Trên Đồi Cao

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: On a Rugged Hill
  • Lời: J. Keith Whitford
  • Nhạc: J. Keith Whitford

Lời Anh

On a Rugged Hill
1. On a rugged hill
Stood a rugged cross,
And upon that cross there hung in shame
God’s beloved Son,
Christ the Lovely One,
Who from Heaven to the sinner came.
Refrain
Calv’ry, rugged hill of sorrow,
Where the Prince of Glory died for me;
Wounded, crushed and broken-hearted,
Lone He suffered untold agony.
Sinless, there He bore my burdens,
That from sinful shame I might be free.
Glorious day—He took my sins away,
On the cross of Calvary.
2. On a rugged hill
Stood a mocking throng,
Scorning Him who came to save the lost.
It was not in vain
That the Savior came
To redeem the world at priceless cost.

Lời Việt

Trên Đồi Cao - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Đêm dần lan trên núi, Bóng thập tự còn kia,
Môn đồ nào đâu thấy, một mình chết thương,
Huyết nhuộm hồng thân báu, Chúa vì ai khổ đau,
Vua Thánh từ thiên đàng xuống tận thế gian.
Điệp Khúc:
Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình,
Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần.
Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa
Cho bao người trần thế thấy rõ đường đi.
Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu
Để đời tôi đổi mới từ ly ô trần;
Đêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh,
Bao ngày dài tăm tối còn đâu.
2. Trên đồi hoang xơ xác, Chúa khổ nhục vì ai,
Thân hồn Ngài tan nát, sầu thương đắng cay,
Hông tràn tuôn huyết báu, Chúa vì ai khổ đau.
Vui xuống trần mang hình, cứu chuộc thế nhân.

Tài Liệu Tham Khảo