Thi Thiên: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C009)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Theo điệu Mút La-bên

1. Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tôn ngợi Ngài với cả tấm lòng của con; con sẽ thuật lại tất cả những việc diệu kỳ của Ngài. 2. Lạy Đấng Chí Cao! Con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; con sẽ ca tụng danh của Ngài.

3. Khi những kẻ thù của con quay trở lại, chúng sẽ gục ngã và bị tiêu diệt trước mặt Ngài, 4. bởi vì Ngài bênh vực quyền lợi và duyên cớ của con, Ngài ngự trên ngôi phán xét trong sự công minh. 5. Ngài quở trách các nước, Ngài hủy diệt kẻ ác, Ngài xóa tên chúng đời đời vĩnh viễn. 6. Kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời, Ngài hủy diệt các thành của chúng, thậm chí ký ức về chúng cũng bị tiêu diệt.

7. Nhưng Đức Giê-hô-va tồn tại đời đời; Ngài thiết lập ngôi Ngài để phán xét. 8. Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính, Ngài xét xử các dân trong sự công bằng. 9. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu vững vàng cho người bị áp bức, là nơi nương náu vững vàng trong lúc gian truân. 10. Những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, bởi vì Đức Giê-hô-va không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài.

11. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Si-ôn! Hãy truyền rao những công việc của Ngài ở giữa các dân. 12. Bởi vì Ðấng báo thù những kẻ gây đổ máu đã nhớ đến những người khốn cùng, Ngài không quên tiếng kêu cầu của họ. 13. Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con. Xin đoái xem nỗi khổ đau của con đến từ những kẻ ghét con. Xin Ngài đem con lên khỏi cổng của sự chết, 14. để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa, và tại các cổng thành của dân cư Si-ôn, con sẽ vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. 15. Các dân đã sa vào hố mà họ đã làm, chân của họ mắc vào lưới mà họ đã giăng. 16. Đức Giê-hô-va đã bày tỏ chính Ngài: Ngài đã thực hành công lý, kẻ ác bị mắc vào bẫy mà chính tay họ đã làm. (Hãy suy gẫm - Sê-la)

17. Kẻ ác và tất cả các dân quên Đức Chúa Trời sẽ đi vào âm phủ. 18. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và niềm hy vọng của những người nghèo khổ sẽ không bị hư mất mãi mãi. 19. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trỗi dậy! Đừng để con người thắng thế. Xin phán xét các dân trước mặt Ngài. 20. Đức Giê-hô-va ôi! Hãy làm cho họ sợ hãi, để các dân biết rằng họ chỉ là người. (Sê-la)

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Theo điệu Mút La-bên

1. Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tôn ngợi Ngài với cả tấm lòng của con; con sẽ thuật lại tất cả những việc diệu kỳ của Ngài. 2. Lạy Đấng Chí Cao! Con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; con sẽ ca tụng danh của Ngài.

3. Khi những kẻ thù của con quay trở lại, chúng sẽ gục ngã và bị tiêu diệt trước mặt Ngài, 4. bởi vì Ngài bênh vực quyền lợi và duyên cớ của con, Ngài ngự trên ngôi phán xét trong sự công minh. 5. Ngài quở trách các nước, Ngài hủy diệt kẻ ác, Ngài xóa tên chúng đời đời vĩnh viễn. 6. Kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời, Ngài hủy diệt các thành của chúng, thậm chí ký ức về chúng cũng bị tiêu diệt.

7. Nhưng Đức Giê-hô-va tồn tại đời đời; Ngài thiết lập ngôi Ngài để phán xét. 8. Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính, Ngài xét xử các dân trong sự công bằng. 9. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu vững vàng cho người bị áp bức, là nơi nương náu vững vàng trong lúc gian truân. 10. Những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, bởi vì Đức Giê-hô-va không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài.

11. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Si-ôn! Hãy truyền rao những công việc của Ngài ở giữa các dân. 12. Bởi vì Ðấng báo thù những kẻ gây đổ máu đã nhớ đến những người khốn cùng, Ngài không quên tiếng kêu cầu của họ. 13. Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con. Xin đoái xem nỗi khổ đau của con đến từ những kẻ ghét con; Xin Ngài đem con lên khỏi cổng của sự chết, 14. để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa, tại các cổng thành của Con Gái Si-ôn, con sẽ vui mừng trong sự giải cứu của Ngài. 15. Các dân đã sa vào hố mà họ đã làm, chân của họ mắc vào lưới mà họ đã giăng. 16. Đức Giê-hô-va đã bày tỏ chính Ngài: Ngài đã thực hành công lý, kẻ ác bị mắc vào bẫy mà chính tay họ đã làm. (Hãy suy gẫm - Sê-la)

17. Kẻ ác và tất cả các dân quên Đức Chúa Trời sẽ đi vào âm phủ. 18. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và niềm hy vọng của những người nghèo khổ sẽ không bị hư mất mãi mãi. 19. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trỗi dậy! Đừng để con người thắng thế. Xin phán xét các dân trước mặt Ngài. 20. Đức Giê-hô-va ôi! Hãy làm cho họ sợ hãi, để các dân biết rằng họ chỉ là người. (Sê-la)

Bản Dịch 1925

1. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.
2. Hỡi Đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài, Và ca tụng danh của Ngài.
3. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, Chúng nó vấp ngã, và hư mất trước mặt Chúa.
4. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi; Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.
5. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, Xóa sạch danh chúng nó đời đời.
6. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời; Còn các thành Chúa đã phá đổ, Dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi.
7. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời; Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét.
8. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc.
9. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, Một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân.
10. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.
11. Khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Si-ôn; Hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài.
12. Vì Đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, Chẳng hề quên tiếng kêu của họ.
13. Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi; Hỡi Đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết, Hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi;
14. Hầu cho tại cửa con gái Si-ôn, Tôi tỏ ra mọi sự ngợi khen Chúa, Và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.
15. Các dân đã lún xuống trong hố chúng nó đã đào; Chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín.
16. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra; Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy.
17. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, Và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.
18. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi.
19. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỗi dậy, chớ cho người đời được thắng; Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài.
20. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm.

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ CHÚA về Sự Phán Xét Công Bình

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Mút La-bên

1 Con sẽ hết lòng dâng lời cảm tạ CHÚA;

Con sẽ kể ra mọi việc kỳ diệu của Ngài.

2 Con sẽ hân hoan và hớn hở trong Ngài;

Con sẽ ca tụng danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao.

3 Khi những kẻ thù của con quay trở lại,

Chúng sẽ ngã xuống và bị diệt vong trước mặt Ngài,

4 Vì Ngài binh vực quyền lợi của con và duyên cớ của con;

Ngài ngự trên ngai và phán xét công minh.

5 Ngài quở trách các dân;

Ngài hủy diệt những kẻ ác;

Ngài xóa tên chúng nó đời đời bất tận.

6 Kẻ thù của con đã bị kết liễu trong hoang tàn vĩnh viễn;

Những thành trì mà Ngài đã diệt trừ,

Dù kỷ niệm về chúng cũng chẳng còn;

7 Nhưng CHÚA sẽ còn lại đời đời;

Ngài đã lập ngôi Ngài để xét đoán.

8 Ngài sẽ phán xét thế gian theo lẽ công chính;

Ngài sẽ xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

9 CHÚA là nơi nương náu cho những người bị hà hiếp;

Ngài là chỗ ẩn núp trong lúc bị nguy nan.

10 Phàm ai biết đến danh Ngài sẽ để lòng tin cậy Ngài,

Vì CHÚA ôi, Ngài không bỏ rơi những ai tìm kiếm Ngài.

11 Hãy ca tụng CHÚA, Ðấng ngự tại Si-ôn!

Hãy rao ra những công việc Ngài giữa các dân.

12 Vì Ðấng báo thù kẻ gây đổ máu đã nhớ lại họ,

Ngài không quên tiếng kêu cầu của những người khốn khổ.

13 Xin thương xót con, CHÚA ôi!

Xin đoái xem những khổ đau con chịu vì những kẻ ghét con;

Xin nhấc đưa con ra khỏi cổng của tử thần,

14 Ðể con có thể thuật lại mọi sự hầu ca ngợi Ngài nơi các cổng của Ái Nữ Si-ôn,

Hầu bày tỏ niềm vui vì được hưởng ơn giải cứu của Ngài.

15 Các dân đã lún sâu vào hố chúng đào;

Chân chúng đã vướng vào bẫy chúng giăng.

16 CHÚA đã bày tỏ Ngài ra khi Ngài thi hành sự đoán phạt;

Kẻ ác đã bị mắc vào bẫy do chính tay nó gài. (Hãy suy gẫm – Sê-la)

17 Kẻ ác sẽ đi vào âm phủ;

Mọi dân quên Ðức Chúa Trời cũng vậy.

18 Người thiếu thốn sẽ chẳng bị bỏ quên luôn luôn,

Người nghèo khó sẽ chẳng bị thất vọng mãi mãi.

19 CHÚA ôi, xin trỗi dậy, xin đừng để loài người thắng hơn.

Nguyện các dân bị xét xử trước mặt Ngài.

20 Xin làm cho họ sợ hãi, CHÚA ôi,

Xin để các dân biết rằng họ chẳng qua chỉ là loài người. (Sê-la)

Tài Liệu