Thi Thiên: Chương 29

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
2. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.
3. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét Trên các nước sâu.
4. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm.
5. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam: Phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban,
6. Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ.
7. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra.
8. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động.
9. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay thảy đều hô rằng: Vinh hiển thay!
10. Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời.
11. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.

Bản Dịch 2011

Tiếng của CHÚA Thật Uy Linh

Thơ của Ða-vít

1 Hãy quy về cho CHÚA, hỡi các con cái của Ðức Chúa Trời;

Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển và quyền uy;

2 Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;

Hãy thờ phượng CHÚA trong nơi thánh tôn nghiêm của Ngài.

3 Tiếng của CHÚA vang dội trên mặt các đại dương;

Ðức Chúa Trời vinh hiển cho sấm sét nổ vang;

CHÚA cho sấm sét nổ vang trên các luồng nước biển.

4 Tiếng của CHÚA đầy quyền uy;

Tiếng của CHÚA thật oai nghiêm.

5 Tiếng của CHÚA làm gãy các cây bá hương;

CHÚA làm gãy nát các cây bá hương ở Li-băng.

6 Ngài khiến Li-băng nhảy lên như bò con,

Và Si-ri-ôn nhảy lên như bò tơ rừng.

7 Tiếng của CHÚA phát ra những lằn lửa;

8 Tiếng của CHÚA làm rúng động đồng hoang;

CHÚA làm rúng động đồng hoang ở Ca-đe.

9 Tiếng của CHÚA khiến những cây sồi cong cành,

Làm cho rừng trụi lá,

Và trong đền thờ Ngài, tất cả đều tung hô rằng, “Vinh hiển thay!”

10 CHÚA ngự trị trên cơn hồng thủy;

Thật vậy CHÚA ngự trên ngai làm Vua đời đời.

11 Cầu xin CHÚA ban sức mạnh cho con dân Ngài;

Cầu xin CHÚA ban phước bình an thịnh vượng cho con dân Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu