II Giăng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Tác Giả

Tác giả Thư II Giăng là Sứ đồ Giăng. Những tương đồng rõ rệt của Thư II Giăng với Thư I Giăng và Phúc Âm Giăng gợi ý cùng một người đã viết cả ba sách này. Vài thí dụ tiêu biểu về sự tương đồng thể hiện qua những câu Kinh Thánh sau đây:

  • II Giăng 1:5 so với I Giăng 2:7, và Giăng 13:34-35
  • II Giăng 1:6 so với I Giăng 5:3, và Giăng 14:23
  • II Giăng 1:7 so với I Giăng 4:2-3,
  • II Giăng 1:12 so với I Giăng 1:4, và Giăng 15:11; 16:24

Bố Cục

I. Lời chào thăm (1:1-3)
II. Lời khen ngợi (1:4)
III. Lời khuyên và cảnh cáo (1:5-11)
IV. Lời kết luận (1:12-13)

Nội Dung

Sách II Giăng chỉ có 1 chương. Nội dung như sau:

Tài Liệu