Tia Sáng Ban Mai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tia Sáng Ban Mai
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Tia Sáng Ban Mai
1. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Khi ấy nhìn Vua tái lâm từng mây,
Trông cảnh ban mai phước hạnh vinh quang,
Lúc Jesus đem xuống trần gian.
Điệp Khúc:
Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,
Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu,
Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi
Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”
2. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Tuyệt đích hồng ân ấy vinh diệu thay,
Vâng ý Cha sai, không luận tây, đông,
Mỗi ngày chức thiêng quyết làm xong.
3. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Mong tiếng gọi ta cất lên từng mây,
Mong cởi thân hư hoại mặc vinh y,
Giống Ngài hiển vinh cõi trường hi,
4. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Mong sớm được ngai báu, kim miện nay,
Nay kíp rao Tin Lành cùng muôn dân,
Quyết thành tín răn bảo tội nhân.


Tài Liệu Tham Khảo