Thi Thiên: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C023)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ những dòng nước bình tịnh. 3. Ngài phục hồi lại linh hồn tôi, Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh của Ngài.

4. Do đó dầu cho con phải đi qua một thung lũng có bóng của tử thần, con sẽ không sợ một tai họa nào, bởi vì Ngài ở với con, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con. 5. Ngài dọn bàn trước mặt con trong sự hiện diện của những kẻ thù của con, Ngài xức dầu cho đầu của con, chén con đầy tràn.

6. Thật vậy, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi trọn cả đời tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va mãi mãi.

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi những đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ những dòng nước bình tịnh. 3. Ngài phục hồi lại linh hồn tôi, Ngài dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh của Ngài.

4. Do đó dầu cho con phải đi qua một thung lũng có bóng của tử thần, con sẽ không sợ một tai họa nào, bởi vì Ngài ở với con, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con. 5. Ngài dọn bàn trước mặt con trong sự hiện diện của những kẻ thù của con, Ngài xức dầu cho đầu của con, chén con đầy tràn.

6. Thật vậy, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi trọn cả đời tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va mãi mãi.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.
6. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Chăn Giữ

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA là Ðấng chăn giữ tôi,

Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2 Ngài cho tôi nằm nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi;

Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3 Ngài phục hồi sức lực cho linh hồn tôi;

Ngài dẫn tôi vào các lối công chính, vì cớ danh Ngài.

4 Thật vậy, dù khi con đi qua thung lũng rợp bóng tử thần,

Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,

Vì Ngài ở với con;

Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con.

5 Ngài dọn bàn cho con trước mặt những kẻ thù của con;

Ngài xức dầu cho đầu con;

Chén con đầy tràn.

6 Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và ơn thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà của CHÚA cho đến đời đời.

Tài Liệu