Lê-vi Ký: Chương 21

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB03C021)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng những thầy tế lễ, là các con trai A-rôn, mà rằng: Thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế; 2. trừ ra vì bà con thân thích mình, vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình, 3. và vì chị em ruột mình còn đồng trinh, chưa chồng, thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. 4. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế.

5. Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu; chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. 6. Họ sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình, và chớ làm ô danh Ngài, vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa thiêu; tức là thực vật của Đức Chúa Trời mình: họ phải nên thánh.

7. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỵ nữ hay là kẻ dâm ô; cũng chẳng nên cưới người bị chồng để, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. 8. Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng thực vật của Đức Chúa Trời người; người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, Đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy.

9. Nếu con gái thầy tế lễ đi dâm ô, tự làm nên kỵ nữ, ấy là làm ô danh cho cha nó, nó phải bị thiêu lửa.

10. Thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình, - đã được rưới dầu xức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh, để mặc mình bằng bộ áo thánh, - chẳng nên để đầu trần và xé áo mình. 11. Ngươi chớ đi đến cùng một kẻ chết, chớ vì cha hay mẹ mà làm mình ra ô uế. 12. Người chẳng nên đi ra khỏi nơi thánh, đừng làm cho nơi thánh của Đức Chúa Trời mình ra ô uế, vì cái mão dầu xức của Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người: Ta là Đức Giê-hô-va.

13. Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ. 14. Người chẳng nên cưới đàn bà góa, bị để, dâm ô hay là kỵ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự mình. 15. Người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho người nên thánh.

16. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Môi-se rằng: 17. Hãy nói cùng A-rôn mà rằng: Phàm ai trong dòng họ ngươi, trải các đời, có một tật bịnh trong thân thể, chớ đến gần mà dâng thực vật cho Đức Chúa Trời mình. 18. Phàm ai có một tật không được đến gần, như đây: người mù, què, sệp mũi hay là tứ chi không đều; 19. người gãy chân hay gãy tay, 20. người có bướu hay là lỏng khỏng, có vảy cá mắt hay là có ghẻ chốc, có lát hay là có hòn nang dập. 21. Phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn, có tật trong mình, không được đến gần dâng của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình, không được đến gần dâng thực vật cho Đức Chúa Trời mình. 22. Người được ăn thực vật của Đức Chúa Trời mình, là các vật chí thánh và các vật biệt riêng ra thánh; 23. nhưng không được đi đến bức màn, và cũng không được đi đến gần bàn thờ, vì có tật nơi mình. Ngươi chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế, vì ta, Đức Giê-hô-va, làm các nơi đó nên thánh.

24. Môi-se nói như vậy cho A-rôn và các con trai người, cùng cho cả dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

Các Quy Luật cho Các Tư Tế

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, “Hãy nói với các tư tế, các con của A-rôn, và bảo họ rằng: Không ai được để cho mình trở nên ô uế vì một người trong thân tộc mình qua đời, 2 ngoại trừ những người thân rất gần như mẹ, cha, con trai, con gái, và anh hay em trai. 3 Chị hay em gái chưa lập gia đình nên vẫn còn là người rất thân, bởi họ chưa có chồng; tư tế cũng được phép vì họ mà bị ô uế. 4 Nhưng tư tế không thể vì trách nhiệm tộc trưởng trong gia tộc, rồi vì một người trong gia tộc qua đời, mà để cho mình trở nên ô uế.

5 Các tư tế không được cạo tóc mình thành những lõm tròn, hay cắt vành râu mình, hay rạch da cắt thịt mình. 6 Họ phải giữ mình thánh sạch cho Ðức Chúa Trời của họ. Họ không được làm ô danh Ðức Chúa Trời của họ, vì họ phải dùng lửa dâng của lễ lên CHÚA, đó là thức ăn của Ðức Chúa Trời của họ; vì vậy họ phải thánh. 7 Họ không được cưới một gái điếm hoặc một người nữ đã thất thân làm vợ. Họ cũng không được cưới một phụ nữ đã ly dị làm vợ, vì họ phải thánh để phụng sự Ðức Chúa Trời của họ.

8 Ngươi phải đối xử với các tư tế như những người thánh, vì họ dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của ngươi. Ðối với ngươi, họ phải được kính trọng như những người thánh, vì Ta, CHÚA, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh, là thánh.

9 Khi con gái của tư tế làm nhục chính mình bằng cách làm điếm, nàng đã làm nhục cha nàng; đứa con gái đó phải bị đem thiêu sống.

10 Thượng Tế, người được chức vụ cao trọng nhất trong vòng các anh em mình, người được đổ dầu lên đầu để được phong thánh chức, và được biệt riêng ra thánh để mặc bộ lễ phục, người ấy không được xõa tóc mình hay xé rách y phục mình để bộc lộ nỗi đau buồn. 11 Người ấy không được phép lại gần người chết. Người ấy không được để cho mình trở nên ô uế, dù người chết đó là cha hay mẹ mình. 12 Người ấy không được ra khỏi nơi thánh, vì như thế sẽ làm ô uế nơi thánh của Ðức Chúa Trời, bởi vì dầu phong chức để biệt riêng người ấy ra thánh vẫn còn ở trên người ấy. Ta là CHÚA. 13 Người ấy chỉ được phép cưới một trinh nữ làm vợ. 14 Người ấy không được cưới một góa phụ, hay người đàn bà đã ly dị, hay người nữ đã thất thân, hay gái điếm để làm vợ, mà phải cưới một trinh nữ trong vòng dân mình, 15 hầu dòng dõi của tư tế ấy không bị ô uế giữa dân mình, vì Ta là CHÚA, Ðấng làm cho tư tế ấy được nên thánh.”

Những Trường Hợp Không Ðược Làm Tư Tế

16 CHÚA phán với Môi-se rằng, 17 “Hãy nói với A-rôn rằng: Trong dòng dõi ông ấy, trải qua các thế hệ, hễ ai bị khuyết tật, người ấy không được đến gần để dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của mình, 18 vì không ai bị khuyết tật được phép đến gần bàn thờ để thi hành thánh chức; đó là những người mù, què, tàn tật trên mặt, tay chân lều nghều, 19 bị gãy chân hay gãy tay, 20 gù lưng, lùn, mắt có tật, bị bệnh phong ngứa, hắc lào, hay tinh hoàn bị giập. 21 Không ai trong dòng dõi Tư Tế A-rôn bị khuyết tật được đến gần để dâng của lễ bằng lửa lên CHÚA, vì người ấy bị khuyết tật; người ấy không được đến gần dâng thức ăn lên Ðức Chúa Trời của mình. 22 Người ấy được ăn các thức ăn của Ðức Chúa Trời mình, gồm các thức ăn cực thánh cho đến các thức ăn được biệt riêng ra thánh, 23 nhưng không được đến gần bức màn hay đến gần bàn thờ, bởi vì người ấy bị khuyết tật, để người ấy không làm những nơi thánh của Ta ra ô uế, vì Ta là CHÚA, Ðấng làm cho các tư tế trở nên thánh.”

24 Môi-se nói lại như vậy cho A-rôn, cho các con trai ông, và cho toàn dân I-sơ-ra-ên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu