Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB02C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Theo lệnh của Đức Giê-hô-va, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đã nhổ trại. Từ hoang mạc Sin, họ đã đến đóng trại tại Rê-phi-đim, nhưng không có nước cho dân chúng uống. 2. Vì vậy, dân chúng đã gây chuyện với Môi-se, họ nói: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se nói với họ: Tại sao các anh em gây chuyện với tôi? Tại sao các anh em thử Đức Giê-hô-va? 3. Nhưng tại đó dân chúng bị khát nước, và rồi dân chúng đã oán trách Môi-se: Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập, rồi để cho chúng tôi, con cái, và súc vật của chúng tôi phải chết khát như thế nầy? 4. Môi-se đã kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va rằng: Con phải làm gì với dân nầy? Thiếu điều họ ném đá con!

5. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy đi trước dân chúng. Hãy dẫn theo một số trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, và cầm trong tay cây gậy mà con đã đập sông trên sông Nin, rồi đi. 6. Nầy, Ta sẽ đứng trước mặt con tại đó - trên vầng đá tại Hô-rếp. Con hãy đập vào vầng đá, nước từ vầng đá sẽ chảy ra, để cho dân chúng có thể uống. Môi-se đã làm như vậy trước mặt các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên. 7. Ông đã đặt tên của nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, bởi vì dân Y-sơ-ra-ên đã gây chuyện và đã thử Đức Giê-hô-va, khi họ nói: Đức Giê-hô-va có ở giữa chúng ta hay không?

8. Dân A-ma-léc đã đến tấn công dân Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. 9. Môi-se nói với Giô-suê: Hãy chọn một số người trong chúng ta, rồi đi ra chiến đấu chống lại dân A-ma-léc. Ngày mai ta sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Ðức Chúa Trời ở trong tay của ta. 10. Giô-suê đã làm như lời Môi-sê đã nói với ông để tranh chiến với người A-ma-léc; còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ thì đi lên đỉnh đồi. 11. Khi Môi-se đưa tay của ông lên thì dân Y-sơ-ra-ên thắng thế, nhưng khi nào ông hạ tay của ông xuống thì dân A-ma-léc lại thắng thế. 12. Khi tay của Môi-se đã mỏi, họ đã lấy một hòn đá đặt bên dưới để cho ông ngồi lên trên; rồi A-rôn và Hu-rơ đỡ tay của ông - một người bên nầy và một người bên kia. Tay của ông được giữ vững như vậy cho đến khi mặt trời lặn. 13. Giô-sua đã đánh bại A-ma-léc và dân của ông bằng gươm.

14. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy chép điều nầy vào một cuốn sách để ghi nhớ, và hãy nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ xóa sạch ký ức về A-ma-léc trong thiên hạ. 15. Môi-se đã lập một bàn thờ và đặt tên: Đức Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi. 16. Ông nói: Bởi vì tay của họ đã đưa lên chống lại ngôi của Đức Giê-hô-va, cho nên Đức Giê-hô-va sẽ chinh chiến với A-ma-léc từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.

Bản Dịch 1925

1. Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. 2. Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? 3. Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy? 4. Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi!

5. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự. 6. Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 7. Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?

8. Vả, khi đó, dân A-ma-léc đến khêu chiến cùng Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. 9. Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân A-ma-léc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. 10. Giô-suê bèn làm y như lời Môi-se nói, để cự chiến dân A-ma-léc; còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nổng. 11. Vả, hễ đang khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn. 12. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. 13. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân sự người.

14. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ. 15. Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là "Giê-hô-va cờ xí của tôi"; 16. và nói rằng: Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua đời kia.

Bản Dịch 2011

Nước Từ Vầng Ðá Tuôn Ra

(Dân 20:1-13)

1 Từ Ðồng Hoang Sin, toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi từng chặng, như CHÚA đã truyền cho họ. Họ hạ trại ở Rê-phi-đim, nhưng nơi đó chẳng có nước cho dân uống. 2 Dân gây sự với Môi-se và nói, “Hãy cho chúng tôi nước uống.”

Môi-se nói với họ, “Tại sao anh chị em gây sự với tôi? Tại sao anh chị em muốn thử CHÚA?”

3 Tuy nhiên tại đó dân chúng quá khát nước, nên họ oán trách Môi-se và nói, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để chúng tôi, các con nhỏ chúng tôi, và các đàn súc vật của chúng tôi chết khát?”

4 Môi-se kêu cầu với CHÚA, “Con phải làm gì với dân này bây giờ? Thiếu điều họ muốn ném đá con.”

5 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đi trước dân I-sơ-ra-ên và đem một vài trưởng lão I-sơ-ra-ên đi với ngươi. Hãy cầm theo cây gậy ngươi đã dùng để đập vào nước Sông Nin và hãy đi. 6 Này, Ta sẽ đứng tại đó, trước mặt ngươi, trên vầng đá ở Hô-rếp. Hãy đập vào vầng đá ấy, nước từ vầng đá ấy sẽ phun ra, để dân có nước uống.”

Môi-se làm y như vậy, trước mặt các trưởng lão của I-sơ-ra-ên. 7 Ông đặt tên nơi đó là Mát-sa và Mê-ri-ba, vì dân I-sơ-ra-ên đã gây sự và thử CHÚA rằng, “Không biết CHÚA có thật sự ở giữa chúng ta chăng?”

Dân A-ma-léc Tấn Công Dân I-sơ-ra-ên và Bị Bại

8 Lúc ấy quân A-ma-léc đến và tấn công I-sơ-ra-ên ở Rê-phi-đim. 9 Môi-se nói với Giô-suê, “Hãy chọn một số người trong chúng ta để ra đối phó với quân A-ma-léc. Ngày mai ta sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Ðức Chúa Trời trong tay.”

10 Vậy Giô-suê làm như lời Môi-se đã bảo ông. Ông xuống đánh quân A-ma-léc trong khi Môi-se, A-rôn, và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. 11 Hễ khi Môi-se đưa tay lên thì quân I-sơ-ra-ên thắng hơn, nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc thắng hơn. 12 Hai tay Môi-se mỏi, nên người ta dựng một hòn đá lên cho ông ngồi, rồi A-rôn và Hu-rơ đỡ hai tay ông lên, một người bên này, và một người bên kia. Vậy hai tay của ông cứ được đưa lên vững vàng cho đến khi mặt trời lặn. 13 Giô-suê dùng gươm đánh bại A-ma-léc với dân ông ấy.

14 Bấy giờ CHÚA phán với Môi-se, “Hãy chép điều này vào một cuốn sách để ghi nhớ, và đọc cho Giô-suê nghe rõ rằng: Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về A-ma-léc dưới trời.” 15 Môi-se cho xây một bàn thờ và đặt tên, “CHÚA Là Biểu Kỳ của Tôi.” 16 Ông nói, “Vì tay của A-ma-léc đã đưa lên chống lại ngai của CHÚA, cho nên giữa CHÚA và A-ma-léc sẽ có chiến tranh từ đời này sang đời khác.”

Tài Liệu