III Giăng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Khái Quát

Tác Giả

Tác giả Thư III Giăng là Sứ đồ Giăng. Những tương đồng rõ rệt của Thư III Giăng với Thư I Giăng, Thư II Giăng, và Phúc Âm Giăng gợi ý cùng một người đã viết cả ba sách này.


Bố Cục

  • I. Lời chào thăm (1:1-2)
  • II. Lời khen Gai-út (1:3-8)
  • III. Lời phê bình Đi-ô-trép (1:9-10)
  • IV. Lời khuyên Gai-út (1:11)
  • V. Tấm gương của Đê-mê-triu (1:12)
  • VI. Lời kết luận (1:13-14).

Nội Dung

Sách III Giăng gồm 1 chương. Nội dung như sau:

Tài Liệu