Thi Thiên: Chương 8

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Theo điệu Ghi-tít

1. Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con! Danh Ngài oai nghi khắp cả trái đất! Ngài đặt vinh quang của Ngài trên các tầng trời!

2. Vì những kẻ thù của Ngài, Ngài ban sức mạnh từ miệng của trẻ em và trẻ thơ đang bú, làm nín lặng kẻ chống cự và kẻ thù địch Ngài.

3. Khi con suy gẫm về các tầng trời, là các công việc của những ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng; 4. loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? 5. Ngài làm cho người kém hơn Đức Chúa Trời một chút, ban cho người vinh quang và tôn trọng. 6. Ngài khiến người cai trị những công việc của tay Ngài, Ngài đặt tất cả ở dưới chân người, 7. tất cả chiên và bò, cả những thú rừng, 8. chim trời, cá biển, và những vật bơi lội trong các thủy lộ.

9. Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con! Danh Ngài oai nghi khắp cả trái đất!

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Theo điệu Ghi-tít

1. Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con! Danh Ngài oai nghi khắp cả trái đất! Ngài đặt vinh quang của Ngài trên các tầng trời!

2. Vì những kẻ thù của Ngài, Ngài ban sức mạnh từ miệng của trẻ em và trẻ thơ đang bú, làm nín lặng kẻ chống cự và kẻ thù địch Ngài.

3. Khi con suy gẫm về các tầng trời, là các công việc của những ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng; 4. loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? 5. Ngài làm cho người kém hơn Đức Chúa Trời một chút, ban cho người vinh quang và tôn trọng. 6. Ngài khiến người cai trị những công việc của tay Ngài, Ngài đặt tất cả ở dưới chân người, 7. tất cả chiên và bò, cả những thú ngoài đồng, 8. chim trời, cá biển, và những vật bơi lội trong các thủy lộ.

9. Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con! Danh Ngài oai nghi khắp cả trái đất!

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!
2. Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú, Mà lập nên năng lực Ngài, Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.
3. Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,
4. Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?
5. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.
6. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người:
7. Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,
8. Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.
9. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!

Bản Dịch 2011

Vinh Hiển của CHÚA Biểu Lộ Qua Loài Thọ Tạo

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ghi-tít

1 Lạy CHÚA, Chúa của chúng con,

Danh Ngài thật oai nghi trên khắp đất biết bao!

Ngài đã đặt vinh quang Ngài trên các tầng trời!

2 Từ miệng các trẻ thơ và các ấu nhi Ngài đã biểu lộ quyền năng, để quân chống lại Ngài thấy rõ,

Ðể kẻ thù và kẻ báo thù phải im hơi bỏ cuộc.

3 Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài,

Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung;

4 Loài người là gì mà Ngài phải quan tâm đến?

Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?

5 Ngài đã dựng nên loài người thấp hơn các vị thần một chút;

Ngài đội trên đầu loài người vinh hiển và tôn trọng.

6 Ngài cho loài người quản trị mọi vật do tay Ngài dựng nên;

Ngài bắt muôn vật phục dưới chân loài người,

7 Tức tất cả chiên và bò,

Cùng các thú vật ngoài đồng,

8 Các loài chim trên trời và mọi loài cá dưới biển,

Tức mọi vật bơi lội trong các dòng nước biển.

9 Lạy CHÚA, Chúa của chúng con,

Danh Ngài thật uy nghi trên khắp đất biết bao!

Tài Liệu