Ơn Cứu Rỗi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ơn Cứu Rỗi
1. Mai đây tối tăm, chén vàng vỡ tan,
Không còn tôi nữa, dưới nơi lầm than.
Bên kia thế gian, phước hạnh chứa chan.
Linh hồn tôi sống với Vua thiên đàng.
Ðiệp Khúc:
Lệ sầu ngưng rơi, lúc gặp Vua tôi,
Tôi mong thuật chuyện ơn Chúa cứu tôi.
Lệ sầu ngưng rơi, tiếng lòng reo vui,
Chúa đã chuộc tội bởi ơn muôn đời.
2. Mai đây Chúa ơi! Căn nhà của tôi
Xây dựng nơi đất cũng hư sập thôi!
Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng thắm tươi.
Vô nhà vinh hiển Chúa ban trên trời.
3. Tôi luôn thức canh, trông đợi thỏa vui.
Khi việc xong hết, Chúa kêu gọi tôi.
Ðưa tôi đến nơi thiên đàng sáng tươi.
Bên Ngài yên nghỉ suốt muôn muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo