XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xin Cha Ban Thêm Dầu
  • Lời:
  • Nhạc: Traditional American
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Cha Ban Thêm Dầu
1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con
Xin Cha cho tâm linh bùng cháy luôn
Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong lòng con
Thần Linh Cha chiếu sáng trong con đêm ngày
Điệp Khúc
Hát Hô-sa-na!
Hát Hô-sa-na!
Hát cho Ngài là Vua đời đời sáng ngời
Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na!
Hát cho Ngài là Vua muôn vua
2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Với ước muốn con dâng lời khẩn xin
Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo