Lê-vi Ký: Chương 20

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên: Bất cứ người nào trong dân Y-sơ-ra-ên hay kiều dân nào cư ngụ trong Y-sơ-ra-ên đã đem con cháu mình dâng cho Mô-lóc, thì người đó phải bị xử tử. Dân trong xứ sẽ ném đá người đó. 3. Ta sẽ để mặt Ta chống lại người đó, sẽ khai trừ người đó ra khỏi dân chúng, bởi vì người đó đã dâng con cháu của mình cho Mô-lóc, làm ô uế nơi thánh của Ta và làm ô danh thánh của Ta. 4. Nếu dân trong xứ xoay mắt làm ngơ đối với người đã dâng con cháu của mình cho Mô-lóc, không xử tử người đó, 5. thì Ta sẽ để mặt Ta chống lại người đó, chống lại cả gia tộc của người đó, và sẽ khai trừ người đó khỏi dân chúng, tức là khai trừ những kẻ đã làm điếm với Mô-lóc và những người thuộc về nó.

6. Nếu người nào hướng về đồng bóng hay cầu hồn, thông dâm với chúng, thì Ta sẽ để mặt Ta chống lại người đó và sẽ khai trừ người đó ra khỏi dân chúng. 7. Các ngươi hãy biệt riêng ra thánh và nên thánh, bởi vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 8. Các ngươi hãy vâng giữ luật lệ của Ta và làm theo mạng lịnh của Ta. Ta là Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các ngươi.

9. Ai nguyền rủa cha của mình hay mẹ của mình sẽ bị xử tử. Ai nguyền rủa cha của mình hay mẹ của mình thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu của người đó.

10. Nếu một người phạm tội ngoại tình với vợ của người khác, hay có ai phạm tội ngoại tình với vợ của người lân cận mình, thì họ phải bị xử tử - cả gian phu và dâm phụ. 11. Nếu một người đàn ông ăn nằm với vợ của cha mình, phơi bày sự lõa lồ của cha mình, thì cả hai sẽ bị xử tử. Huyết của chúng sẽ đổ lại trên chúng. 12. Nếu một người đàn ông ăn nằm với con dâu của mình, thì cả hai phải bị xử tử. Chúng đã làm một việc đồi trụy, và huyết của chúng sẽ đổ lại trên chúng. 13. Nếu một người nam ăn nằm với một người nam khác như ăn nằm với một người nữ, cả hai đã làm một việc kinh tởm, chúng phải bị xử tử. Huyết của chúng sẽ đổ lại trên chúng. 14. Nếu một người đàn ông đã lấy một phụ nữ và luôn cả mẹ của nàng, thì đó là một việc quái ác. Người đó và những người kia phải bị thiêu sống, để không còn những việc quái ác như vậy ở giữa các ngươi. 15. Nếu một người đàn ông giao hợp với một con thú, người đó phải bị xử tử, và con thú phải bị giết chết. 16. Nếu người đàn bà đến gần để ăn nằm với một con thú, thì phải giết cả người lẫn thú. Chúng phải bị xử tử. Huyết của chúng sẽ đổ lại trên chúng.

17. Nếu một người đàn ông lấy chị em của mình, là con gái của cha mình, hay là con gái của mẹ mình, để thấy sự lõa lồ của nàng, và nàng thấy sự lõa lồ của hắn, thì đó là một việc gian ác. Họ phải bị khai trừ khỏi mắt của dân chúng. Người đó đã phơi bày sự lõa lồ của chị em mình, và người đó sẽ mang tội của chính mình. 18. Nếu một người đàn ông ăn nằm với một người phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt và phơi bày sự lõa lồ của nàng; người đàn ông đã để lộ ra huyết của nàng, và người đàn bà cũng để lộ ra huyết của mình, cả hai sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng. 19. Ngươi không được phơi bày sự lõa lồ của chị em của mẹ ngươi, hay chị em của cha ngươi - làm sỉ nhục thân tộc của ngươi. Họ sẽ mang tội của mình. 20. Nếu một người đàn ông ăn nằm với vợ của chú hoặc bác của mình, người đó đã phơi bày sự lõa lồ của chú hoặc bác của mình. Họ sẽ mang tội của mình, và họ sẽ không có con. 21. Nếu một người đàn ông lấy vợ của anh hay em mình, đó là điều nhơ nhuốc. Người đó đã phơi bày sự lõa lồ của anh hoặc em mình. Họ sẽ không có con.

22. Các ngươi hãy vâng giữ mọi luật lệ của Ta và làm theo mọi mạng lịnh của Ta, để xứ mà Ta đem các ngươi vào cư ngụ sẽ không mửa các ngươi ra. 23. Các ngươi không được làm theo những thói tục của các dân tộc mà Ta đang xua đuổi trước các ngươi. Bởi vì chúng đã làm tất cả những điều nầy, nên Ta đã kinh tởm chúng.

