Thi Thiên: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C016)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.
2. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.
3. Tôi lấy làm thích mọi đàng Các người thánh trên đất, và những bực cao trọng.
4. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên: Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.
5. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi.
6. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.
7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.
8. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.
9. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn;
10. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.
11. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

Bản Dịch 2011

Hy Vọng của Người Trung Thành Theo CHÚA

Thơ của Ða-vít

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin che chở con,

Vì con nương náu nơi Ngài.

2 Con xin thưa với CHÚA rằng, “Ngài là Chúa của con;

Ngoài Ngài ra con chẳng có phước hạnh nào.”

3 Về các vị thánh đồ trên đất, họ là những bậc cao trọng;

Nghĩ đến họ, lòng con dâng lên niềm sảng khoái sâu xa.

4 Còn những kẻ vội chạy theo các thần khác, chắc chắn nỗi buồn thảm của chúng sẽ gia tăng;

Con sẽ không dâng lễ quán bằng máu cho các thần ấy;

Thậm chí ngay cả danh chúng, con sẽ không nhắc đến trên môi con.

5 CHÚA là phần cơ nghiệp của con và phần trong chén con;

Ngài sẽ bảo vệ phần của con.

6 Lằn ranh phân chia đã đặt đúng vào những nơi con thích;

Phải, con có được một cơ nghiệp thật tốt đẹp.

7 Tôi sẽ chúc tụng CHÚA, Ðấng chỉ bảo tôi;

Ðêm đêm lòng tôi nhắc nhở tôi.

8 Tôi hằng để CHÚA trước mặt tôi;

Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi chẳng bị rúng động.

9 Do đó lòng tôi vui vẻ, tinh thần tôi phấn khởi,

Và thân xác tôi sẽ nghỉ ngơi trong an lạc.

10 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ,

Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.

11 Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống;

Trước thánh nhan Ngài thật tràn đầy vui vẻ;

Ở bên phải Ngài ôi hạnh phúc vô cùng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu