Thi Thiên: Chương 24

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
2. Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn.
3. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
4. Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối.
5. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người.
6. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
7. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
8. Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.
9. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh hiển sẽ vào.
10. Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, Chính Ngài là Vua vinh hiển.

Bản Dịch 2011

Vua Vinh Hiển Vào Si-ôn

Thơ của Ða-vít

1 Trái đất và những vật trên đất đều thuộc về CHÚA;

Thế giới và mọi người sống trong đó đều thuộc về Ngài,

2 Vì Ngài đã đặt nền nó trên các đại dương,

Và Ngài lập nó vững vàng trên các luồng nước.

3 Ai có thể lên núi của CHÚA?

Ai có thể đứng trong nơi thánh của Ngài?

4 Ấy là người có tay tinh sạch và lòng trong trắng,

Ấy là người chẳng hướng lòng mình về thần tượng hư không,

Và chẳng thốt ra những lời thề nguyện giả dối.

5 Người ấy sẽ nhận được phước hạnh của CHÚA,

Và sẽ được Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu mình, kể là công chính.

6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa,

Những người tìm kiếm mặt Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)

7 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;

Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,

Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.

8 Vua vinh hiển này là ai?

Ấy là CHÚA đại quyền đại năng,

Ngài là CHÚA vạn năng ở giữa chiến trận.

9 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;

Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,

Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.

10 Vua vinh hiển này là ai?

Ấy là CHÚA các đạo quân,

Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu