. Xin hãy cứu dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp của Ngài. Hãy chăn dắt và nâng đỡ họ đời đời.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài; Hỡi hòn Đá tôi, chớ bịt tai cùng tôi; Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi, Tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng.
2. Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Chúa, Xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi.
3. Xin chớ cất tôi đi mất chung với kẻ dữ, Hoặc với kẻ làm ác, Là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình, Song trong lòng lại có gian tà.
4. Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy công việc chúng nó, Theo cư xử gian ác của họ; Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, Báo lại điều chúng nó xứng đáng.
5. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Giê-hô-va, Cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm; Nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu.
6. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! Vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi.
7. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài.
8. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, Đồn lũy cứu rỗi cho người chịu xức dầu của Ngài.
9. Xin hãy cứu dân Chúa, và ban phước cho cơ nghiệp Ngài; Cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giúp Ðỡ, Cảm Tạ CHÚA Khi Ngài Nhậm Lời

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA ôi, con cầu xin Ngài;

Vầng Ðá của con ôi, xin đừng làm ngơ với con;

Vì nếu Ngài cứ làm thinh với con,

Con sẽ thành như kẻ đi xuống phần mộ mà thôi.

2 Xin lắng nghe lời cầu xin ơn thương xót của con, khi con khẩn xin sự giúp đỡ,

Khi con đưa hai tay lên hướng về nơi chí thánh của Ngài.

3 Xin đừng đem con đi với những kẻ gian ác,

Tức với những kẻ làm điều tội lỗi;

Những kẻ ngoài miệng nói năng hòa nhã với người ta,

Nhưng trong lòng chứa đầy âm mưu hiểm độc.

4 Cầu xin Ngài báo trả chúng theo những việc chúng làm,

Và theo những điều gian ác chúng thực hiện.

Xin báo trả chúng theo những việc do tay chúng tạo ra;

Xin báo lại chúng tương xứng với điều chúng đã gây nên,

5 Vì chúng chẳng nghĩ gì đến công việc CHÚA,

Cũng không màng gì đến các tác phẩm của tay Ngài.

Nguyện Ngài phá đổ những công việc của tay chúng,

Và không cho những việc ấy được thành hình.

6 Chúc tụng CHÚA,

Vì Ngài đã nghe lời cầu xin ơn thương xót của tôi.

7 CHÚA là sức mạnh của tôi và là thuẫn khiên của tôi.

Tôi để lòng tin cậy nơi Ngài, và tôi được giúp đỡ.

Vì thế lòng tôi rất vui mừng,

Nên tôi hát lên bài ca của mình để cảm tạ Ngài.

8 CHÚA là sức mạnh của dân Ngài;

Ngài là thành trì cứu rỗi cho những người được xức dầu của Ngài.

9 Xin cứu con dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài;

Xin làm Ðấng chăn giữ họ và cưu mang họ đến đời đời.

Tài Liệu