24. Nhưng Ta nói với các ngươi: Các ngươi sẽ thừa hưởng xứ của chúng. Ta sẽ ban nó cho các ngươi để các ngươi sở hữu. Ðó là một xứ đượm sữa và mật. Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân tộc. 25. Vì vậy, các ngươi phải phân biệt giữa những loài thú tinh sạch và không tinh sạch, loài chim tinh sạch và không tinh sạch. Đừng để làm cho mình bị ô uế vì bất cứ loài thú, loài chim, loài bò sát nào mà Ta đã chỉ ra là không tinh sạch. 26. Các ngươi phải thánh cho Ta, bởi vì Ta, Đức Giê-hô-va là thánh, và Ta đã phân cách các ngươi khỏi các dân tộc để các ngươi thuộc về Ta.

27. Ai làm nghề đồng bóng hay thầy pháp, dù là nam hay nữ, phải bị xử tử. Chúng sẽ bị ném đá, và huyết của chúng sẽ đổ lại trên chúng.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm ai trong dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Mo-lóc, thì chắc sẽ bị xử tử: dân bổn xứ phải ném đá người ấy. 3. Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Mo-lóc, làm cho nơi thánh ta ô uế, và làm ô danh thánh ta. 4. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Mo-lóc mà chẳng giết nó đi, 5. thì ta đây sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi truất nó cùng những kẻ nào theo nó mà thông dâm cùng thần Mo-lóc, ra khỏi dân sự mình.

6. Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân sự mình. 7. Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. 8. Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp ta: Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng làm cho các ngươi nên thánh.

9. Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình, thì phải bị xử tử: nó đã chửi rủa cha mẹ; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó.

10. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử.

11. Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều hẳn phải bị xử tử; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. 12. Nếu người nào nằm cùng dâu mình, hai người đều hẳn phải bị phạt xử tử; vì họ phạm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. 13. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. 14. Nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ; ấy là một sự tà ác; hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tà ác đó không còn trong vòng các ngươi. 15. Nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật, thì hẳn phải bị xử tử, và các ngươi hãy giết thú đó đi.

16. Nếu một người nữ lại gần một con thú đặng cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ và con thú đó đi; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó.

17. Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau; ấy là sự điếm nhục; họ sẽ bị truất khỏi trước mặt dân sự mình; người đã gây nhục cho chị em mình; người sẽ mang tội ác mình. 18. Nếu một người nam nằm cùng một người nữ trong lúc có kinh nguyệt, và người nam lộ ra nguyên huyết của người nữ, và chính người nữ cũng lộ ra nguyên huyết mình, thì cả hai đều sẽ bị truất khỏi dân sự mình.

19. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ hay là chị em của cha ngươi, vì là gây nhục cho thân tộc mình; hai người đều sẽ mang tội ác mình.

20. Nếu người nam nằm cùng bác gái hay thím mình, tức là gây nhục cho chú bác mình; hai người đều sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Họ sẽ chết tuyệt tự. 21. Nếu một người nam lấy vợ của anh em mình, ấy là sự ô uế; người đó đã gây nhục cho anh em mình. Hai người đó sẽ tuyệt tự.

22. Các ngươi hãy gìn giữ làm theo những luật pháp và mạng lịnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra. 23. Chớ nên noi theo thói tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi, vì họ đã làm những điều đó, và ta lấy làm gớm ghiếc lắm. 24. Ta đã phán cùng các ngươi rằng: Ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó; ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản nghiệp; ấy là một xứ đượm sữa và mật: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi cùng các dân.

25. Vậy, hãy phân biệt thú tinh sạch với thú ô uế, chim ô uế với chim tinh sạch; chớ gây cho mình ra gớm ghiếc vì loài vật, vì chim chóc, vì các loài côn trùng trên mặt đất, mà ta đã dạy các ngươi phân biệt như loài ô uế. 26. Đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh; ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về ta.

27. Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt, hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử; người ta sẽ ném đá chúng nó: huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó.

Bản Dịch 2011

Tội Lỗi và Hình Phạt

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Bất cứ người nào trong dân I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào cư ngụ trong I-sơ-ra-ên đem con mình dâng cho Mô-lếch, kẻ ấy phải bị xử tử. Dân trong xứ sẽ ném đá kẻ ấy cho chết đi. 3 Còn Ta, chính Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại nó, và sẽ khai trừ nó ra khỏi dân, vì nó đã dâng con cái nó cho Mô-lếch, làm ô uế nơi thánh Ta và làm ô danh thánh Ta. 4 Nếu dân trong xứ nhắm mắt làm ngơ đối với nó khi nó đem dâng con cái nó cho Mô-lếch, mà không đem nó xử tử đi, 5 thì Ta, chính Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại nó, nghịch lại cả gia tộc nó, và sẽ khai trừ nó khỏi dân, tức khai trừ những kẻ làm điếm với Mô-lếch và tất cả những kẻ đồng lõa với nó.

6 Nếu có kẻ nào cầu hỏi đồng bóng hay cầu hồn, tức tự mình làm điếm với chúng, thì Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại kẻ đó và sẽ khai trừ nó khỏi dân. 7 Vậy hãy biệt riêng mình ra thánh và trở nên thánh, vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 8 Hãy vâng giữ luật lệ Ta và làm theo mạng lịnh Ta. Ta là CHÚA, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh.

9 Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình thì máu nó sẽ đổ lại trên đầu nó.

10 Nếu một người phạm tội ngoại tình với vợ người khác hay với vợ người lân cận mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử.

11 Nếu kẻ nào ăn nằm với vợ kế của cha mình, tức đã làm nhục cha mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

12 Nếu kẻ nào ăn nằm với dâu mình, thì hai kẻ gian dâm ấy phải bị xử tử. Chúng đã làm một việc đồi bại; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

13 Nếu một người nam ăn nằm với một người nam khác như thể ăn nằm với một người nữ, cả hai đã làm một việc gớm tởm; chúng phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

14 Nếu một người nam đã lấy một người con gái làm vợ, rồi sau đó lại lấy luôn mẹ vợ của mình, thì đó là một việc quái ác. Người nam ấy và cả hai người phụ nữ phải bị thiêu sống, để không còn những việc quái ác như vậy ở giữa các ngươi.

15 Nếu một người nam ăn nằm với một con thú, người nam đó phải bị xử tử, và các ngươi phải giết con thú ấy đi.

16 Nếu một người nữ ăn nằm với một con thú, các ngươi phải giết người nữ và con thú ấy đi. Chúng phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.

17 Nếu một người nam ăn nằm với chị hay em gái mình, dù là chị hay em gái cùng cha khác mẹ, hoặc chị hay em gái cùng mẹ khác cha, và người nữ ấy cũng đồng tình ăn nằm với người nam đó, thì đó là một điều ô nhục; chúng phải bị khai trừ trước mắt dân. Vì nó đã ăn nằm với chị hay em gái nó, nên nó phải mang lấy hình phạt của tội lỗi nó.

18 Nếu một người nam ăn nằm với một người nữ đang khi nàng có kinh và thấy nàng có máu, nàng cũng biết rõ mình đang có kinh và ra máu, cả hai người phải bị khai trừ khỏi dân.

19 Ngươi không được ăn nằm với dì ruột mình hay với cô ruột mình, vì như thế là làm nhục gia tộc mình; cả hai người đều phải mang lấy hình phạt của tội lỗi mình.

20 Nếu một người nam ăn nằm với bác gái hay thím mình, kẻ ấy làm nhục bác trai hay chú mình. Hai kẻ gian dâm ấy phải mang lấy hình phạt của tội lỗi chúng. Chúng sẽ chết tuyệt tự.

21 Nếu một người nam ngoại tình và ăn nằm với chị dâu hoặc với em dâu mình, thì đó là một điều ô nhục; nó đã làm nhục anh hay em nó. Chúng sẽ bị tuyệt tự.

Kêu Gọi Sống Thánh Khiết

22 Các ngươi hãy vâng giữ mọi luật lệ Ta và làm theo mọi mạng lịnh Ta, để xứ Ta mang các ngươi vào ở sẽ không mửa các ngươi ra. 23 Các ngươi chớ làm theo các thói tục của các dân Ta đã đuổi đi trước mắt các ngươi. Vì chúng đã làm những điều đó, nên Ta đã ghê tởm chúng. 24 Nhưng Ta nói với các ngươi: Các ngươi sẽ thừa hưởng xứ đó. Ta sẽ ban nó cho các ngươi để các ngươi làm chủ. Ðó là một xứ đượm sữa và mật. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân. 25 Vậy các ngươi phải biết phân biệt giữa các thú vật thanh sạch và các thú vật ô uế, giữa loài chim ô uế và loài chim thanh sạch. Các ngươi chớ làm cho mình trở nên ghê tởm vì một thú vật, chim chóc, hay côn trùng nào bò trên mặt đất, mà Ta đã phân loại là ô uế cho các ngươi.

26 Các ngươi phải nên thánh cho Ta, vì Ta, CHÚA, là thánh. Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta.

27 Bất luận kẻ nào, dù nam hay nữ, làm nghề đồng bóng hay thầy pháp, kẻ ấy phải bị xử tử. Chúng phải bị ném đá cho chết. Máu chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng.”

Tài Liệu