III Giăng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Tác Giả

Tác giả Thư III Giăng là Sứ đồ Giăng. Những tương đồng rõ rệt của Thư III Giăng với Thư I Giăng, Thư II Giăng, và Phúc Âm Giăng gợi ý cùng một người đã viết cả ba sách này.


Bố Cục

  • I. Lời chào thăm (1:1-2)
  • II. Lời khen Gai-út (1:3-8)
  • III. Lời phê bình Đi-ô-trép (1:9-10)
  • IV. Lời khuyên Gai-út (1:11)
  • V. Tấm gương của Đê-mê-triu (1:12)
  • VI. Lời kết luận (1:13-14).

Nội Dung

Sách III Giăng gồm 1 chương. Nội dung như sau:

Tài Liệu