Xin Chúa Mở Mắt

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Xin Chúa Mở Mắt
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 119:18, 89, 105
  • Lời: Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson


Lời Việt

Xin Chúa Mở Mắt
Xin Chúa mở mắt tôi, Xin Chúa mở mắt tôi,
Đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.
Hỡi Đức Chúa Trời, Lời Ngài
Được vững lập đời đời trên trời,
Được vững lập đời đời trên trời.
Nên Lời Chúa là Ngọn Đèn,
Ngọn Đèn cho chơn của tôi,
Là Ánh Sáng cho đường lối của tôi,
Sáng luôn cho đường lối tôi.
Xin Chúa mở mắt tôi, Xin Chúa mở mắt tôi,
Đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo