Thi Thiên: Chương 17

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Bài cầu nguyện của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe lời công chính. Xin chú ý đến tiếng kêu cầu của con. Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, là lời không đến từ môi giả dối. 2. Nguyện duyên cớ của con được đến trước mặt Ngài, nguyện mắt của Ngài nhìn thấy sự ngay thẳng: 3. Ngài đã thử lòng con, Ngài đã quan sát con trong ban đêm, Ngài đã thử luyện con và không tìm thấy gì.

Con đã quyết định miệng của con sẽ không phạm tội. 4. Còn về những chuyện của loài người, nhờ lời từ môi của Ngài, con đã gìn giữ mình khỏi đường lối của kẻ hung tàn. 5. Con đã giữ các bước chân của con trong đường lối của Ngài, để chân của con không trợt ngã.

6. Ðức Chúa Trời ôi! Con kêu cầu Ngài, bởi vì Ngài sẽ trả lời con. Xin nghiêng tai hướng về con và nghe lời của con. 7. Xin bày tỏ lòng thương xót diệu kỳ của Ngài, giải cứu những kẻ ẩn náu mình nơi tay hữu của Ngài thoát khỏi những kẻ thù của họ. 8. Xin gìn giữ con như con ngươi của mắt Ngài, xin giấu con dưới bóng của cánh Ngài, 9. khỏi những kẻ hung ác đang áp bức con, những kẻ tử thù đang vây quanh con. 10. Lòng của chúng khép kín lại như bị mỡ bao trùm, miệng của chúng nói toàn những lời kiêu ngạo. 11. Chúng vây phủ chung quanh những bước của chúng con, mắt của chúng canh chừng để vồ con xuống đất, 11. giống như sư tử dõi theo mồi, như sư tử tơ rình rập trong nơi kín đáo.

13. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy chỗi dậy, hãy đối diện, và đánh hạ chúng! Xin dùng gươm của Ngài giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.

14. Đức Giê-hô-va ôi! Xin dùng tay của Ngài giải cứu con khỏi loài người, khỏi loài người của thế giới nầy, mà phần của họ là ở trong đời nầy. Nguyện lòng họ đầy dẫy những điều mà Ngài dành cho họ, các con của họ cũng đầy dẫy như vậy, và phần còn lại dành cho các cháu của họ.

15. Nhưng con sẽ thấy mặt Ngài trong sự công chính; khi con thức dậy, con sẽ thỏa nguyện được nhìn thấy Ngài.

Bản Dịch Ngữ Căn

Bài cầu nguyện của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe lời công chính. Xin chú ý đến tiếng kêu cầu của con. Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, là lời không đến từ môi giả dối. 2. Nguyện duyên cớ của con được đến trước mặt Ngài, nguyện mắt của Ngài nhìn thấy sự ngay thẳng: 3. Ngài đã thử lòng con, Ngài đã quan sát con trong ban đêm, Ngài đã thử luyện con và không tìm thấy gì.

Con đã quyết định miệng của con sẽ không phạm tội. 4. Còn về những chuyện của loài người, nhờ lời từ môi của Ngài, con đã gìn giữ mình khỏi đường lối của kẻ hung tàn. 5. Con đã giữ các bước chân của con trong đường lối của Ngài, để chân của con không trợt ngã.

6. Ðức Chúa Trời ôi! Con kêu cầu Ngài, bởi vì Ngài sẽ trả lời con. Xin nghiêng tai hướng về con và nghe lời của con. 7. Xin bày tỏ lòng thương xót diệu kỳ của Ngài, giải cứu những kẻ ẩn náu mình nơi tay hữu của Ngài thoát khỏi những kẻ thù của họ. 8. Xin gìn giữ con như con ngươi của mắt Ngài, xin giấu con dưới bóng của cánh Ngài, 9. khỏi những kẻ hung ác đang áp bức con, những kẻ tử thù đang vây quanh con. 10. Lòng của chúng khép kín lại như bị mỡ bao trùm, miệng của chúng nói toàn những lời kiêu ngạo. 11. Chúng vây phủ chung quanh những bước của chúng con, mắt của chúng canh chừng để vồ con xuống đất, 11. giống như sư tử dõi theo mồi, như sư tử tơ rình rập trong nơi kín đáo.

13. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy chỗi dậy, hãy đối diện, và đánh hạ chúng! Xin dùng gươm của Ngài giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.

14. Đức Giê-hô-va ôi! Xin dùng tay của Ngài giải cứu con khỏi loài người, khỏi loài người của thế giới nầy, mà phần của họ là ở trong đời nầy. Nguyện lòng họ đầy dẫy những điều mà Ngài dành cho họ, các con của họ cũng đầy dẫy như vậy, và phần còn lại dành cho các cháu của họ.

15. Nhưng con sẽ thấy mặt Ngài trong sự công chính; khi con thức dậy, con sẽ thỏa nguyện được nhìn thấy Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.
2. Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa; Cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng.
3. Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm; Có thử tôi, nhưng chẳng tìm thấy gì hết; Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội.
4. Còn về công việc loài người, Tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo.
5. Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, Chân tôi không xiêu tó.
6. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi.
7. Hỡi Đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài Khỏi những kẻ dấy nghịch cùng họ, Xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng của Ngài.
8. Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.
9. Cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, Khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ tôi.
10. Chúng nó bít lòng mình lại; Miệng chúng nó nói cách kiêu căng.
11. Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã.
12. Nó giống như sư tử mê mồi, Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch.
13. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ nó; hãy dùng gươm Ngài mà giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác.
14. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, Mà có phần phước mình trong đời bây giờ; Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài; Chúng nó sanh con thỏa nguyện, Và để lại phần của còn dư cho con cháu mình,
15. Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Bảo Vệ Khỏi Kẻ Áp Bức

Bài cầu nguyện của Ða-vít

1 Xin nghe lẽ công chính, CHÚA ôi, xin nghe tiếng con kêu cầu;

Xin nghe lời cầu nguyện của con, những lời chẳng ra từ môi giả dối.

2 Nguyện Ngài minh oan cho con;

Nguyện mắt Ngài thấy những điều chính trực.

3 Ngài đã thử lòng con;

Ban đêm Ngài đã đến thăm con;

Ngài đã thử thách con,

Và Ngài đã thấy con không làm điều gì đáng tội,

Vì con đã quyết định rằng miệng con sẽ không phạm tội.

4 Còn về những việc của loài người,

Nhờ lời từ môi Ngài, con đã giữ được mình khỏi đường lối của kẻ bạo tàn.

5 Con đã giữ những bước chân con theo sát đường lối Ngài,

Và chân con đã không trượt ngã.

6 Ðức Chúa Trời ôi, con kêu cầu Ngài, vì Ngài sẽ đáp lời con;

Xin nghiêng tai lắng nghe lời cầu nguyện của con;

7 Xin bày tỏ lòng thương xót diệu kỳ của Ngài;

Ðấng Giải Cứu ôi, xin dùng tay phải Ngài giúp những người tin cậy Ngài khỏi những kẻ chống nghịch họ.

8 Xin gìn giữ con như con ngươi của mắt Ngài;

Xin giấu con dưới bóng của cánh Ngài,

9 Ðể con thoát khỏi những kẻ ác muốn hại con,

Tức khỏi những kẻ tử thù đang vây quanh con.

10 Chúng khép chặt lòng thương xót chúng lại như đã bị mỡ bao trùm;

Miệng chúng nói toàn những lời kiêu ngạo.

11 Bây giờ mỗi bước con đều bị chúng vây quanh theo dõi,

Mắt chúng dõi theo con để tìm cơ hội vật con ngã xuống.

12 Chúng như sư tử đói chực cắn xé con mồi,

Như sư tử tơ đang rình mồi trong bụi rậm.

13 CHÚA ôi, xin trỗi dậy, đối đầu với chúng, và đánh hạ chúng;

Xin dùng gươm Ngài giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.

14 CHÚA ôi, xin dùng tay Ngài cứu con khỏi những phàm nhân, những kẻ chỉ có phần phước ở đời này.

Xin cho chúng đầy bụng bằng những gì Ngài đã để dành cho chúng;

Nguyện con cái chúng sẽ nhận đầy đủ những điều ấy,

Và còn dư lại để dành cho cháu chắt chúng nữa.

15 Còn con, nhờ sự công chính, con sẽ được nhìn thấy mặt Ngài;

Khi thức dậy con sẽ vui thỏa chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài.

Tài Liệu