Vua Muôn Vua

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: King of Kings
  • Lời: Sophie Conty
  • Nhạc: Sophie Conty

Lời Anh

King of Kings
King of kings, and Lord of lords,
Glory, Halelujah!
King of kings and Lord of lords,
Glory, Halelujah!
Jesus! Prince of Peace,
Glory, Halelujah!
Jesus! Prince of Peace,
Glory, Halelujah!

Lời Việt

Vua Muôn Vua
Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng,
Hiển vinh, Ha-lê-lu-gia!
Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng,
Hiển vinh, Ha-lê-lu-gia!
Giê-xu, Chúa đến đem bình an,
Ha-lê-lu-gia!
Giê-xu, Chúa đến đem bình an,
Ha-lê-lu-gia!

Tài Liệu Tham Khảo